İcra İflas Hukuku 2013-2014 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi cebri icra faaliyetinde görevli asıl ve yardımcı organlardan biri değildir?

A
Bölge idare mahkemesi
B
Genel mahkemeler
C
İcra dairesi
D
Yargıtay
E
İcra mahkemesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen kurumlardan biri değildir?

A
Tasarrufun iptali davası
B
Değişiklik davası
C
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip
D
Kiralanan taşınmazların tahliyesi
E
Konkordato
Soru 3

Genel haciz yoluyla takip talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genel haciz yoluyla takip, takip talebiyle başlar.
B
Genel haciz yoluyla takip talebinde bulunabilmek için alacağın para yahut teminat alacağı olması gerekir.
C
Kamu yararına ilişkin hallerde icra dairesi tarafından resen düzenlenir.
D
İflasa tabi borçlusu hakkında haciz yolunu seçen alacaklı, bir sefere mahsus olarak bu yoldan dönüp, iflas yolunu tercih edebilir.
E
Takip talebinin verilmesi üzerine borçluya bir ödeme emri gönderilir.
Soru 4

İcra dairesinin yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir.
B
İcra dairesinin yetkisi konusunda sözleşme yapılması kural olarak mümkündür.
C
Genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesidir.
D
Borçlu icra dairesinin yetkisine itirazda bulunmazsa, yetkisiz icra dairesi yetkili hale gelir.
E
İcra dairesi yetkisini kendiliğinden gözetir.
Soru 5

Cebri icrada haciz müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haciz ile kast edilen kural olarak kesin hacizdir.
B
Borçlu kendisine gönderilen ödeme emri üzerine borcu öderse artık haciz uygulanmaz.
C
Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir.
D
Haczin geçerliliği için borçlunun malvarlığına kural olarak fiilen el konulmalıdır.
E
Kesin haciz, borçluya satışı talep hakkı verir.
Soru 6

Haciz yoluyla takipte borcun taksitle ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hacizden önce taksit anlaşmasının yapılabilmesi, alacaklının rızasına bağlıdır.
B
İcra İflas Kanunu’nda, hacizden önceki ve sonraki dönemler için taksitlendirme konuları bir arada düzenlenmiştir.
C
Hacizden sonra taksitlendirme paraların paylaştırılmasına kadar istenebilir. Şartları varsa alacaklıyı bağlar.
D
Hacizden sonraki taksitlendirmede her taksidin borcun üçte birinden az olmaması gerekir.
E
Borçlu taahhüt ettiği taksitlerden birini ödemezse, aleyhine tazminata hükmedilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi cebri icra hukukunda taşınır malların pazarlık yoluyla satışının mümkün olduğu hallerden biri değildir?

A
Artırma sırasında maden kıymeti bulmayan altın eşyaya bu kıymetin teklif edilmesi
B
Muhafazası masraflı malların bulunması
C
Takip sırasında ölen borçlunun mirasçılarının talep etmesi
D
Borsada rayici olan kıymetli evrak için kayıtlı fiyatın teklif edilmesi
E
Hacizli malın değerinin kanunda öngörülen parasal sınırı geçmemesi
Soru 8

Kesin aciz belgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aciz belgesine bağlanan borç, aciz belgesinin düzenlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle borçluya karşı zamanaşımına uğrar.
B
Alacaklı elindeki aciz belgesine dayanarak tasarrufun iptali davası açabilir.
C
Alacaklı bir başka alacaklının koydurduğu hacze iştirak edebilir.
D
Aciz belgesine bağlanan alacak miktarı için faiz istenemez.
E
Aciz belgesi, İ.İ.K. md.68/I’de sayılan ve itirazın kaldırılmasını sağlayan belge niteliğindedir.
Soru 9

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdaki hallerden hangisinde şikâyet süresi beş gündür?

A
Vadesi gelmeyen bir senede dayanarak takip yapılmasında
B
Ödeme emri tebliğ edilmeden borçlunun mallarının haczedilmesinde
C
Senedin kambiyo senedi vasfı taşımamasında
D
Protesto evrakının teslim edilmemesinde
E
İcra müdürünün ödeme emrini tebliğden kaçınmasında
Soru 10

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
İcra dairesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
İcra mahkemesi
Soru 11

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresinde borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi aşağıdakilerden hangisinden talep edilir?

A
İcra müdürlüğü
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri değildir?

A
Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
B
İcra dairesindeki kefaletnameler
C
İstinaf kefaletnameleri
D
Temyiz kefaletnameleri
E
İcra dairesi önünde yapılan sulhler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir?

A
Taşınmazın aynına ilişkin kararlar
B
Aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar
C
Kira alacağı kararları
D
Sayıştay kararları
E
Ceza mahkemesi ilamlarının yargılama giderlerine ilişkin hükümleri
Soru 14

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 15

İflasın ertelenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şirket borca batık durumda olmalıdır.
B
Sadece borçlu şirket tarafından talep edilebilir.
C
Talepte bulunan şirketin bir sermaye şirketi veya kooperatif olması gerekir.
D
Şirketin mali durumunun iyileşmesi ümidi bulunmalıdır.
E
İflasın ertelenmesi kararı azami bir yıllık süre için verilebilir.
Soru 16

İflas davalarında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemesi
C
İcra mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinde görev yapan özel organlardan biri değildir?

A
iflas bürosu
B
Konkordato komiseri
C
Birinci alacaklılar toplantısı
D
İflas idaresi
E
ikinci alacaklılar toplantısı
Soru 18

Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vade konkordatosu
B
iflas içi konkordato
C
Adi konkordato
D
Karma konkordato
E
Tenzilat konkordatosu
Soru 19

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüştür.
B
Külli bir tasfiye yöntemidir.
C
Aranan şartlardan biri, borçlunun muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olmasıdır.
D
Projenin tasdikinde görevli merci asliye ticaret mahkemesidir.
E
Projenin alacaklılarla müzakeresi ve kanunda aranan alacaklı çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir.
Soru 20

Tasarrufun iptali davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Elinde sadece kesin aciz vesikası olan alacaklı bu davayı açabilir.
B
İcra mahkemesinde görülür
C
Davanın konusu mülkiyet hakkıdır.
D
Eda davası niteliğindedir.
E
Dava açma hakkı için tanınan süre zamanaşımı süresi niteliğindedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x