Hukuk Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hukuku oldukça pratik sayılacak bir şekilde mahkemelerin uygulamalarına ilişkin kehanetler ve tahminler olarak nitelendiren Amerikalı hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kantorowicz
B
Cardozo
C
Holmes
D
Lincoln
E
Franklin
Soru 2

Modern toplumlarda hukuk dışındaki toplumsal düzen kurallarının uyuşmazlıkları çözememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern toplumlarda toplumsal refah seviyesinin yüksek olması
B
Modern toplumların daha karmaşık ekonomik, siyasi ve kültürel oluşumlara sahip olması
C
Modern toplumlarda edinilmiş statülerin artması
D
Modern toplumların giderek informel kurallarla bezeli hale gelmesi
E
Modern toplumlarda mekanik dayanışmanın yaygın olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir normun etkin olması için yeterli koşullardan biridir?

A
Fiili olarak uygulanmaksızın yazılı metinlerde geçmesi
B
Yaptırıma konu oluşturamaması
C
Mahkeme kayıtlarında rastlanmaması
D
ihlali durumunda devreye yasal mekanizmaların girmemesi
E
Toplumun üyelerinin bir norma düzenli olarak uyması
Soru 4

Dünyadaki tüm halkların alışkanlıklarının ve yasalarının tümünün inceleme konusu yapan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spinoza
B
Grotius
C
Montesquieu
D
Simmel
E
Hobbes
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk ideolojisinin yansımalarından biri değildir?

A
Hukuksal kavramların bilincinin belirlemesi
B
Mevcut sosyal düzen kurallarının hepsinin normlarla ilişkili olarak hukuk tarafından belirlenmesi
C
Hukuksuz bir yaşamın düşünülememesi
D
Toplumu ve dünyayı algılamayı hukusal kavramların biçimlendirmesi
E
Toplumsal her alanı düzenleyebilmesi
Soru 6

Luhmann’ın Sistem Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukukun işleyebilmesi için siyasetin, hukukun uygulanabileceği ortamı yaratması gerekir.
B
Neyin hukuksal olup olmadığı meselesi hukukun kendi kendine çözdüğü bir problemdir.
C
Bir sistem olarak hukuk, siyasetle ilişki içerisindedir; ancak iç işleyişi açısından bağımsızdır.
D
Siyaset, hukukun içeriğini belirlediği için hukuka üstündür.
E
Hukuk, kendi kendine evrimsel olarak bugün bildiğimiz şeklini almaya başlamıştır.
Soru 7

I. Eşcinsel evlilik
II. Ötenazi
III. Kürtaj
Yukarıdakilerden hangileri modern hukuk düzenlerinin günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir değer ile hukuksal bir normun ortak alanıdır?

A
iktidara tabi olmak
B
Adalete uygun olmak
C
insan davranışlarını kontrol etmek
D
Modern toplumda bulunmak
E
Bir irade tarafından konulmuş olmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumun kültürünün büyük ölçüde insan hafızasına dayalı olmasını temsil eder?

A
Basılı kültür
B
Elektronik kültür
C
Yazılı kültür
D
Sözlü kültür
E
Görsel kültür
Soru 10

Düşünme ve anlatım biçimine egemen olan işitsel üstünlüğün yerini aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle görsel üstünlük almaya başlamıştır?

A
Telefonun icadıyla
B
Matbaanın icadıyla
C
Televizyonun icadıyla
D
Rönesans hareketleriyle
E
Reform süreciyle
Soru 11

Ceza kanunlarında düzenlenmeyen eylem ya da davranışların suç olarak görülemeyeceğini ve suç olarak tanımlananlara da yazılı kanunun öngördüğünden farklı bir ceza verilemeyeceği ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile
B
Düşünce ve ifade özgürlüğü ile
C
inanç ve vicdan özgürlüğü ile
D
Özel hayatın dokunulmazlığı ilkesi ile
E
Basın ve inaç özgürlüğü ile
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi modern hukukun oluşumunda etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Sosyo-kültürel yönelimler
B
Yeni ekonomi
C
Değer ve kavramlar
D
Modern zihniyetin gelişimi
E
Geleneksel, siyasi ve dinsel yönelimler
Soru 13

Devlet, uluslararası düzen üzerinde dramatik etkiye sahip, kamusal alanı ifade eden bir kavram olarak kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?

A
15.
B
16.
C
17.
D
18.
E
19.
Soru 14

Rönesans ve reform hareketlerinin ortaya çıkıp gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü belirleyici olmuştur?

A
Dünyada kabül gören yeni bir yönetici sınıf anlayışı
B
Toplumsal değişme sürecinde insan-doğa arasındaki bağ
C
Tarihsel süreçte avcı ve toplayıcılıktan tarım toplumuna doğru bir değişim
D
Entellektüel ve ekonomik gelişemeler
E
Toplumsal ilişkilerde ve kurumlarda meydana gelen farklılaşma
Soru 15

Modern hukukun en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl yoluyla bulunan bir kurallar sistemi olması
B
Dinsel kuralları da esas alan bir hukuk olması
C
Örf, adet ve geleneklerle şekillenen bir sistem olması
D
Daha fazla somutlamalara dayalı olması
E
Toplumu bir bütün olarak görme ve parçalara ayrılamayacağını öngörmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, modernleşen toplumsal ve ekonomik sistemle birlikte şekillenen yeni değerler sisteminin ve zihniyet dünyasının bir parçası değildir?

A
Kanaatkârlık
B
Kazanç hırsı
C
Kişisel girişim
D
Değişim arzusu
E
Rekabet
Soru 17

Radikal feminizm hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?

A
1940'lı yıllar
B
1960'lı yıllar
C
1980'li yıllar
D
1990'lı yıllar
E
2000'li yıllar
Soru 18

Değerler ve kültürler sosyolojisi olarak bilinen sosyoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik Sosyolojisi
B
Tipolojik Sosyolojisi
C
Diferansiyel Sosyolojisi
D
Esprit Sosyolojisi
E
Jenetik Sosyolojisi
Soru 19

Gardiyanların hücreleri görebildiği, ama mahkumlar tarafından görülemediği dairelsel bir cezaevinin ortasındaki kule olan yapı aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Mahbes
B
Penitence
C
Panopticon
D
Rebbibia
E
Nafplion
Soru 20

Modernleşme sürecinde, hukuk alanında giderek artan rasyonalite olgusu üzerinde odaklaşan ve bu konudaki düşüncelerini “İletişimsel Eylem Kuramı” adlı eserinde temellendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Foucault
B
Habermas
C
Ehrlich
D
Deflem
E
Gurvitch
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x