Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2018-2019 Final Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, kanunların dilinin özelliklerinden biri değildir?

A
Belirlilik
B
Açıklık
C
Terim birliği
D
Kesinlik
E
Tutarsızlık
Soru 2

Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgiler, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Üst veri
B
Format
C
Belge
D
Doküman
E
Form
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde eski terimlerin yenileştirilmiş hukuki karşılığı birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sükna hakkı/Ön alım hakkı
B
İstida/Tutanak
C
Salahiyet/Görev
D
Müruruzaman/Hak düşürücü süre
E
Vefa hakkı/Geri alım hakkı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda hazırlanan belgelerde kullanılacak yazı tipidir?

A
Calibri
B
Cambria
C
Harrington
D
Times New Roman
E
Batang
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi noter tarafından da gerçekleştirilebilecek çekişmesiz yargı işlerinden biridir?

A
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi
B
Kıymetli evrakın iptali
C
Deniz raporu tanzimi
D
Gaiplik kararı
E
iflasın kaldırılması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre yargılama aşamalarından biri değildir?

A
Ön inceleme
B
Tahkikat
C
Soruşturma
D
Flüküm
E
Sözlü yargılama
Soru 7

Geçici hukuki koruma niteliğinde olan ihtiyati tedbir kararını vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra dairesi
B
Savcı
C
Arabulucu
D
Noter
E
Mahkeme
Soru 8

Medeni usul hukukunda düzenlenen olağanüstü kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temyiz
B
Şikayet
C
Yargılamanın iadesi
D
istinaf
E
itiraz
Soru 9

Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince uzlaşma sağlanması durumunda düzenlenen tutanağın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi senet
B
ilam
C
Onaylama şeklinde noter senedi
D
ilam niteliğinde belge
E
Düzenleme seklinde noter senedi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi istinaf incelemesi sonunda verilen kararlardan biridir?

A
Düzelterek onama kararı
B
Uyma kararı
C
ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kısmen kabulü kararı
D
Bozma kararı
E
Onama kararı
Soru 11

Hâkiminin, yargılamanın devamını sağlamak için verdiği ve davanın sona ermesi sonucunu doğurmayan karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüküm
B
Ara karar
C
Usule ilişkin nihai karar
D
Nihai karar
E
Çekişmesiz yargı kararı
Soru 12

İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilamlı takiplerde alacaklının takip talebi üzerine, icra dairesi tarafından borçluya aşağıdaki belgelerden hangisi gönderilir?

A
ihtarlı davetiye
B
Ödeme emri
C
Tahliye emri
D
icra emri
E
103 davetiyesi
Soru 13

İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilamlı ve ilamsız takiplerde, icra tutanaklarının ilk sayfası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takip talebi
B
Ödeme emri
C
icra emri
D
Tahliye emri
E
Mal beyanı dilekçesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ mazbatasında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı
B
Muhatabın başvurabileceği hukukî imkânlar
C
Tebliğin konusu
D
Tebliği çıkaran merciinin adı
E
Tebliği isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangi İcra ve İflas Kanunu’na göre kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesine ilişkin sebeplerden biridir?

A
Kira süresinin sona ermesi
B
Kira bedelinin arttırılması
C
Kiracının komşuları rahatsız etmesi
D
Kiralanan taşınmazın ayıplı olması
E
Kiraya verenin ihtiyacı
Soru 16

Elektronik yolla tebligatın yapılmış sayıldığı süre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen altıncı günün sonu
B
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu
C
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen dokuzuncu günün sonu
D
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen sekizinci günün sonu
E
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen yedinci günün sonu
Soru 17

Hukuki işlemlerin Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemi, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Meşruhatıı davetiye
B
Bildirim
C
Tebliğ mazbatası
D
Tebligat
E
Davetiye
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, noterlerce özel olarak yapılacak işlerden biridir?

A
Kefaletname
B
Evlat edinme sözleşmesi
C
Tespit işleri
D
Vakıf senedi
E
Sulhname
Soru 19

Sözleşmelerin düzenlendiği temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Medeni Kanunu
B
Türk Borçlar Kanunu
C
icra ve iflas Kanunu
D
Türk Ticaret Kanunu
E
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi güvence sağlama amacını taşıyan sözleşmelerden biridir?

A
Bağışlama sözleşmesi
B
Satış sözleşmesi
C
Eser sözleşmesi
D
Saklama sözleşmesi
E
Kefalet sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,57. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x