İcra İflas Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İcra mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrı bir icra mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde, bu görev, asliye hukuk mahkemesince yerine getirilir.
B
Verdiği kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz.
C
icra ve iflas suçlarını inceleyip, ceza vermek konusunda yetkilidir.
D
Hacizde ve iflasta açılacak istihkak davalarına bakar.
E
icra dairesinin yapmayı geciktirdiği bir işlemi onun yerine geçerek gerçekleştirebilir.
Soru 2

İcra ve İflas Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi takip talebinde ver almaz?

A
Alacak,yabancı para alacağı ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
B
Alacaklı ve borçlunun kimliği ile adresi
C
Alacak bir senede dayanıyorsa senet, yoksa borcun sebebi
D
Seçilen takip yolu
E
icra müdürü veya yardımcısının imzası
Soru 3

I. Para borcu II. Altın mal borcu III. Taşınmazı tahliye borcu IV. Taşınırı teslim borcu Yukarıdakilerden hangileri ihtiyati haczin konusunu oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
Ive II
D
Ive III
E
III ve IV
Soru 4

İcra ve İflas Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi satış isteme süresinin islemeyeceği hallerden biri değildir?

A
Kesin haczin devamında
B
istihkak davası sırasında
C
ihtiyati haczin devamında
D
Taksitle ödeme sözleşmesi süresince
E
Geçici haczin devamında
Soru 5

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilâmsız tahliye yolunda itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
15
D
20
E
30
Soru 6

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerde imzaya itiraz ve bu itirazın incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
imzaya itiraz reddedildiği takdirde, itiraz ile takibin geçici durdurulmasına karar verilmişse, durdurma kararı kalkar ve takibe devam edilir.
B
imzaya itirazın beş gün içinde icra mahkemesine yapılması gerekir.
C
imzaya itiraz reddedildiği takdirde, alacaklı geçici haciz isteme hakkına sahiptir.
D
imzaya itirazın kabulü halinde, alacaklı senedi takibe koymakta kötü niyetli veya ağır kusurlu ise, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmayan tazminata ve yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir.
E
imzaya itiraz üzerine, bir imza incelemesinin yapılması gerekmektedir.
Soru 7

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerde, aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün incelemesi zorunlu olan hususlardan biri değildir?

A
Alacaklının takip hakkının bulunup bulunmadığı
B
Senedin vadesinin gelip gelmediği
C
Senedin kambiyo senedi olup olmadığı
D
Takibe konu borcun ödenip ödenmediği
E
Takip talebinin kanuni unsurları taşıyıp taşımadığı
Soru 8

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle yapılan bir ilâmsız tahliye takibinde borçlu, kira akdinin varlığını inkar etmişse ve alacaklının da elinde yazılı bir kira sözleşmesi yok ise, bu durumda alacaklı, tahliye ve kira bedelinin tahsili için aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurmalıdır?

A
Asliye hukuk mahkemesine
B
icra mahkemesine
C
Bölge Adliye Mahkemesine
D
Tüketici mahkemesine
E
Sulh hukuk mahkemesine
Soru 9

Kesinleşmeden icra edilebilecek bir ilam, icraya konulmuş fakat bu ilam hakkında icranın durdurulması kararı da alınmamıştır. Kanun yolu denetimi sırasında, Yargıtay, mahkeme hükmünün bozulmasına karar vermiştir.
Bu durumun, mevcut icra takibine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
icranın eski hale iadesine gidilir.
B
İstirdat davası açılır.
C
icra işlemleri olduğu yerde durur.
D
Mallar üzerindeki haciz kalkar.
E
Alacaklının borçluya tazminat ödemesi gerekir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilâmlı icra takibinin aşamalarından biri değildir?

A
Takip talebi
B
Ödeme emrinin gönderilmesi
C
icranın geri bırakılması
D
ilamın icrası
E
Para alacağı için haciz
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi için ilâmlı icra yoluna başvurmak zorunlu değildir?

A
Çocukla kişisel ilişki kurulması
B
Çocuk teslimi
C
Para alacağı
D
Bir işin yapılması
E
Taşınır teslimi
Soru 12

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi borçlunun kendi iflasını isteyebilmesi bakımından ihtiyari iflas sebebidir?

A
Borçlunun aciz halinde olması
B
Borçlunun ilama dayanan bir icra emrine rağmen borcunu ödememesi
C
Borçlunun borca batık olması
D
Borçlunun, kendisi aleyhine yapılan haciz yoluyla takipte mallarını saklaması
E
Borçlunun haciz yoluyla takip sonucu mevcudunun yarısının elden çıkması ve geri kalan mevcudun bir yıl içinde muaccel olacak borçları karşılayamaması
Soru 14

I. Kolektif şirket II. Limited şirket III. Kooperatif IV. Adi Şirket İcra ve İflas Kanunu'na göre, yukarıdakilerden hangileri iflasın ertelenmesine ilişkin hükümlerden yararlanabilir?

A
İve III
B
Ive IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 15

İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temel görevi, iflas masasını tasfiye etmektir.
B
iflas dairesinin denetimi altındadır.
C
iflas alacaklılarının kanuni temsilcisidir.
D
Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen adaylar arasından icra mahkemesince tayin edilir.
E
Alacakları inceler ve sıra cetvelini düzenler.
Soru 16

Görevi, birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmayacağına ilişkin ihtilafları halletmek olan iflas organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflas bürosu
B
ikinci alacaklılar toplantısı
C
İflas idaresi
D
İflas dairesi
E
İcra mahkemesi
Soru 17

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre verilen tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 18

Konkordatonun kabulü için aranan alacaklı ve alacak çoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alacaklıların üçte birini aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların yarısını aşan alacağa sahip olmaları
B
Alacaklıların üçte ikisini aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların yarısını aşan alacağa sahip olmaları
C
Alacaklıların üçte ikisini aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların üçte birini aşan alacağa sahip olmaları
D
Alacaklıların yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların üçte birini aşan alacağa sahip olmaları
E
Alacaklıların yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların üçte ikisini aşan alacağa sahip olmaları
Soru 19

Adi (iflas dışı) konkordato tekliflerinde görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflas dairesi
B
İflas idaresi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
İcra dairesi
Soru 20

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedüründen yararlanmak isteyen bir sermaye şirketi veya kooperatif, aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
Asliye ticaret mahkemesine
B
Sulh hukuk mahkemesine
C
icra mahkemesine
D
İflâs idaresine
E
icra dairesine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x