Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Deneme Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasında uyulacak ilkelerden biri değildir?

A
Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
B
Taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz önünde bulundurulur.
C
Ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilir.
D
Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir.
E
Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez.
Soru 2

Taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan ön değerlendirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taslak ön raporu
B
Düzenleyici etki analizi
C
Taslak gerekçesi
D
Dilekçe
E
Tutanak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Resmi yazışmalarda belgenin özelliklerinden biri değildir?

A
Fiziksel ortamda hazırlanan belgeler en az iki nüsha olarak düzenlenir
B
Şekil bakımından A4 kağıdı olan 210x297 mm boyutundaki kağıda çıktı hazırlanacak biçimde düzenlenmelidir.
C
Yazı tipi ve harf büyüklüğü olarak 'Times New Roman' yazı stilinde 12 punto, veya 'Arial ' yazı stilinde harf büyüklüğü 11 punto olması esastır
D
Süreli veya kişiye özel (acele, günlü veya kişiye özel) bilgi gerektiren belgelerde kişiye özel belgesi zarfın sağ üst köşesinde üstte olmak üzere zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir.
E
Gizlilik derecesi taşıyan belgelerde gönderen kurumun ve alıcının bilgileri zarfın üstünde yer almalıdır.
Soru 4

İmza niteliğini taşımayan ve çoğunlukla bir metnin kontrol edildiğine dair bir işaret anlamında kullanılan, uygulamada adın ve/veya soyadın baş harflerinden oluşan belge unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmza
B
Paraf
C
Elektronik imza
D
Olur
E
Tekit yazısı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi aksine bir hüküm bulunmadıkça çekişmesiz yargı işlerindeki görevli mahkemedir?

A
Sulh hukuk mahkemeleri
B
Asliye hukuk mahkemeleri
C
Asliye ticaret mahkemeleri
D
Sulh ceza mahkemeleri
E
Asliye ceza mahkemeleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yazılı yargılama usulünün uygulandığı dava ve işlerden biridir?

A
Hizmet ilişkisinden doğan davalar
B
İhtiyati tedbir talebi
C
50.000 Türk liralık alacak davası
D
Vesayete ilişkin dava ve işler
E
İhtiyati haciz talebi
Soru 7

Dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevzi formu
B
Sözleşme formu
C
Başvuru formu
D
Geçerlilik formu
E
Talep formu
Soru 8

Ön inceleme aşaması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşaması ayrı bir aşamadır, bu aşamada duruşma yapılıp yapılmayacağına hâkim somut olayın durumuna göre karar vermektedir.
B
Basit yargılama usulünde ön inceleme ile tahkikat duruşması ayrı ayrı yapılmak zorundadır.
C
Ön inceleme aşamasında amaç, davayı tahkikata hazır hâle getirerek gereksiz duruşma yapılmasının önüne geçmek ve zaman kayıplarını önlemektir.
D
Ön inceleme aşamasının sonunda bir “ön inceleme tutanağı” düzenlenir.
E
Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, ilk derece mahkemesi hakiminin yargılamayı sona erdirdiği ve dosyadan elini çektiği kararlardan değildir?

A
Usule ilişkin nihai kararlar
B
Bozma kararı
C
Hüküm
D
'Davanın konusuz kalması' kararı
E
'Davanın açılmamış sayılması kararı'
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hükmün unsurları arasında yer almaz?

A
Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları
B
Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri.
C
Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresi.
D
Gerekçeli kararın yazıldığı tarih.
E
Temyize bakacak mahkeme adı
Soru 11

Klasik fiyat-para akımı görüşüne göre dış açık durumunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmez?

A
Ülkede ulusal para arzı artar.
B
Ülkeden altın çıkışı olur.
C
Fiyatlar genel düzeyi düşer.
D
İhracat artar, ithalat azalır.
E
Dış denge otomatik olarak sağlanır.
Soru 12

Noterlik işlem formüllerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
4 yıl
E
5 yıl
Soru 13

Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir.
B
Tebliğ mazbatası geçersiz hâle gelir.
C
Tebliğ mazbatası yok hükmündedir.
D
Tebliğ mazbatası usulsüz niteliktedir.
E
Tebliğ mazbatası görevli tarafından değiştirilir.
Soru 14

Bazı hususlarda ihtar içeren davetiye, aşağıdaki, kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Tebligat
B
Meşruhatlı davetiye
C
Ön inceleme davetiyesi
D
Davetiye
E
Tanık davetiyesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş görme amacını güden sözleşmelerden biri değildir?

A
Hizmet sözleşmesi
B
Eser sözleşmesi
C
Vekalet sözleşmesi
D
Kira sözleşmesi
E
Yayım sözleşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi düzenleme şeklinde yapılması zorunlu noterlik işlemlerinden biri değildir?

A
Vasiyetname
B
Vakıf senedi
C
Evlat edinme
D
Mirasın taksimi sözleşmesi
E
Kira sözleşmesi
Soru 17

Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini kaç gün içerisinde yerine getirmek durumundadırlar?

A
Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç beş iş günü içinde.
B
Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içinde.
C
Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde.
D
Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç yirmi iş günü içinde.
E
Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç otuz iş günü içinde.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işlerinden biri değildir?

A
Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi
B
Borçluya ifa veya teminat göstermesi için süre verilmesi
C
Alacaklısı ihtilaflı olan borcun mahkemeye tevdii
D
Gaiplik kararı
E
Satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespiti
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x