İcra İflas Hukuku 2014-2015 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İcra ve İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi taşınır rehni kapsamına girer?

A
İpotek
B
İrat senedi
C
Gemi ipoteği
D
Ticari işletme rehni
E
İpotekli borç senedi
Soru 2

Genel haciz yoluyla takipte gecikmiş itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Görevli merci icra dairesidir.
B
Hacizli mallar paraya çevrilinceye kadar yapılır.
C
Engel sebebin ortadan kalkmasından sonra yedi gün içinde yapılmalıdır.
D
İcra takibini kendiliğinden durdurur.
E
Borçlunun sebep gösterme zorunluluğu yoktur.
Soru 3

Borçlu ( B ), borcunu vadesi geldiğinde alacaklı ( A )’ya ödemiştir. Ancak ( A ), yine de ( B ) aleyhine icra takibine başvurmuştur.
Bu durumda ( B ), aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Temyiz
B
icra takibinin taliki
C
Menfi tespit davası
D
Şikayet
E
istihkak davası
Soru 4

Haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haciz isteme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıldır.
B
Haciz sırasında haczi kabil mal bulunmazsa, tutulan haciz tutanağı, aciz vesikası hükmündedir.
C
Borçlu, haczin uygulanmasına engel olamaz.
D
Haczin borçlunun huzurunda yapılması gerekir.
E
icra müdürü, haczedilecek malların kıymetini takdir eder.
Soru 5

İhtiyati hacze başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İhtiyati haciz bir dava değildir.
B
İhtiyati hacizde görevli ve yetkili mahkeme konusunda genel hükümler uygulanır.
C
İhtiyati haciz talebinin kabulü için alacağın varlığı tam olarak ispat edilmelidir.
D
İhtiyati haciz bir dilekçe ile talep edilir.
E
İhtiyati haciz yargılamasında karşı taraf dinlenilmeden de ihtiyati hacze karar verilebilir.
Soru 6

Bir icra takibi sonunda sıra cetvelinde yer alan alacaklı, bir diğer alacaklının aslında borçludan alacağı olmadığı halde listede gösterildiğini düşünmektedir. Bu alacaklının, aşağıdaki yollardan hangisine başvurması gerekir?

A
Sıra cetveline itiraz
B
istihkak davası
C
Sıra cetveline şikayet
D
İhalenin feshi
E
Menfi tespit davası
Soru 7

I. Taksitle ödeme sözleşmesinin devamı sırasında II. İstihkak davası sürdüğü müddetçe III. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe IV. Mal yedieminde olduğu müddetçe Yukarıdakilerden hangilerinin varlığında satış isteme süresi işlemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 8

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 9

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde borçlu-kiracının kira sözleşmesini inkâr etmesi halinde alacaklının, icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesini isteyebilme koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alacaklının bir yıl içinde bu yola başvurması
B
Kira sözleşmesinin noterlikçe düzenleme veya onaylama şeklinde yapılması
C
Alacaklının süresinde icra takibine başvurmuş olması
D
Alacaklının elinde yazılı bir tahliye taahhüdünün bulunması
E
Kira sözleşmesinin adi yazılı şekilde yapılmış olması
Soru 10

I. Bono II. Hisse senedi III. Çek IV. Noter senedi Yukarıdakilerden hangileri kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapma imkanı verir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 11

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde, ödeme emrinin tebliği üzerine borcu ödeme süresi, kural olarak kaç gündür?

A
30
B
10
C
7
D
5
E
3
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tek başına ilamlı icranın konusunu oluşturmaz?

A
Hukuk mahkemesinin tespit hükmü
B
Hukuk mahkemesinin eda hükmü
C
Sayıştay ilamı
D
Hakem kararı
E
Tenfiz kararı verilmiş yabancı mahkeme kararı
Soru 13

Kesinleşmeden icra edilebilecek bir ilamın icrasına engel olmak amacıyla gösterilecek teminat karşılığında Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan alınan karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İcra takibinin ertelenmesi
B
icranın geri bırakılması
C
İcra takibinin iptali
D
icranın durdurulması
E
icranın iadesi
Soru 14

Aynı zamanda rehinle temin altına alınan aşağıdaki alacaklardan hangisi için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğu ilkesi söz konusudur?

A
Bonoya bağlanan alacak için
B
Adi senede bağlanan alacak için
C
TOKİ’nin alacağı için
D
Poliçeye bağlanan alacak için
E
İpotekle temin edilen faiz alacağı için
Soru 15

İflasta basit tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye, aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
İflas idaresi
C
İcra mahkemesi
D
Asliye ticaret mahkemesi
E
İflas dairesi
Soru 16

Doğrudan (takipsiz) iflas yolunda iflas başvurusu, aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Asliye ticaret mahkemesine
B
icra mahkemesine
C
Kadastro mahkemesine
D
İcra dairesine
E
iflas dairesine
Soru 17

Kural olarak aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

A
Gerçek kişi tacir
B
Anonim Şirket
C
Donatma iştiraki
D
Kolektif Şirket
E
Devlet memuru
Soru 18

İflas dışı (adi) konkordato başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
İcra dairesine
B
Asliye hukuk mahkemesine
C
iflas dairesine
D
Asliye ticaret mahkemesine
E
icra mahkemesine
Soru 19

İcra ve İflas Kanunu’na göre tasarrufun iptali davasını açma hakkının tabi olduğu hak düşürücü süre kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 20

İcra mahkemesi tarafından verilen tazyik hapsine ilişkin bir karar aleyhine itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
30
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x