Hukuk Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Hukuk Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orhun Yazıtları hangi Türk devletine aittir?

A
Göktürk
B
Hun İmparatorluğu
C
Uygur
D
Hazar
E
Avar
1 numaralı soru için açıklama 
Orhun Yazıtları, Göktürklere aittir.
Soru 2

Göktürklerde ceza hukukuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Cezalar kamu yararını değil, kişisel yararı ön planda tutar.
B
Ceza hukukuna cezanın şahsiliği ilkesi hâkimdir.
C
Evli kadına tecavüz suçunun cezası mali tazminattır.
D
Bağlı atı çalmanın cezası idamdır.
E
Yaralama suçunun cezası idamdır.
2 numaralı soru için açıklama 
Göktürklerde ceza hukuku, özel intikam alanından uzaklaştırılmış, cezalar devlet adına ve kamu yararları göz önünde tutularak verilmiş ve uygulanmıştır; ancak bazen cezanın, suçluya değil, suçlunun yakınlarına uygulandığı görülmüştür. Dolayısıyla cezanın şahsiliğinden bahsedilemez. Suçlar iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan birincisi, büyük suçlardır ve cezası idamdır. Evli kadına tecavüz etmek, bağlı atı çalmak bu tür suçlardandır. İkinci tip suçlar, hafif suçlardır ve cezası genellikle mali tazminattır. Örneğin, dövme ve yaralama suçlarının cezası yalnız hayvanla ödenen tazminattan ibarettir.
Soru 3

Aşağıdaki şıklardan hangisinde Uygur toplumunu oluşturan gruplar ve uğraştıkları işle doğru olarak verilmiştir?

A
Tarıgçılar - Çobanlar
B
Karabudun - Küçük sanatlar ile uğraşanlar
C
Çigaylar - Yoksul kimseler
D
Satıgçılar - Tarımla uğraşan kimseler
E
İğdişçiler - Belli bir işi olmayan şehir halkı
3 numaralı soru için açıklama 
Tarıgçılar, tarımla uğraşanlar; karabudun, belli bir işi olmayan şehir halkı; satıgçılar, tüccarlar; iğdişçiler ise çobanlardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda aydın sınıfına dâhil değildir?

A
Aleviler
B
Bilginler
C
Otacılar
D
Uzlar
E
Yıldızcılar
4 numaralı soru için açıklama 
Uygurlarda toplum, aydınlar ve halk olmak üzere iki sosyal sınıfa ayrılmıştır. Aydınlar aleviler, bilginler, otacılar, yıldızcılar ve şairlerden oluşurken halk sınıfı tarıgçılar, satıgçılar, iğdişçiler, uzlar, karabudun ve çigaylardan oluşmuştur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi levirat uygulaması ile alakalıdır?

A
Erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi
B
Dışardan evlenmenin mümkün olması
C
Babanın ölümünden sonra oğulun üvey anne ile evlenmesi
D
Oğulun ölümünden sonra babanın gelin ile evlenmesi
E
Gelinin ölümünden sonra gelinin kız kardeşi ile evlenme
5 numaralı soru için açıklama 
Levirat uygulamasına göre babaların ölümünden sonra oğulların üvey anneleri ile, büyük kardeşlerinin ölümünden sonra küçük kardeşlerin yengeleri ile, amcaların ölümünden sonra yeğenlerin yengeleri ile evlenmeleri hukukî bir görevdir.
Soru 6

Göktürk Devleti’nde, idari işlerde en yüksek mevkide bulunan beylere ne ad verilmiştir?

A
Tarkan
B
Kağan
C
Yabgu
D
Buyruk
E
Şadapıt
6 numaralı soru için açıklama 
Göktürk Devleti’nde, idari işlerde çeşitli adlar ile anılan beyler mevcuttur. Bu beyler arasında en yüksek mevkide bulunanlar “Şadapıt”lardır. Şadapıtlar, çoğunlukla hükümdar ailesinin akrabalarındandır.
Soru 7

Göktürk Devleti'nde uygulanan özel hukuk kurallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Göktürklerde kadın önemli bir yere sahiptir, hatta kağanlar tahta hatun adını alan eşleriyle birlikte çıkarlar.
B
Kağan öldükten sonra çocukların velayeti anneye geçer.
C
Levirat uygulaması söz konusudur.
D
Kan akrabalığı haricinde suni akrabalık da söz konusu olmuştur.
E
Terekede taşınmaz varsa en büyük erkek çocuk taşınmazı diğer çocuklar ise taşınır eşyaları alır.
7 numaralı soru için açıklama 
Göktürkler göçebe bir toplum olsalar da her Türk’ün bir parça toprağa sahip olduğu görülür. Bu toprak kabilelerin kışı geçirdikleri kışlaklarda bulunmuştur. Mirasta en küçük oğul bu toprağı, diğerleri ise taşınabilir malları almışlardır.
Soru 8

Uygurlarda boy reislerine ne ad verilir?

