İcra İflas Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir icra takibinin asıl organlarından biri değildir?

A
İcra mahkemesi
B
Adalet müfettişi
C
İcra dairesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 2

Haciz yoluyla takiplerde, icra dairesinin yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
icra takibi sözleşmenin ifa yeri icra dairesinde başlatılabilir; ancak, sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi takiplerde yetkisizdir.
B
ihtiyati hacizden sonraki takipler, ihtiyati hacze karar veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de başlatılabilir.
C
icra dairesinin yetkisi, kural olarak kamu düzenine ilişkin, yani kesindir.
D
Yetkisiz icra dairesi tarafından gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmemesi, daireyi yetkili hale getirmez.
E
icra dairesinin yetkisi icra memuru tarafından re’sen gözetilir. Daire yetkisiz ise, borçlu süresiz şikayet yoluna gidebilir.
Soru 3

Alacaklının haciz isteme süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren altı ay içinde istenir.
B
Takip talebinde bulunulmasından itibaren bir yıl içinde istenir.
C
icra takibinin kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde istenir.
D
itirazın kaldırılması yoluna başvurulmasından itibaren altı ay içinde istenir.
E
Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenir.
Soru 4

I. Önceki bir hacze adi iştirak yoluyla katılmak II. iptal davası açmak III. itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belge niteliğinde kullanmak İcra ve İflas Kanunu'na göre, geçici aciz belgesi yukarıdakilerden hangilerini kullanma imkanını verir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

Borçlu, aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, takibe konu kambiyo senedinin vadesinin henüz gelmediği düşüncesindedir. Borçlunun söz konusu iddiasını ileri sürebileceği mercii, bunun yolu ve süresi, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
icra mahkemesi - şikayet - yedi gün
B
icra dairesi - itiraz - beş gün
C
icra mahkemesi - itiraz - beş gün
D
icra dairesi - şikayet - yedi gün
E
icra mahkemesi - şikayet - beş gün
Soru 6

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün incelemesi zorunlu olan hususlardan biridir?

A
Alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı
B
Takibe konu borcun ödenip ödenmediği
C
Söz konusu borcun aynı zamanda bir rehin ile temin altına alınıp alınmadığı
D
icra dairesinin yetkili olup olmadığı
E
Alacaklının takip hakkının bulunup bulunmadığı
Soru 7

İcra ve İflas Kanunu'na göre kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde gönderilen ödeme emrine itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 8

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle borçlu/ kiracı aleyhine yapılan ilamsız takipte, borçlu/kiracı kira sözleşmesini inkâr etmiştir. Alacaklı/kiraya verenin elinde yazılı ve noterde düzenleme yahut onaylama şeklinde bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır.
Buna göre, alacaklı/kiraya veren, tahliyeyi sağlamak amacıyla aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
icra mahkemesine
B
Asliye hukuk mahkemesine
C
Asliye ticaret mahkemesine
D
Bölge Adliye Mahkemesine
E
Sulh hukuk mahkemesine
Soru 9

ilamlı icra yoluna başvurulması için kesinleşmesi gerekmeyen bir ilam bakımından alacaklı, ilamlı icra takibine başvurmuş; borçlunun mallarını haczettirmiştir. Borçlu ise, verilen hüküm aleyhine istinaf kanun yoluna başvurmuştur, istinaf kanun yolunda bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükmü kaldırmıştır. Hüküm henüz kesinleşmemiştir.
Bu durumda icra takibinin akıbeti ile ilgli aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurulabilir.
B
icra eski hale iade olunur.
C
icra takibi iptal edilir.
D
icra işlemleri olduğu yerde durur.
E
Hacizli malların geri alınması için istirdat davası açılabilir.
Soru 10

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu takip yolunda ödeme emri üzerine borcu ödeme süresi otuz gündür.
B
Bu takip yolunda borca itiraz edilebilir ancak alacaklının ipotek hakkına itiraz edilemez.
C
Takip, sadece kesin yetkili olan ipotekli taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde başlatılabilir.
D
Ödeme emri, borçlu ile birlikte varsa ipotekli taşınmazın sahibi üçüncü kişiye gönderilir.
E
Bu takip yolunda ödeme emrine itiraz süresi yedi gündür.
Soru 11

ipotekle güvence altına alınan bir borç ödenmiştir. Ne var ki, alacaklı gaip durumdadır. Böyle bir durumda başvurulacak yol çerçevesinde, söz konusu ipoteğin tapu sicilinden terkin edilmesi için tapu müdürlüğüne bir müzekkere yazılması gerekmektedir. Bu müzekkere aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılır?

A
İcra mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
İcra dairesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Cumhuriyet savcılığı
Soru 12

Görülmekte olan bir dava sonucunda davacı lehine bir hüküm tesis edilmiştir. Ne var ki, davacı bu ilamı, ilam zamanaşımına uğradıktan sonra icraya koymuştur.
Bu durumda, borçlu/davalı aşağıdaki yollardan hangisine başvuracaktır?

A
Şikayet
B
Menfi tespit davası
C
icra takibinin taliki
D
icranın geri bırakılması
E
icranın durdurulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

A
Donatma iştiraki
B
Kolektif şirket ortakları
C
Esnaflar
D
Kooperatifler
E
Tacirler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının talebiyle doğrudan iflas sebeplerinden biri değildir?

A
Haciz yoluyla takipte malların saklanması
B
Ödemelerin tatil edilmiş olması
C
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak için kaçması
D
Mevcut bir para alacağının varlığı
E
Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması
Soru 15

iflas dairesi, müflisin malvarlığının aktif ve pasiflerini kanuni süresi içinde incelemiş, ancak iflas masasına ait haczi mümkün herhangi bir malvarlığı unsuru bulamamıştır.
Bu durumda, iflas dairesi aşağıdakilerden hangisine karar verir?

A
Basit tasfiyeye
B
iflasın kaldırılmasına
C
Adi tasfiyeye
D
itibarın iadesine
E
iflas tasfiyesinin tatiline
Soru 16

Bir iflas tasfiyesinde ve adi tasfiye prosedüründe, iflas masasına dahil olan malların ne şekilde satılacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
İflas dairesi
B
İflas idaresi
C
ikinci alacaklılar toplantısı
D
Asliye ticaret mahkemesi
E
Birinci alacaklılar toplantısı
Soru 17

İcra ve İflas Kanunu'na göre tasarrufun iptali davasında ivazsız (karşılıksız) bir tasarrufun iptale tabi kılınması için bu tasarrufun, hacizden veya iflastan en geç ne kadar süre önce yapılması gerekir?

A
6 ay
B
2 yıl
C
3 yıl
D
4 yıl
E
5 yıl
Soru 18

İcra ve İflas Kanunu'na göre uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedüründe görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
İflas dairesi
B
İcra mahkemesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
İcra dairesi
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 19

İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen suçlarla ilgili olarak açılacak davalarda görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh ceza hakimliği
B
Bölge adliye mahkemesi ceza dairesi
C
Ağır ceza mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
Asliye ceza mahkemesi
Soru 20

I. Konkordato komiseri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. II. Asliye ticaret mahkemesi tarafından tayin edilir. III. Bir alacağın kabulü veya reddine karar verme yetkisine sahiptir. Konkordato komiseri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x