İcra İflas Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yargı çevrelerinde icra mahkemesinin görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Sulh ceza mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevlerinden biri değildir?

A
İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
B
İtirazın kaldırılması taleplerini incelemek
C
İcra takibine yapılan itiraz üzerine açılan itirazın iptali davalarını incelemek
D
İlamlı icrada icranın geri bırakılması taleplerini incelemek
E
İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemek
Soru 3

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyete ne ad verilir?

A
Konkordato
B
Borçtan arınma
C
Alternatif uyuşmazlık çözümü
D
Cebri icra
E
İhtiyati tedbir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanununda düzenlenen icra organlarının işlemlerini şikâyet sebeplerinden biri değildir?

A
Bir hakkın yerine getirilmemesi
B
İcra dairesinin işleminin olaya uygun olmaması
C
İcra dairesi görevlileri tarafından icra tutanaklarında tahrifat yapılması
D
Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması
E
İcra dairesinin işleminin kanuna aykırı olması
Soru 5

Bir mahkeme kararının gönüllü olarak yerine getirilmemesi durumunda başvurulan takip yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan doğruya iflas
B
İlamlı icra
C
Külli tasfiye
D
İlamsız icra
E
Takipli iflas
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde yer alan hususlardan biri değildir?

A
Alacaklının adı ve adresi
B
Alacağın miktarı
C
Borçlunun adı ve adresi
D
Borç ve giderlerin yedi gün içinde ödenmesi emri
E
Seçilen takip yolu
Soru 7

İtirazın iptali davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davanın davacısı alacaklı, davalısı ise borçludur.
B
Davanın açılabilmesi için alacaklının elinde İİK md.68’de sayılan belgelerden olması gerekir.
C
Yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre tespit edilir.
D
Genel ispat ve delil kuralları geçerlidir.
E
Davanın reddi halinde dava konusu alacağın bulunmadığı tespit edilmiş olur.
Soru 8

Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile doğar?

A
Ödeme emrinin kesinleşmesi ile
B
Takip talebinde bulunulmasıyla
C
Ödeme emrinin borçluya tebliği ile
D
Ödeme emrine itiraz edilmemesiyle
E
Takip talebinin tebliği ile
Soru 9

Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacze konu malların bulunduğu yer
B
Borçlunun yerleşim yeri
C
Alacaklının yerleşim yeri
D
Sözleşmenin ifa yeri
E
Borçlunun mutat meskeninin bulunduğu yer
Soru 10

Genel haciz yoluyla takibin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altın, gümüş gibi kıymetli mallar
B
Bir malın teslimi borcu
C
Para ve teminat alacakları
D
Çocuk teslimi
E
Bir işin yerine getirilmesi
Soru 11

Taşınır hacizleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Borçluya ait olmakla birlikte üçüncü kişiye rehnedilen taşınırlar muhafaza altına alınmaz.
B
Haczedilen para ise, buna fiilen el konulması gerekmektedir.
C
Kıymetli şeylere fiilen el konulması, haciz için geçerlilik şartıdır.
D
Hukuken el konulması mümkün olan taşınır, alacaklının muvafakati ile borçluda bırakılabilir.
E
Haczedilen kıymetli bir şey ise, icra dairesi kasası veya bir bankada muhafaza edilir.
Soru 12

Cebri icra hukukunda haciz isteme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
B
Takip talebinde bulunulmasından itibaren 1 yıl içinde istenir.
C
Ödeme emrinin düzenlenmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
D
Takibin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
E
İtirazın hükümden düşürülmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
Soru 13

Hacizde tertiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hacizde tarafların menfaatlerinin dengelenmesi gerekir.
B
Hacizde tertibe uyulmaması halinde itiraz yoluna başvurulabilir.
C
Hacizde öncelikle taşınırlar haczedilir.
D
Çekişmeli malların haczi, çekişmesiz malların haczinden sonra gerçekleştirilir.
E
Geliri muhafaza giderlerini karşılamayacak olan şeyler haczedilmez.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakte öncelik sağlayan belgelerden biri değildir?

A
Kambiyo senedi
B
ilam
C
Resmi daire tarafından verilen makbuz
D
Aciz vesikası
E
İmzası tasdikli senet
Soru 15

Haczin uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İcra müdürü haciz talebinden itibaren üç gün içinde haczi yapmalıdır.
B
Alacak ve ücret hacizlerinde, haczin istinabe yoluyla yapılması zorunlu değildir.
C
Haciz için yetkili icra dairesi, takibin yapıldığı icra dairesidir.
D
Haczin geçerli olması için haciz tutanağı borçluya tebliğ edilmelidir.
E
Taşıt siciline kayıtlı bir otomobil, doğrudan taşıt siciline yazı yazılarak haczedilebilir.
Soru 16

Haciz yoluyla takipte ihalenin feshi davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Sulh ceza mahkemesi
E
İcra mahkemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi cebri icrada ihalenin feshi sebeplerinden biri değildir?

A
Alacaklının ölmesi
B
İhaleye fesat karıştırılması
C
Satılan malın niteliklerinde esaslı hataya düşülmesi
D
İhalenin yapılmasında öngörülen usule uyulmaması
E
İhalenin ilan edilmemesi
Soru 18

Taşınmazların cebri icra yoluyla satışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hacizden itibaren altı ay satış talep edilebilir.
B
İlanın ilgililere tebliği zorunlu değildir.
C
İkinci artırma birinci artırmadan en az on gün sonra yapılır.
D
Satış bedelinin ödenmesi için yedi güne kadar süre verilebilir.
E
Talep tarihinden itibaren üç ay içinde satış yapılır.
Soru 19

Haciz yoluyla takipte paraya çevirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haczedilen şey para ise, satış safhasına gerek yoktur.
B
Haczedilen malların kıymeti süratle düşmekteyse, icra müdürü kendiliğinden de satışa karar verebilir.
C
İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden satış istenemez.
D
Alacağını tamamen alamayan alacaklıya bir aciz belgesi verilir.
E
Süresi içinde satış istenmezse icra takibi düşer.
Soru 20

Satış tutarı aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse öncelikle başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlave haciz
B
Kesin haciz
C
İhtiyati haciz
D
Geçici haciz
E
Tamamlama haczi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x