Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi günümüz yaşayan ve anlaşılır Türkçesine göre yeniden ve bütünüyle kaleme alınan temel kanunlardan biri değildir?

A
Türk Medeni Kanunu
B
Türk Borçlar Kanunu
C
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
D
Türk Ticaret Kanunu
E
Elektronik İmza Kanunu
Soru 2

İstida kavramının günümüz Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamanaşımı
B
Tutanak
C
Yargı çevresi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Dilekçe
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasında uyulacak ilkeler biri değildir?

A
Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
B
Taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz önünde bulundurulur.
C
Ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilir.
D
Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir.
E
Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasında uyulacak ilkelerden biri değildir?

A
Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
B
Taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz önünde bulundurulur.
C
Ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilir.
D
Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir.
E
Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kanunların diline ait özelliklerden biri değildir?

A
Belirsizlik
B
Açıklık
C
Sadelik
D
Terim birliği
E
Kesinlik
Soru 6

I. Kanunların dili
II. Doktrinde yazılan eserlerde kullanılan dil
III. Mahkeme kararlarını kapsayan hukuk uygulamasında kullanılan dil Hukuk dili
Yukarıdakilerden hangisi/hangilerini kapsamaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Hukukun uygulanması için ayrı bir dilin varlığından, yani hukuk dilinden söz etmek gerekir. Bu bağlamda hukukun doğru uygulanabilmesi için nasıl bir hukuk dili şarttır?

A
Günlük konuşma dilinden farklı, ama hukukçuların tamamının aynı anlamı çıkaracağı bir hukuk dili şarttır.
B
Günlük konuşma dilinden farklı, ama hukukçuların büyük çoğunluğunun aynı anlamı çıkaracağı bir hukuk dili şarttır.
C
Günlük konuşma diliyle aynı, ama hukukçuların tamamının farklı anlam çıkaracağı bir hukuk dili şarttır.
D
Günlük konuşma diliyle aynı, ama hukukçuların büyük çoğunluğunun aynı anlamı çıkaracağı bir hukuk dili şarttır.
E
Günlük konuşma dilinden farklı ve hukukçuların tamamının farklı anlam çıkaracağı bir hukuk dili şarttır.
Soru 8

I. Açıklık
II. Belirsizlik
III. Sadelik
IV. Bilimsel tutarlılık
V. Terim birliği
Yukarıdakilerden hangileri kanunların dilinin vazgeçilmez özelliklerindendir?

A
I, IV ve V
B
I, II, IV ve V
C
I, III, IV ve V
D
III, IV ve V
E
I, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kanunların dilinin vazgeçilmez özelliklerinden biri değildir?

A
Karmaşıklık
B
Sadelik
C
Bilimsel tutarlılık
D
Kesinlik
E
Belirginlik
Soru 10

I. Yazı tam olmalıdır.
II. Uygun bir dille yazılmalıdır.
III. Yazı uzun bir şekilde kaleme alınmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri adli yazı dilinde bulunması gereken unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Yargı organı tarafından yazılan ve talimat niteliğinde bulunmayan her türlü yazıya ne ad verilmektedir?

A
Belge
B
Format
C
Müzekkere
D
Üst veri
E
Metadata
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışmalarda belgenin bölümlerinden sayılmaz?

A
Yazı tipi ve harf büyüklüğü
B
Yazı alanı ve başlık
C
Sayı, tarih ve konu
D
Muhattap
E
İlgi, Metin. İmza ve ekler
Soru 13

Resmi yazışmaların bölümlerinden olan ve bütün dilekçelerde mutlaka bulunması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayfa numarası
B
Paraf
C
Olur
D
İmza
E
Güvenli elektronik imza
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi belgenin bölümlerinden biri değildir?

A
Sayı
B
Tarih
C
Başlık
D
Yazı tipi
E
Konu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi belgenin özelliklerinden biri değildir?

A
Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraşı nüshası hazırlayan kamu kurum ve kuruluşunda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir.
B
Kural olarak, belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
C
Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde sadece 'Times New Roman' tipi normal yazı stili kullanılır.
D
Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması hâlinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması hâlinde adres bilgisi zarf
E
Kamu kurum ve kuruluşuna fiziksel ortamda gelen belge idare tarafından teslim alınır ve alındığı tarih ile belgeye ait üst veriler kaydedilir.
Soru 16

Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümana ne ad verilir?

A
Doküman
B
Belge
C
Senet
D
Form
E
Üst yazı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belgenin özelliklerinden biri değildir?

A
Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraşı nüshası hazırlayan kamu kurum ve kuruluşunda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir.
B
Kural olarak, belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
C
Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde sadece 'Times New Roman' tipi normal yazı stili kullanılır.
D
Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen belgenin başlık bilgisi, ihtiyaç duyulması hâlinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması hâlinde adres bilgisi zarf
E
Kamu kurum ve kuruluşuna fiziksel ortamda gelen belge idare tarafından teslim alınır ve alındığı tarih ile belgeye ait üst veriler kaydedilir.
Soru 18

Belgenin bölümlerinden biri olan ve belgenin gönderildiği kamu kurum ve kuruluşunu ya da kişiyi belirten unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olur
B
İlgi
C
Sayı
D
Konu
E
Muhatap
Soru 19

Belgenin unsurlarından biri olan imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belgelerin mutlaka el yazısı ile imzalanması gerekmektedir.
B
Resmî yazışmalarda da imzanın kimin tarafından atılacağı ve şeklî unsurları Yönetmeliğin 15. maddesinde düzenlenmiştir.
C
Bütün dilekçelerde mutlaka bulunması gereken unsur imzadır.
D
Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır.
E
Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır.
Soru 20

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından güvenli elektronik imza ile doğrulanan zaman kaydına ne ad verilir?

A
Güvenli elektronik imza
B
Elektronik imza
C
Elektronik onay
D
Elektronik şifreleme sertifikası
E
Zaman damgası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x