Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre taslak metinlerinin hazırlanmasında uyulacak ilkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Taslaklar hazırlanırken yargı kararları dikkate alınmaz.
B
Taslağın madde metinlerinde, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilir.
C
Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olabilir.
D
Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
E
Taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa da taslakta kapsam hükmüne yer verilir.
Soru 2

Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin mevcut maddelerden birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda, _________ uygulamasına gidilir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Madde gerekçesi
B
Düzenleyici yetki analizi
C
Geçici madde
D
Ek madde
E
Yürürlük maddesi
Soru 3

Hükmün icrası sırasında, hükmün yeterli açıklıkta olmaması sebebiyle bir tereddüt yaşanıyorsa bu anlaşılmazlığın giderilmesi amacıyla başvurulacak hukuki imkân aşağıdakilerden hangisidir?

A
istinaf kanun yolu
B
Hükmün tavzihi
C
Temyiz kanun yolu
D
Şikayet
E
Hükmün tashihi
Soru 4

İcra ve İflâs Kanunu’nda “müruruzaman” olarak ifade edilen kavramı aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A
Bilirkişi
B
Yetki
C
Dilekçe
D
Tutanak
E
Zamanaşımı
Soru 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 81. maddesine göre, tasarı veya teklifin maddeleri üzerinde soru cevap süresi kaç dakikadır?

A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda hazırlanan belgelerde kullanılacak yazı tiplerinden biridir?

A
Batang
B
Calibri
C
Cambria
D
Times New Roman
E
Bel MT
Soru 7

Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümana ne ad verilir?

A
Form
B
Doküman
C
Belge
D
Format
E
Veri
Soru 8

Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan kamu kurum ve kuruluşunda kalacak şekilde en az kaç nüsha düzenlenir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 9

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri sürece ne ad verilir?

A
ihbar
B
Bildirim
C
Resmî yazışma
D
Aidiyet zinciri
E
Yazışma
Soru 10

Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, alt makamlara yazılan yazı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile bitirilir?

A
Arz ve rica ederim.
B
Bilgilerinize sunulur.
C
Rica ederim.
D
Saygılarımla.
E
Arz ederim.
Soru 11

Bireysel başvuruda görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Yargıtay
D
Uyuşmazlık mahkemesi
E
Anayasa mahkemesi
Soru 12

Davacı vekili, dava dilekçesini imzalamadan mahkemeye verdiğinde, eksikliğin tamamlanması için kendisine verilen kesin süre ne kadardır?

A
1 hafta
B
10 gün
C
2 hafta
D
20 gün
E
3 hafta
Soru 13

Kıymetli evrakın iptali talebinde görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Aile mahkemesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kişiler hukukuna ait çekişmesiz yargı işlerinden biridir?

A
Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi
B
Ergin kılınma
C
Mirasçılık belgesi verilmesi
D
Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi
E
Taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini
Soru 15

Aşağıdaki çekişmesiz yargı işlerinden hangisi noterler tarafından da yerine getirilebilir?

A
Mirasçılık belgesi verilmesi
B
Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi
C
Deniz raporu tanzimi
D
iflasın kaldırılması
E
Gaiplik kararı
Soru 16

Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince düzenlenen tutanağın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi senet
B
Noter senedi
C
ilam niteliğinde belge
D
Elektronik belge
E
Belge
Soru 17

Ceza yargılamasında suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Ön inceleme
B
Kovuşturma evresi
C
Hüküm
D
Sözlü yargılama
E
Soruşturma evresi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ön inceleme tutanağında yer verilen hususlardan biri değildir?

A
ilk itiraz bulunup bulunmadığı ve varsa ne tür işlem yapıldığı
B
Tanık beyanının değerlendirilmesi
C
Dava şartlarının mevcut olup olmadığı, eksiklik varsa ne tür işlem yapıldığı
D
Davalının savunmalarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu
E
Tarafların sulhe teşvik edildikleri ve sonuçlarının ne olduğu
Soru 19

Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik gereğince tutanakların şekil özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Elektronik ortamda yazılan yazılarda sadece 'Times New Roman' yazı tipi kullanılır.
B
Tutanak ve yazılarda sadece A4 boyutunda kâğıt kullanılır.
C
Yazılı kâğıtların üst, alt, sağ ve sol kenarından 2 cm boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir.
D
Elektronik ortamda yazılan yazılarda 11 karakter boyutunun kullanılması esastır.
E
Yazılar bir veya birkaç satırdan ibaret olsa dahi aynı büyüklükteki kâğıtlara yazılır.
Soru 20

Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belgeye ne ad verilir?

A
Dilekçe
B
Doküman
C
Belge
D
Tutanak
E
Evrak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x