İcra İflas Hukuku 2012-2013 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir şikâyet nedeni oluşturmaz?

A
Haczi mümkün olmayan bir malın haczedilmesi
B
Borçluya ödeme emri gönderilmeksizin takibe devam edilmesi
C
İcra takibinin taraflarından birinin takip ehliyetine sahip bulunmamasına rağmen bu durumun göz ardı edilmesi
D
İcra memurunun haczedilecek malın kıymetini yanlış takdir etmesi
E
Gerekli giderlerin eksik yatırılmış olması nedeniyle bir işlemin yerine getirilmesinden kaçınılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemidir?

A
Ödeme emrinin tebliği
B
Haciz işlemleri
C
icra işlemleri
D
Satış işlemleri
E
Takip talebi
Soru 3

Haciz yoluyla takipte, aşağıdakilerden hangisi takibin taliki sebeplerindendir?

A
Takas
B
Ödeme
C
Zamanaşımı
D
Süre verilmesi
E
İbra
Soru 4

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz süresi ve itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç gün – icra dairesi
B
Beş gün – icra dairesi
C
Yedi gün – icra dairesi
D
Yedi gün – icra mahkemesi
E
On gün – icra mahkemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biri değildir?

A
Borçlunun gecikmiş itirazda bulunması
B
Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması
C
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi
D
Borçlunun alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemler yapması
E
Borçlunun kaçmaya hazırlanması
Soru 6

Satış aşamasında satılan malların alacağı karşılamaması halinde uygulanan haciz aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhtiyati haciz
B
Kesin haciz
C
İlave haciz
D
Geçici haciz
E
Tamamlama haczi
Soru 7

Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın satışıyla ilgili hak ve yükümlülükler ile diğer hususlar aşağıdakilerden hangisinde ayrıntılı olarak gösterilir?

A
Mükellefiyetler listesi
B
Artırma şartnamesi
C
Satış ilanı
D
Kıymet takdiri raporu
E
Artırma tutanağı
Soru 8

İcra takibi sonuçlandığında alacağını tam olarak tahsil edemeyen alacaklıya icra dairesi tarafından verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici aciz belgesi
B
Kesin rehin açığı belgesi
C
Borca batıklık belgesi
D
Kesin aciz belgesi
E
İflas belgesi
Soru 9

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte süresi içinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren hangi süre içinde borcunu ödemelidir?

A
5 gün
B
7 gün
C
10 gün
D
15 gün
E
30 gün
Soru 10

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle başlatılan ilamsız tahliye takibinde, borçlunun itirazı ile takip durur. Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmaza bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alacaklı aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibi yapamaz.
B
Alacaklı takibe konu kira alacaklarını daha sonra ne dava ne de icra takibi yoluyla talep edebilir.
C
Daha sonra ödenmeyen başka kira borçları olsa dahi, alacaklı borçluya karşı sadece kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye takibi yapabilir.
D
Alacaklı mevcut takibe devam edemeyeceğinden, aynı kira alacağından dolayı yeniden ilamsız tahliye takibi başlatmalıdır.
E
Alacaklı borçluya karşı daha sonra ne kira bedelinin ödenmemesi ne de kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye takibi yapabilir.
Soru 11

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme emrine itirazla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İtiraz icra mahkemesine yapılır.
B
İtiraz satıştan başka icra takip işlemlerini kendiliğinden durdurmaz.
C
İtiraz ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde yapılmalıdır.
D
İtiraz üzerine takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmişse, takibe devam etmek isteyen alacaklı, icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurmalıdır.
E
Sözlü itiraz yapılamaz, itiraz mutlaka yazılı olmalıdır.
Soru 12

Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanarak ilâmlı icra takibi yapılabilir?

A
Tespit davasına ilişkin hüküm
B
Mahkeme huzurunda yapılan sulh
C
Adi senet
D
Elektronik imzalı belge
E
Para borcu ikrarını içeren onaylama şeklinde noter senedi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden ilâmlı icraya konu olabilir?

A
10.000 Türk lirası alacağın tahsiline yönelik hüküm
B
Aile hukukuna ilişkin ilâmlar
C
Şahsın hukukuna ilişkin ilâmlar
D
Sayıştay ilâmları
E
Taşınmaza ilişkin ayni haklarla ilgili hükümler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlardan değildir?

A
Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, borçluya karşı haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir.
B
Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, bir yıl içinde, haciz yoluyla takip yaparsa, borçluya yeniden icra veya ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur.
C
Kesin rehin açığı belgesi, borç ödemeden aciz belgesi niteliğindedir.
D
Kesin rehin açığı belgesi, 68nci maddenin 1nci fıkrası anlamında borç ikrarını içeren senet hükmündedir.
E
Geçici rehin açığı belgesine sahip alacaklı 100ncü maddeye göre başka bir alacaklının haczine iştirak edebilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi adi iflâs tasfiyesinin aşamalarından biri değildir?

A
Birinci alacaklılar toplantısı
B
Sıra cetvelinin düzenlenmesi
C
Depo kararı
D
İflâs idaresinin oluşturulması
E
Paraların paylaştırılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden biri değildir?

A
Ödemelerin tatil edilmesi
B
Takip sırasında malların saklanması
C
Konkordato mühletinin kaldırılması
D
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
E
Yerleşim yerinin değiştirilmesi
Soru 17

İflâs takibi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Malvarlığının tamamen tükenmiş olması halinde başvurulur.
B
İflâs organları tarafından gerçekleştirilir.
C
Tacirler hakkında uygulanır.
D
Borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleşir.
E
Takip yapmayan alacaklıların da alacaklarına kavuşmasını sağlar.
Soru 18

İflâsa tâbi kimselerden olup da, iflâs etmiş bir kimsenin başvurabileceği konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vade konkordatosu
B
iflas içi konkordato
C
Yeniden Yapılandırma
D
iflasın ertelenmesi
E
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
Soru 19

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Konkordatonun bir türüdür.
B
Sadece borca batık durumdaki borçlular başvurabilir.
C
İcra mahkemesine başvurulması gerekmektedir.
D
Sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüştür.
E
İflâs etmiş bir şirket hakkındaki iflâs kararının ortadan kaldırılmasını amaçlar.
Soru 20

İcra ve İflâs Kanunu’ndaki suç sayılan fiillerden dolayı görülecek davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şikayetçinin yerleşim yeri icra mahkemesi
B
icra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesi
C
icra takibinin yapıldığı yerdeki asliye ceza mahkemesi
D
Şikayetçinin yerleşim yeri asliye ceza mahkemesi
E
icra takibinin yapıldığı yerdeki sulh ceza mahkemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x