İcra İflas Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı

İcra İflas Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemidir?

A
Ödeme emrinin tebliği
B
Takip talebi
C
Haciz işlemleri
D
İcra işlemleri
E
Satış işlemleri
Soru 2

İlamsız icrada, takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan ve alacak miktarının binde beşi oranında olan harç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsil harcı
B
Başvurma harcı
C
Peşin harç
D
Maktu harç
E
Cezaevi harcı
Soru 3

Genel haciz yoluyla takipte gecikmiş itiraz başvurularında görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
İcra dairesi
C
İcra mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
İflas bürosu
Soru 4

Haciz yoluyla takipte, henüz menfi tespit davası devam ederken alacaklıya ödeme yapıldığı takdirde, söz konusu dava aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

A
İtirazın iptali
B
İstihkak davası
C
Şikayet
D
Borçtan kurtulma davası
E
İstirdat davası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilecek kişilerden biri değildir?

A
Nafaka alacaklısı
B
Borçlunun kayyımı
C
Borçlunun çocuğu
D
Ölünceye kadar bakma alacaklısı
E
Borçlunun vekili
Soru 6

Cebri icra hukukunda haciz isteme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Takip talebinde bulunulmasından itibaren 1 yıl içinde istenir.
B
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
C
Ödeme emrinin düzenlenmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
D
Takibin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
E
İtirazın hükümden düşürülmesinden itibaren 1 yıl içinde istenir.
Soru 7

Haciz yoluyla takipte ihalenin feshi davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
İcra mahkemesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
Asliye ceza mahkemesi
E
Sulh ceza mahkemesi
Soru 8

Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın mülkiyeti, ihale kendisine yapılan alıcıya hangi anda geçer?

A
Açık artırmada ihalenin yapılmasıyla
B
İhale bedelinin alıcı tarafından ödenmesiyle
C
İhalenin kesinleşmesiyle
D
İhaleden tarihinden başlayan bir yıllık sürenin dolmasıyla
E
İcra dairesince tapuya yazı gönderilmesiyle
Soru 9

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdaki hallerden hangisinde şikâyet süresi beş gündür?

A
Vadesi gelmeyen bir senede dayanarak takip yapılmasında
B
Ödeme emri tebliğ edilmeden borçlunun mallarının haczedilmesinde
C
Protesto evrakının teslim edilmemesinde
D
İcra müdürünün ödeme emrini tebliğden kaçınmasında
E
Senedin kambiyo senedi vasfı taşımamasında
Soru 10

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde, kendisine tahliye emri tebliğ edilen borçlu, kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair itirazını aşağıdaki mercilerden hangisine yapar?

A
İcra dairesi
B
İcra mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Tüketici mahkemesi
Soru 11

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte süresi içinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren kaç gün içinde borcunu öder?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir?

A
Taşınmazın aynına ilişkin kararlar
B
Aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar
C
Sayıştay kararları
D
Ceza mahkemesi ilamlarının yargılama giderlerine ilişkin hükümleri
E
Kira alacağı kararları
Soru 13

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte yer almayan asama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haciz
B
Satış
C
Ödeme emri
D
Takip talebi
E
Paraların paylaştırılması
Soru 14

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinde görev yapan özel organlardan biri değildir?

A
İflas bürosu
B
Konkordato komiseri
C
Birinci alacaklılar toplantısı
D
İflas idaresi
E
İkinci alacaklılar toplantısı
Soru 16

İflasta basit tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye, aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

A
İflas dairesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
İflas idaresi
D
İcra mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinin aşamalarından biri değildir?

A
İflas masasının oluşturulması
B
Masanın idaresi
C
Masa mallarının paraya çevrilmesi
D
İflâs davasının açılması
E
Paraların paylaştırılması
Soru 18

Hakkında iflasın açılmasına karar verilmiş kimsenin bu kararın sonuçlarından kurtulmak için başvurabileceği konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vade konkordatosu
B
Yeniden yapılandırma
C
İflâsın ertelenmesi
D
İflâs içi konkordato
E
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
Soru 19

İcra ve İflâs Kanunu’ndaki suç sayılan fiillerden dolayı görülecek davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şikayetçinin yerleşim yeri icra mahkemesi
B
İcra takibinin yapıldığı yerdeki asliye ceza mahkemesi
C
İcra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesi
D
Şikayetçinin yerleşim yeri asliye ceza mahkemesi
E
İcra takibinin yapıldığı yerdeki sulh ceza mahkemesi
Soru 20

İcra ve İflas Kanunu’na göre tasarrufun iptali davasını açma hakkının tabi olduğu hak düşürücü süre kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x