Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazdıkları yazıya ne ad verilir?

A
Resmi bilgi
B
Resmi belge
C
Resmi yazı
D
Elektronik belge
E
Elektronik ortam
Soru 2

İcra ve İflas Dairelerinin yaptıkları işlemlerle, kendilerine yapılan istem ve beyanlar hakkında hazırladıkları tespit belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tespit Tutanağı
B
Teslim Tutanağı
C
Keşif Tutanağı
D
İhbar Tutanağı
E
İcra Tutanağı
Soru 3

Tensip tutanağı nedir?

A
Keşif hakiminin, çekişmeli yer ve olay hakkında doğrudan hazırladığı rapordur.
B
Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gerekli işlemleri duyuran bir mahkeme kararıdır.
C
Bilirkişi tarafından hazırlanıp mahkemeye sunulan tutanaktır.
D
Üst mahkemelere davayla ilgili bilgi veren yazılardır.
E
Şikayet dilekçesidir.
Soru 4

Dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren kaç hafta içerisinde cevap dilekçesinin verilmesi gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
8
Soru 5

Davanın açılma zamanı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Dava dilekçesinin kaydedildiği tarih
B
Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiği tarih
C
Dava dilekçesinin davalıya ulaştığı tarih
D
Davalının cevap dilekçesini sunduğu tarih
E
Cevap dilekçesinin davacıya ulaştığı tarih
Soru 6

Çekişmesiz yargıya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. Çekişmesiz yargı işleri, Çekişmesiz Yargı Kanunu ile düzenlemiştir.
II. İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan hâller, çekişmesiz yargının ölçütlerinden biridir.
III. Çekişmesiz yargı işleri, ilgili Kanunda sınırlı olarak sayılmıştır.
IV. Özellikle çekişmesiz yargıda davacı ve davalı terimleri yerine ilgili terimi kullanılmaktadır.

A
I, II
B
II, IV
C
II, III
D
III, IV
E
I, IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinin unsurlarından biri değildir?

A
Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıfların sıra numarası altında açık özetleri
B
Mahkemenin adı
C
İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği
D
Cevap süresi
E
Dayanılan hukuki sebepler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar arasında yer almaz?

A
Dayanılan hukuki sebepler.
B
Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.
C
Açık bir şekilde talep sonucu.
D
Mahkemenin adı.
E
Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.
Soru 9

'Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa mahkemesine başvurabilir. Başvuru da bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.' hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Hukuk mahkemeleri kanununda.
B
Medeni kanunda.
C
Yargıtay kanununda.
D
Anayasada.
E
Avrupa insan hakları sözleşmesinde.
Soru 10

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru kimler tarafından yapılabilir?

A
Kanuni temsilci.
B
Yargıtay Başkanı.
C
Sayıştay Başkanı.
D
Danıştay Başkanı
E
Adalet Bakanı.
Soru 11

Dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesine ne ad verilir?

A
Tenzip tutanağı
B
Tevzi formu
C
Esas kaydı
D
Ön inceleme formu
E
Dava dilekçesi
Soru 12

Hukuk davalarında hazırlanan tutanağın sonunda ara kararların yazımına hangi ifadeyle başlanır?

A
Nihai Karar
B
Gereği Düşünüldü
C
Temyiz Kararı
D
Ara Karardır
E
Hüküm
Soru 13

Bir hukuk terimi olarak “resen” ne anlama gelir?

A
Geçici olarak
B
Kendiliğinden
C
İstemeden
D
Başkasının yerine karar vermek
E
Son karar
Soru 14

Bir kamu davasında iddianamede davacıyla ilgili geçen “K.H.” kısaltması ne anlama gelmektedir?

A
Kamu Hakkı
B
Kamu Hatırı
C
Kamu Hukuku
D
Kanun Hükmü
E
Kesin Hüküm
Soru 15

İdari yargı alanında düzenlenecek tutanaklarda aşağıdaki Kanunlardan ya da Yönetmeliklerden hangisi dikkate alınmaktadır?

A
İdari Yargılama Usulü Kanunu
B
Hukuk Mahkemeleri Kanunu
C
Hukuk Mahkemeleri Kanunu Yönetmeliği
D
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
E
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Soru 16

Ön inceleme tutanağının altı aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?

A
Cumhuriyet Savcısı.
B
Adalet Komisyonu Başkanı.
C
Hakim
D
Zabıt Katibi.
E
Duruşmada hazır bulunan taraflar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi duruşma tutanğında mutlak olarak yer alması gereken hususlardan biri değildir?

A
Mahkemenin adı ve duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
B
Ara kararlar ve hükmün sonucu
C
Davanın türü
D
Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
E
Karar ve hükmün açıklanma biçimi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi güncel türkçe sözlükte geçen tunak ifadeleri arasında yer almaz?

A
Meclis, genel kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi.
B
Belgelendirilmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge.
C
Zabıt varakası.
D
Hiç bir kimsenin imzalamadığı rapor, mazbata.
E
Tutulga, zabıt, zabıtname.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri hukuk mahkemelerinde düzenlenen tensip tutanağında yer almaktadır? I) Davanın Türü II) Davanın tabi olduğu yargılama usulü III) Mahkemenin adı IV) Tarafların kimlikleri V) Zabıt katibinin adı, soyadı ve sicil numarası

A
I ve II
B
Yanlızca III
C
I, II ve III
D
Yanlızca V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 20

Hukuk Muhakemeleri kanununa göre yargılamanın aşamalarındaki sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A
Sözlü yargılama > Dilekçeler > Ön İnceleme > Tahkikat > Hüküm
B
Dilekçeler > Tahkikat > Ön İnceleme > Sözlü yargılama > Hüküm
C
Dilekçeler > Tahkikat > Ön İnceleme > Sözlü yargılama > Hüküm
D
Dilekçeler > Ön İnceleme > Tahkikat > Sözlü yargılama > Hüküm
E
Dilekçeler > Hüküm > Ön İnceleme >Tahkikat > Sözlü Yargılama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x