Hukuk Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşam alanını veya toplumsal gerçekliği incelemeye çalışan, onu anlama ve açıklama yönünde çabalayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır?

A
Antropoloji
B
Biyoloji
C
Fenomenoloji
D
Sosyoloji
E
Psikoloji
Soru 2

Toplum içinde insanların tutum ve davranışlarına yön veren ortak kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal kurum
B
Toplumsal eylem
C
Toplumsal normlar
D
Anomi
E
Doğal gerçeklik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda gelişmeye başlayan uyuşmazlıkları çözmeye yönelik alternatif yollardan ve mekanizmalardan biri değildir?

A
Hakemlik
B
Mahkeme
C
Ombudsmanlık
D
Uzlaşma
E
Arabuluculuk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir fiziki yaptırım örneğidir?

A
Tutuklama
B
işten çıkarma
C
Ayıplama
D
Para cezası
E
Toplumsal saygınlık
Soru 5

Hem varsayımsal bir sosyal sözleşme fikrine ve ne oldukları belirsiz doğal adalet ilkelerine karşı çıkışın, hem de egemenliğin ve hukuksal düzenin kaynağının dünyevileşmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
iradeci Hukuksal Pozitivzm
B
Hukuksal Pozitivzm
C
Normativist Hukuksal Poztivzm
D
Doğal Hukuk Yaklaşımı
E
Adillik ilkesini
Soru 6

Austin’e göre, nüfusun çoğunluğu tarafından kendisine itaat edilen ve kendisi bir başkasına itaat etmek zorunda olmayan üstün iradeye ne ad verilir?

A
Buyruk
B
Norm
C
Etkinlik
D
Yaptırım
E
Egemen
Soru 7

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi hukuk yaratma sürecinin karizmatik egemenlik, geleneksel egemenlik ve yasal-rasyonel egemenlik tipleriyle bağlantılı olarak geliştiğini öne sürmektedir?

A
Funk
B
Weber
C
Beccaria
D
Maine
E
Durkheim
Soru 8

Pozitif hukuk ile insan eliyle yaratılmayan, ahlak kurallarını da içeren doğal hukuk arasında ayrım yaparak, sosyolojinin sadece pozitif hukuk ile ilgilenmesi gerektiğini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Marx
C
Durkheim
D
Hume
E
Montesquieu
Soru 9

I. Hukuku siyasal yaşamın günlük çekişmelerinden uzaklaştırmak.
II. Siyasal ya da toplumsal yaşamdaki çatışmalarda hukuka arabuluculuk görevini verebilmek.
III. Toplumsal kişiliğin oluşmasını sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri hukukun siyasetten ayrılmasına ihtiyaç duyulmasının nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Devlet adıyla simgelenen siyasal alan, doğuşunu hukuka, iktidarın hukuksallaşmış olmasına borçludur.
Buna göre siyasal kararların etkili olması isteniyorsa, bunlar pozitif hukuk biçimini kullanmak zorundadır. Siyasal karar, hukuksallaşarak bürokratikleşir. Hukuk, yaşam dünyasında ortaya çıkar; ama siyasal alana aktarılır.
Yukarıdaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Jürgen Habermas
B
Emile Dürkheim
C
Richard Posner
D
Karl Marx
E
Niklas Luhmann
Soru 11

Sistem Kuramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Max Weber
B
Jürgen Habermas
C
Richard Posner
D
Niklas Luhmann
E
Kari Olivecrona
Soru 12

Toplumsal hayat, avcı ve toplayıcı toplumlardan endüstriyel topluma kadar büyük değişikliklere uğradı. Bu süreçte ________ , toplumsal değişmenin başat belirleyicisi oldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teknoloji
B
dini inançlar
C
hukuk
D
ahlaki bağlılık
E
örf ve adetler
Soru 13

Sözlü kültür ve yazının, düşünme ve anlatım biçiminde meydana getirmiş olduğu farklılıklar üzerinde duran ve matbaanın ve yazının düşünme ve anlatım biçimine olan etkisini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Johnson
B
Macionis
C
Chomsky
D
Kulcsar
E
Ong
Soru 14

Hukukun kamu tarafında algılanma tarzını ve ihtilaf çözüm yolu olarak ağırlıklı olarak mahkemeleri gören anlayışı değiştiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel değerler
B
Ekonomik gelişmeler
C
Modernleşme süreci
D
Yeni medyanın gelişimi
E
Toplumsal ilişkilerin küreselleşmesi
Soru 15

Genel olarak, kapitalist sistemin oluşum süreciyle birlikte süregelen bir olgu olarak değerlendirilen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağdaşlaşma
B
Küyerelleşme
C
Küreselleşme
D
Gelişme
E
Yerelleşme
Soru 16

Modern hukukun oluşmasında nihai söz sahibi olan güç aşağıdakilerdfen hangisidir?

A
Yüksek yargı organları
B
Devlet
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Uluslararası adalet divanı
E
Siyasi partiler
Soru 17

I. Toplumsal değişme sürecinin hızını yitirmesi
II. Değişmenin giderek bütün toplumsal sistemi kuşatması
III. Kendine özgü kurumsal ve düşünsel yapılar geliştirmesi
Yukarıdakilerden hangileri modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Avrupa’da yaklaşık olarak 17. yüzyıl civarında ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyonuna ne ad verilir?

A
Feodalite
B
Kapitalizm
C
Rölativizm
D
Küreselleşme
E
Modernité
Soru 19

Hukuksal Formalizm’e karşı bir düşünce akımı olarak ortaya çıkmıştır. Hukuksal Formalizm hukuksal kuralları, hukuksal sonuçların elde edilmesinde tek ve yegâne kaynak olarak kabul eden ve bunun için de belli bir mantıksal akıl yürütme usulüne sahip hukuk düşüncesidir.
Yukarıdaki görüşü savunan hukuk kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel feminist hukuku
B
Hukuksal formalizm
C
Amerikan hukuksal realizmi
D
Esprit sosyolojisi
E
Liberal hukuk yaklaşımı
Soru 20

I. Ne etik ne emperatif
II. Etik ama emperatif değil
III. Emperatif ama etik değil
IV. Hem etik hem emperatif
Yukarıdakilerden hangileri Timasheff'e göre toplumsal yapı türlerindendir ?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x