İcra İflas Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “ipotek” kavramına dâhildir?

A
Teslime bağlı rehinler
B
Taşınmaz mükellefiyetleri
C
Ticari işletme rehni
D
Hapis hakkı
E
Alacak üzerindeki rehinler
Soru 2

İlamsız icra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İlamsız icra, para ve teminat alacakları için kabul edilmiştir.
B
Alacaklının alacağını mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alması gerekmez.
C
Alacaklı, doğrudan icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip yapabilir.
D
Kira süresinin sona ermesi durumunda tahliye talebi için ilamsız icra yoluna gidilebilir.
E
Alacaklının elinde bir belge bulunması zorunludur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şikâyet halinde icra mahkemesinin vereceği kararlardan biri değildir?

A
İcra memurunun sebepsiz yere yapmadığı işlemin yapılmasını emretmek
B
Şikâyet konusu işlemin iptali
C
Şikâyet konusu işlemin bozulması
D
icranın geri bırakılması
E
Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi
Soru 4

Takip hukukunda “alacak-borç”, “alacaklı- borçlu” kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Takip hukukunda da alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunur.
B
Gerçekte alacaklı olmayan kişi de bir takip yaparsa, alacaklı sıfatını kazanır.
C
Takipteki alacak ve borç kavramları, bir noktada dava konusunun takipteki karşılığıdır.
D
Bir şeyin yapılmasına ilişkin takipte, talepte bulunan alacaklıdır.
E
Alacaklı ve borçlunun mutlaka maddi hukuk açısından alacaklı ve borçlu olması gerekir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi cebri icranın konusunu oluşturmaz?

A
Bir tablonun teslimi
B
Taşınmazın tahliyesi
C
Taşınmazın teslimi
D
Borçlunun şahsına yönelik icranın yürütülmesi
E
Belirli bir miktar paranın ödenmesi
Soru 6

Haciz yolunda icra takibinin iptali başvurularında görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Ticaret Mahkemesi
C
İcra mahkemesi
D
İcra dairesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 7

Ahmet Bey, daha önce verdiği, karşılığını ödediği fakat geri alamadığı bazı bonolar nedeniyle alacaklısı konumundaki Ayşe Hanımın kendisine karşı icra takibi yoluna başvuracağından endişe etmektedir. Ahmet Bey, aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?

A
Menfi tespit davası
B
icranın geri bırakılması
C
Şikayet
D
İstirdat davası
E
İcranın iptali
Soru 8

Haciz yoluyla takipte, henüz menfi tespit davası devam ederken alacaklıya ödeme yapıldığı takdirde, söz konusu dava aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

A
İtirazın iptali
B
İstirdat davası
C
istihkak davası
D
Şikayet
E
Borçtan kurtulma davası
Soru 9

Genel haciz yoluyla takipte borçlu ödeme emrine itiraz etmiştir. İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvuran alacaklı aşağıdaki belgelerden hangisine dayanamaz?

A
Resmî senet
B
Bir kredi kurumu tarafından düzenlenen belge
C
Adi senet
D
İmzası ikrar edilmiş adi senet
E
Bir resmî daire tarafından verilen belge
Soru 10

Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda, borçlu aleyhine hükmedilecek olan tazminat miktarı, alacağın yüzde kaçı oranındadır?

A
5
B
15
C
20
D
30
E
40
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biridir?

A
Süresi içinde mal beyanında bulunmamak
B
Haksız yere imza itirazında bulunmak
C
Vadesi gelmesine rağmen borcu ödememek
D
Gecikmiş itirazda bulunmak
E
Konkordato talep etmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilecek kişilerden değildir?

A
Nafaka alacaklısı
B
Borçlunun vekili
C
Borçlunun kayyımı
D
Borçlunun çocuğu
E
Ölünceye kadar bakma alacaklısı
Soru 13

Haciz sırasında üçüncü kişi, haczedilmek istenen mal üzerinde hak sahibi olduğunu aşağıdaki yollardan hangisi vasıtasıyla ileri sürebilir?

A
Şikayet
B
İtiraz
C
Haczedilmezlik iddiası
D
İstirdat davası
E
İstihkak iddiası
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “hacizde tertip ilkesine” uygun değildir?

A
İhtiyaten haczedilmiş malların satışına öncelik verilmesi
B
Alacaklı ve borçlu menfaatlerinin dengelenmesi
C
Çekişmesiz malların haczine öncelik verilmesi
D
Muhafaza giderini karşılayamayacak malların haczedilmemesi
E
Önce taşınırların, daha sonra taşınmazların haczedilmesi
Soru 15

Kesin haczin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A
Takibin kesinleşmiş olması
B
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmesi
C
Alacaklının gerekli giderleri yatırması
D
Borçlunun mal beyanında bulunması
E
Alacaklının talebi
Soru 16

Taşınır malların açık artırma yoluyla satışında birinci artırmada şartlar sağlanamazsa kanunda belirlenen sürede ve şartlarda ikinci artırma yapılır. Ancak şartları oluşmadığından ikinci artırmanın da yapılamamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış talebi düşer.
B
Haciz kalkar.
C
Takip düşer.
D
Takibin yapılmamış sayılmasına karar verilir.
E
Tamamlayıcı artırma yapılır.
Soru 17

İcra takibinde tamamlama haczinden sonra yapılan satış tutarları da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse, icra müdürü sıra cetveli düzenler ve alacaklılar alacaklarını bu sıra cetvelinde yer aldıkları sırada ve gösterilen miktarla tahsil edebilirler. Bir alacaklı sıra cetvelinde istediği veya olması gerektiği sıraya kabul edilmediği gerekçesiyle sıra cetveline karşı koymak isterse hangi süre içinde, nerede, hangi yola

A
Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 3 gün içinde, icra mahkemesinde, mükellefiyetler listesine itiraz etmelidir.
B
Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, icra mahkemesinde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır.
C
Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, genel mahkemelerde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır.
D
Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, icra mahkemesinde, şikayette bulunmalıdır.
E
Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren, 7 gün içinde, icra mahkemesinde şikayet yoluyla ihalenin feshini talep etmelidir.
Soru 18

Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın mülkiyeti, ihale kendisine yapılan alıcıya hangi anda geçer?

A
İhale bedelinin alıcı tarafından ödenmesiyle
B
İhalenin kesinleşmesiyle
C
Açık artırmada ihalenin yapılmasıyla
D
İhaleden tarihinden başlayan bir yıllık sürenin dolmasıyla
E
İcra dairesince tapuya yazı gönderilmesiyle
Soru 19

Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bunların takdir edilen kıymetlerinin takip konusu alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici aciz belgesi
B
Kesin aciz belgesi
C
Rehin açığı belgesi
D
Borca batıklık belgesi
E
Mal beyanı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hacizli mal veya hakların pazarlık yoluyla satılabileceği hallerden biri değildir?

A
Bütün ilgililerin istemesi
B
Hacizli malın değerinin o yıl için İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülmüş olan parasal sınırın üstünde olması
C
Borsa veya piyasada rayici bulunan kıymetli evrak yahut diğer mallar için, o günün piyasasında kayıtlı fiyatının teklif edilmis olması
D
Artırma sırasında maden kıymetini bulmamıs olan altın ve gümüs esyaya bu kıymetin teklif edilmis olması
E
Muhafazası masraflı veya kıymeti süratle düsen malların bulunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x