A
Uluğ Hacib
B
Tutuk
C
Yabgu
D
Toki
E
Oğuş
8 numaralı soru için açıklama 
Uygurlarda “Tutuk” adı ile anılan boy reisleri mevcuttu. Bu kişiler her türlü siyasi görevlerinin yanında devlet hazinesi için vergi toplamakla da görevliydiler. Boy reisleri çoğunlukla kağanın yakın akrabaları arasından atanmış olmakla birlikte, bu makamın babadan oğula geçip geçmediği hakkında açıklayıcı bilgilere rastlanmamıştır.
Soru 9

Hangi yılda Uygur Devleti'nde saltanatın babadan oğula geçme dönemi bitmiş amca çocukları, küçük kardeşler ve yeğenler de tahtta söz sahibi olmaya başlamışlardır?

A
755
B
765
C
775
D
785
E
795
9 numaralı soru için açıklama 
Uygur Devleti’nde kağanlığın intikali konusunda da yeterli delil bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kağan Tun Bağa’nın 789 yılında ölümüyle tahta geçen oğlunun bir yıl sonra küçük kardeşi tarafından öldürülmesi üzerine, ülkede öldürülen kağanın oğlu lehine bir isyan çıkarılmış ve henüz çocuk denecek yaştaki oğlu tahta geçirilmiştir. Bu olay bize saltanatın babadan oğula geçme âdetinin çok güçlü olduğunu göstermektedir. 795 yılından sonra, İkinci Uygur Devleti döneminde, bu kural bozulmuş, amca çocukları, küçük kardeşler ve yeğenler de tahtta söz sahibi olmaya başlamışlardır
Soru 10

Uygurlarda Başkomutan hangi isimle anılırdı?

A
Sübaşçı
B
Bitikçi
C
Ağıcı
D
Uluğ Hacib
E
Yalvaçlar
10 numaralı soru için açıklama 
Kutadgu Bilig’den X. yüzyıl Uygurlarında devlet örgütünün başında çeşitli unvanlarla anılan büyük memurların bulundukları anlaşılmaktadır. Bu memurlar: 1) UluğHacib (Büyük Vezir), 2) Sübaşçı (Başkomutan), 3) Kapık Başlar Er (Saray Bakanı), 4) Bitikçi (Kağanın Başkatibi, Dışişleri ve Adalet Bakanı), 5) Ağıcı (Hazinedar), 6)Yalvaçlar (Elçiler)’dır.
Soru 11

İslâm hukukuna dair bir meselenin hükmünü bildiren hukukçu görüşüne ne denir?

A
Müctehid
B
Mukallid
C
Tedvin
D
Fetva
E
İçtihad
11 numaralı soru için açıklama 
Fetvâ, İslâm hukukuna dair bir meselenin hükmünü bildiren hukukçu görüşüdür. Bir ictihadın, müşahhas hâdiseye tatbiki demektir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sünni olmayan mezheplerden birisi değildir?

A
Şiilik
B
Zeydiyye
C
Vehhâbîlik
D
Şafiilik
E
Hâricîlik
12 numaralı soru için açıklama 
Sünni olmayan mezhepler arasında Hâricîlik, Şiîlik (Şia), Zeydiyye, İmâmiyye ve Vehhâbîlik öne çıkmaktadır.
Soru 13

Hükmü âyet ve hadîsten anlaşılamayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamaya ne denir?

A
Sünnet
B
Hadis
C
Kıyas
D
İcma
E
Tevdin
13 numaralı soru için açıklama 
Kıyas, bir şeyi bir başka şeye benzetmek; terim olarak ise hükmü âyet ve hadîstenanlaşılamayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun hususiyetlerinden biri değildir?

A
Devamsızdır
B
Umumidir
C
Dini menşelidir
D
Müstakildir
E
Meselecidir
14 numaralı soru için açıklama 
Devamlıdır. Bütün hukuk sistemlerinde hukukî hükümleri koyan otorite, bunları değiştirerek yerlerine yenilerini getirmeye salâhiyetlidir. Hatta bir yerde hukukun kaynağı örf ve âdet bile olsa, bunun değişmesi mümkündür. Halbuki menşei ilâhî olduğu için İslâm hukukunun hükümleri devamlıdır. İslâm hukuku, bir başka otoriteye, bu hükümleri kaldırma ve değiştirme salâhiyeti tanımış değildir. Bunun mânâsı şudur: Siyasî bir otorite, bir ülkede İslâm hukukunu kısmen veya tamamen ilga edebilir; ancak değiştiremez. Bu takdirde İslâm hukuku, tatbikattan kalkmış bir hukuk sistemi olarak varlığını devam ettirir. Zira dinî yönü itibariyle, Müslümanlar her zaman hususî hayatlarında İslâm hukuku hükümlerine uymakla mükelleftir. Beşerî hukuk sistemlerinde böyle değildir.
Soru 15

