İcra İflas Hukuku 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İcra İflas Hukuku 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevlerinden biri değildir?

A
Borçlunun mallarını haczedip satmak
B
Sıra cetveli düzenlemek
C
Aciz belgesi düzenlemek
D
Şikâyetler hakkında karar vermek
E
Elde edilen parayı alacaklılar arasında paylaştırmak
Soru 2

İcra mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hacizde ve iflasta açılacak istihkak davalarına bakar.
B
icra ve iflas suçlarını inceleyip, ceza vermek konusunda yetkilidir.
C
icra dairesinin yapmayı geciktirdiği bir işlemi onun yerine geçerek gerçekleştirebilir.
D
Ayrı bir icra mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde, bu görev, asliye hukuk mahkemesince yerine getirilir.
E
Verdiği kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz.
Soru 3

Genel haciz yoluyla yapılan takipte itirazının kesin kaldırılmasına karar verilen borçlu için mal beyanında bulunma süresi, kararın kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 4

Haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haczin borçlunun huzurunda yapılması gerekir.
B
icra müdürü, haczedilecek malların kıymetini takdir eder.
C
Borçlu, haczin uygulanmasına engel olamaz.
D
Haciz isteme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıldır.
E
Haciz sırasında haczi kabil mal bulunmazsa, tutulan haciz tutanağı, aciz vesikası hükmündedir.
Soru 5

Haciz yoluyla takipte taşınır malların satışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Satış ilanı artırmadan uygun süre önce yapılır.
B
Satış bedelinin ödenmesi için yedi güne kadar süre verilebilir.
C
Talep tarihinden itibaren üç ay içinde satış yapılır.
D
Bedel ödenmezse satış düşer; tamamlayıcı artırma yapılmaz.
E
Satış ilanının ilgililere tebliği zorunlu değildir.
Soru 6

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilâmsız tahliye yolunda itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
15
D
20
E
30
Soru 7

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerde imzaya itiraz ve bu itirazın incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
imzaya itiraz üzerine, bir imza incelemesinin yapılması gerekmektedir.
B
imzaya itirazın beş gün içinde icra mahkemesine yapılması gerekir.
C
imzaya itiraz reddedildiği takdirde, itiraz ile takibin geçici durdurulmasına karar verilmişse, durdurma kararı kalkar ve takibe devam edilir.
D
imzaya itirazın kabulü halinde, alacaklı senedi takibe koymakta kötü niyetli veya ağır kusurlu ise, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmayan tazminata ve yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir.
E
imzaya itiraz reddedildiği takdirde, alacaklı geçici haciz isteme hakkına sahiptir.
Soru 8

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 9

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte yer almayan asama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödeme emri
B
Satış
C
Haciz
D
Paraların paylaştırılması
E
Takip talebi
Soru 10

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilâmlı icra takibinin aşamalarından biri değildir?

A
icranın geri bırakılması
B
Para alacağı için haciz
C
Takip talebi
D
ilamın icrası
E
Ödeme emrinin gönderilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir?

A
Aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar
B
Sayıştay kararları
C
Taşınmazın aynına ilişkin kararlar
D
Ceza mahkemesi ilamlarının yargılama giderlerine ilişkin hükümleri
E
Kira alacağı kararları
Soru 13

Kural olarak aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

A
Donatma iştiraki
B
Gerçek kişi tacir
C
Devlet memuru
D
Kolektif şirket
E
Anonim şirket
Soru 14

İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alacakları inceler ve sıra cetvelini düzenler.
B
Temel görevi, iflas masasını tasfiye etmektir.
C
Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen adaylar arasından icra mahkemesince tayin edilir.
D
iflas alacaklılarının kanuni temsilcisidir.
E
iflas dairesinin denetimi altındadır.
Soru 15

İflas davalarında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
icra mahkemesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinde görev yapan özel organlardan biri değildir?

A
Birinci alacaklılar toplantısı
B
iflas idaresi
C
Konkordato komiseri
D
ikinci alacaklılar toplantısı
E
iflas bürosu
Soru 17

Adi (iflas dışı) konkordato tekliflerinde görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra mahkemesi
B
iflas dairesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
iflas idaresi
E
icra dairesi
Soru 18

Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma konkordato
B
iflas içi konkordato
C
Adi konkordato
D
Tenzilat konkordatosu
E
Vade konkordatosu
Soru 19

Konkordatonun kabulü için aranan alacaklı ve alacak çoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alacaklıların yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların üçte ikisini aşan alacağa sahip olmaları
B
Alacaklıların üçte birini aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların yarısını aşan alacağa sahip olmaları
C
Alacaklıların üçte ikisini aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların yarısını aşan alacağa sahip olmaları
D
Alacaklıların yarısını aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların üçte birini aşan alacağa sahip olmaları
E
Alacaklıların üçte ikisini aşan sayıda alacaklının kabul oyu vermesi ve bunların alacakların üçte birini aşan alacağa sahip olmaları
Soru 20

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aranan şartlardan biri, borçlunun muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olmasıdır.
B
Külli bir tasfiye yöntemidir.
C
Projenin tasdikinde görevli merci asliye ticaret mahkemesidir.
D
Sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüştür.
E
Projenin alacaklılarla müzakeresi ve kanunda aranan alacaklı çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x