İcra İflas Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. İcra dairesi II. Yargıtay III. Genel mahkeme IV. Cumhuriyet savcısı Yukarıdakilerden hangileri icra ve iflas hukukunun asıl icra organları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 2

I. Alacaklının ağır hastalığı II. İcra müdürünün ölümü III. Borçlunun ölümü IV. Borçlunun tutuklu olması Yukarıdakilerden hangileri borçlu aleyhine icra takip işlemlerine devam edilemeyeceğini öngören talik halleri arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 3

İcra takibinin taraflarından birinin takip ehliyetine sahip olmaması durumunda diğer taraf, aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?

A
İtiraz
B
icranın iadesi
C
icranın geri bırakılması
D
Takibin taliki
E
Şikayet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevleri arasında yer almaz?

A
Gerekirse alacaklıya aciz belgesi vermek
B
İtirazın kaldırılması taleplerini incelemek
C
Takip talebini almak
D
Satıştan elde edilen parayı alacaklıya ödemek
E
Sıra cetveli düzenlemek
Soru 5

İcra ve İflas Kanunu'nun icra müdürüne takdir yetkisi tanıdığı hallerde, bu takdir yetkisi yanlış kullanılırsa aşağıdaki şikayet sebeplerinden hangisi özel olarak gerçekleşmiş olur?

A
Hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması
B
Kamu düzenine aykırılık
C
Hakkın yerine getirilmemesi
D
Kanuna aykırılık
E
İşlemin hadiseye uygun olmaması
Soru 6

Genel haciz yoluyla yapılan takipte itirazının kesin kaldırılmasına karar verilen borçlu için mal beyanında bulunma süresi, kararın kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 7

Genel haciz yoluyla takiplerde gecikmiş itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
En geç borçlunun malları haczedilene kadar yapılabilir.
B
İcra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılır.
C
Engelin ortadan kalkmasından itibaren yedi gün içinde başvurulması gerekir.
D
Gecikmiş itirazda bulunulmasıyla icra takibi kendiliğinden durur.
E
Tebligat usulsüzse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulması gerekmektedir.
Soru 8

Genel haciz yoluyla takipler bakımından genel yetkili icra dairesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçlunun yerleşim yeri icra dairesi
B
Borcun ifa yeri icra dairesi
C
Alacaklının yerleşim yeri icra dairesi
D
Alacağın en çabuk elde edileceği yer icra dairesi
E
Takibin konusunu oluşturan malın bulunduğu yer icra dairesi
Soru 9

Borca veya imzaya itiraz etme niyetinde olan borçlu, aşağıdaki beyanlardan hangisinde bulunacak olursa hiç itiraz etmemiş sayılır?

A
“Senet altındaki imza bana ait değildir.”
B
“İtiraz ediyorum.”
C
“Takibe konu senette tahrifat yapılmıştır.”
D
“Borcum bu kadar değildir. Bir kısmını ödedim.”
E
“Takibe konu borcu ödedim. Borcum yoktur.”
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilamsız icra takibinin konusunu oluşturabilir?

A
Çocuk teslimi
B
Taşınmaz mal alacağı
C
Bir işin yapılmaması
D
Taşınır mal alacağı
E
Teminat alacağı
Soru 11

İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren, alacaklının ihtiyati haciz kararının icrasını isteme süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 12

İcra dairesi, borçlunun üçüncü kişideki hak ve alacağının haczi için üçüncü kişiye, önce birinci, daha sonra ise ikinci haciz ihbarnamelerini usulüne uygun şekilde göndermiştir. Ancak, her iki haciz ihbarnamesine de sessiz kalındığı için, üçüncü kişiye üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Üçüncü kişi, kendisine gönderilen bu bildirim üzerine, bir menfi tespit davası açmıştır. Söz konusu menfi tespit davası ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üçüncü kişi davayı kaybeder ve borcu ödemezse, zimmetindeki mallar haczedilip satılabilir.
B
Davanın davalısı olan alacaklı, üçüncü kişinin takip borçlusuna borcu bulunduğunu ispat yükü altındadır.
C
Dava üçüncü kişi aleyhine sonuçlanırsa, mahkeme, üçüncü kişiyi takip konusu alacağın % 20'sinden az olmamak üzere bir tazminata mahkum eder.
D
Üçüncü kişi bu menfi tespit davasını, bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açmalıdır.
E
Üçüncü kişinin açacağı menfi tespit davasında satış isteme süreleri işlemez.
Soru 13

Alacaklı süresinde haciz talebinde bulunmazsa aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşecekti r?

A
Takip dosyası işlemden kaldırılır.
B
icra takibi düşer.
C
İcra takibi feshedilir.
D
Takip dosyası iptal edilir.
E
İcra takibi talik edilir.
Soru 14

I. Poliçe II. Altın kolye III. Para IV. Araba İcra ve İflas Kanunu'nun 88. maddesine göre icra müdürü, yukarıdaki malvarlığı unsurlarından hangilerini fiilen muhafaza altına almak zorundadır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 15

Hacizdeki istihkak davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dava devam ettikçe satış isteme süreleri işlemez.
B
Bu dava bakımından özel ispat kurallan öngörülmüştür.
C
Genel hükümlere göre görülür.
D
Genel mahkemelerde görülür.
E
Basit yargılama usulü uygulanır.
Soru 16

Haciz yoluyla takipte taşınır malların satışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bedel ödenmezse satış düşer; tamamlayıcı artırma yapılmaz.
B
Satış ilanı artırmadan uygun süre önce yapılır.
C
Satış ilanının ilgililere tebliği zorunlu değildir.
D
Satış bedelinin ödenmesi için yedi güne kadar süre verilebilir.
E
Talep tarihinden itibaren üç ay içinde satış yapılır.
Soru 17

İhalenin feshini isteme süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 18

Satışı istenen bir hacizli taşınır malın muhammen bedeli 10.000 TL, satış ve paylaştırma masrafları ise 500 TL'dir. Birinci artırmada söz konusu mal, en az kaç TL'ye satılmalıdır?

A
4.500
B
5.000
C
5.500
D
6.000
E
6.500
Soru 19

Bir alacaklı, sıra cetvelinde yer alan bir diğer alacaklının alacağına karşı koymak istediği takdirde aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Menfi tespit davası
B
istihkak davası
C
Sıra cetveline şikayet
D
İstirdat davası
E
Sıra cetveline itiraz davası
Soru 20

Hacizli taşınmazların açık artırma yoluyla satışına ilişkin hazırlık aşamasında hazırlanan “artırma şartnamesi” alıcı için ne hükmündedir?

A
Güçlü delil
B
Tapu sicili
C
Aciz belgesi
D
İbraname
E
Teminat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x