İmam Şafii'nin hukuk metodolojisi sahasında yazdığı ve bu alanda günümüze ulaşan ilk kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
El-Câmi’ü’l-Kebîr
B
El-Müsned
C
El-Muvatta
D
El-Müsned
E
Er-Risâle fi’l-Usul
15 numaralı soru için açıklama 
İmam Şâfiî, görüşlerini, elÜmm adlı eserinde talebesine yazdırmıştır. Ancak İmamŞâfiî’nin hukuk ilmine en büyük hizmeti er-Risâle fi’l-Usul adlı eseridir. Bu kitap dünyada hukuk metodolojisi sahasında yazılmış günümüze ulaşan ilk kitaptır.
Soru 16

Resmi mezhep tatbikatı nedir?

A
Devletin resmi bir mezhebinin olmasıdır.
B
Devletin her mezhebe eşit durmasıdır.
C
Hakimin önüne gelen meseleyi tarafların mezhebine göre çözmesidir.
D
Hakimin önüne gelen meseleyi kendi mezhebine göre çözmesidir.
E
Hükümdar, muayyen bir ictihadın tatbikini emretmişse, hâkimin kendi mezhebine aykırı bile olsa, bu ictihada göre hükmetmesidir.
16 numaralı soru için açıklama 
Bir müctehidin ictihadlarının hepsi, o müctehidin mezhebini (hukuk ekolünü) teşkil eder. Mezheb, tutulan yol demektir. Müctehidin, İslâm hukukunun kaynaklarından anladıklarına göre hareket etmesi ve hüküm vermesi gerekir. Müctehid ictihadda bulunduktan sonra yeni bir delile ulaşsa, bu ictihadını değiştirebilir. Bir müctehidin ictihadının, başka bir müctehidin ictihadına üstünlüğü yoktur. Nitekim “İctihad ile ictihad nakzolunmaz” (Mecelle m. 16). Mahkemeye intikal eden işlerde, tarafların değil hâkimin mezhebi esas alınır. Mecelle’de de geçtiği üzere, hükümdar, muayyen bir ictihadın tatbikini emretmişse, hâkim kendi mezhebine aykırı bile olsa, bu ictihada göre hükmeder. Buna hukuk tarihimizde resmî mezhep tatbikatı adı verilir.
Soru 17

İslâm hukukunun teşekkül tarihinde en mühim devir aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Hicret
B
Kutlu Doğum
C
Vahiy
D
Sahabe Devri
E
Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Devri
17 numaralı soru için açıklama 
İslâm hukukunun teşekkül tarihinde en mühim devir Asr-ı Saadet de denilen vahiy devridir
Soru 18

Hicret vâki olduğunda Medine’de Araplarla beraber Yahudiler de yaşamaktaydı. Yahudiler'in Hz. Peygamber’i devlet başkanı olarak tanıdıkları anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medine Vesikası
B
Hudeybiye
C
Beni Damre
D
Beni Cuheyne
E
Huzaa
18 numaralı soru için açıklama 
Hicret vâki olduğunda Medine’de Araplarla beraber Yahudiler de yaşamaktaydı. Bunlar, Hz. Peygamber’i devlet başkanı olarak tanımışlar ve bir anlaşma imzalamışlardı. İdare edenlerle idare olunanların karşılıklı hak ve vazifelerinin yer aldığı bu anlaşmaya Medine Vesikası denir ve tarihte bilinen ilk yazılı anayasalardandır. İslâm hukukuna dair hükümler konulması bu devre rastlar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun Hususiyetlerinden biri değildir?

A
Dini Menşelidir
B
Müstakil Bir Hukuk Sistemidir
C
Hususidir
D
Devamlıdır
E
Bir Hukukçular Hukukudur
19 numaralı soru için açıklama 
İslam Hukuku hususi değil, umumidir.
Soru 20

İslâm hukukunun belirli bir zaman veya mekân ile kayıtlı olmayarak bütün insanlığa hitap etmesi onun hangi hususiyetinden ileri gelmektedir?

A
Devamlı Olması
B
Umumi Olması
C
Meseleci Olması
D
Bir Hukukçular Hukuku Olması
E
Müstakil Bir Hukuk Sistemi Olması
20 numaralı soru için açıklama 
İslâm hukukunun belirli bir zaman veya mekân ile kayıtlı olmayarak bütün insanlığa hitap etmesi onun umumi hususiyetinden ileri gelmektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x