İcra İflas Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İcra ve iflas hukukunda şikâyet usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görevli merci icra mahkemesidir.
B
Başvuru yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.
C
İnceleme, duruşmalı yapılmazsa on gün içinde karar verilir.
D
İncelemede yazılı yargılama usulü uygulanır.
E
Başvuru kendiliğinden icrayı durdurmaz.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevlerinden biri değildir?

A
Borçlunun mallarını haczedip satmak
B
Elde edilen parayı alacaklılar arasında paylaştırmak
C
Şikâyetler hakkında karar vermek
D
Aciz belgesi düzenlemek
E
Sıra cetveli düzenlemek
Soru 3

İcra takibinin taraflarından birinin hak veya fiil ehliyetinin yokluğunun icra dairesi tarafından gözetilmemesi durumunda başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstinaf
B
Şikayet
C
İtiraz
D
Temyiz
E
Karar düzeltme
Soru 4

İcra İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel talik erteleme hallerinden biridir?

A
Konkordato mühleti
B
Borçlunun ölümü
C
Borçlunun askerde olması
D
Borçlunun ağır hastalığı
E
Borçlunun tutukluluğu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemlerinden biridir?

A
Haciz yapılması
B
İcra emri tebliği
C
Paraların paylaştırılması
D
Satış talebinde bulunulması
E
Ödeme emri tebliği
Soru 6

Borçlunun itirazı hükümden düşürüldüğü takdirde, mal beyanında bulunma süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ödeme emrinde yer almaz?

A
Borcun ödenmesi ihtarı
B
Borca kanuni süresinde itiraz edilebileceği
C
Borçlunun mal beyanında bulunması ihtarı
D
Borç ödenmez yahut itiraz edilmezse takibe devam edileceği
E
Alacaklının imzası
Soru 8

Genel haciz yoluyla takip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Para alacağı için başvurulabilir.
B
Alacağın kaynağı önemli değildir.
C
Alacak aynı zamanda bir rehinle temin altına alınmışsa önce rehine başvurulmalıdır.
D
Alacak ilam niteliğinde belgeye bağlı olsa dahi bu yola başvurulabilir.
E
Alacak bir senede bağlanmış olmalıdır.
Soru 9

Hakkında genel haciz yoluyla takip yapılan borçlu B, takip kesinleştikten sonra borcunu alacaklı A’ya icra dairesi dışında, noter huzurunda ödemiştir. Ne var ki A, bu ödemenin varlığına rağmen icra dairesine başvurup B’nin mallarının haczedilmesi talebinde bulunmuştur.B, bu durumda aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Borca itiraz
B
İcra takibinin iptali
C
icranın geri bırakılması
D
İcra takibinin durdurulması
E
icranın iadesi
Soru 10

İcra İflas Kanunu’na göre istirdat davası açmak için öngörülen hak düşürücü süre ne kadardır?

A
1 yıl
B
6 ay
C
3 ay
D
7 gün
E
3 gün
Soru 11

İhtiyati haciz kararına itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 12

İhtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra alacaklının süresinde dava açmaması veya icra takibine başlamaması durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?

A
İhtiyati haciz kararı iptal edilir.
B
İhtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
C
Alacaklı borçluya tazminat öder.
D
Alacaklı aynı borçtan dolayı bir kez daha ihtiyati haciz yoluna başvuramaz.
E
Borçlunun borcu olmadığı kesin hükümle sabit olur.
Soru 13

Süresinde haciz istememenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İcra takibinin düşmesi
B
icranın iadesi
C
Mallar üzerinde haczin kalkması
D
Takip dosyasının iptali
E
Takip dosyasının işlemden kaldırılması
Soru 14

Hacizde istihkak davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
Bölge adliye mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 15

Haciz, talepten itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 16

Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında icra müdürünün, alıcıya satış bedelini ödeyebilmesi için verebileceği süre en fazla kaç gündür?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 17

Hacizli bir taşınmaz malın satışını isteme süresi ne kadardır?

A
15 gün
B
3 ay
C
6 ay
D
9 ay
E
1 yıl
Soru 18

İcra takibinde paraların paylaştırılması aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İcra takibinin son aşamasıdır.
B
Bu aşamaya geçilebilmesi için kural olarak hacizli tüm malların satılması gerekir.
C
İcra müdürü fazla ödeme yaparsa, fazla ödediği parayı alacaklıdan geri alır.
D
Alacaklılardan birinin talebi üzerine gerçekleştirilir.
E
Satış tutarı alacaklıların alacağını karşılamaya yetmezse icra müdürü tamamlama haczi yapabilir.
Soru 19

Hacizli malın açık artırma yoluyla satışı usulünde birinci artırmada ihalenin yapılabilmesi için, satış bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde kaçını bulması gerekir?

A
20
B
40
C
50
D
60
E
75
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini talep edebileceklerden biri değildir?

A
İhaleye pey sürmek yoluyla iştirak edenler
B
Anonim şirket pay defterine kayıtlı ortak
C
Satış isteyen alacaklı
D
Tapu sicilindeki ilgili
E
Borçlu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x