İcra İflas Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı

İcra İflas Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevlerinden biri değildir?

A
Şikâyetler hakkında karar vermek
B
Sıra cetveli düzenlemek
C
Elde edilen parayı alacaklılar arasında paylaştırmak
D
Aciz belgesi düzenlemek
E
Borçlunun mallarını haczedip satmak
Soru 2

İtirazın iptali davası, itirazın tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre içinde açılabilir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
5 yıl
Soru 3

Hacizde istihkak davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
icra mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi cebri icrada ihalenin feshi sebeplerinden biri değildir?

A
İhalenin yapılmasında öngörülen usule uyulmaması
B
Satılan malın niteliklerinde esaslı hataya düşülmesi
C
İhaleye fesat karıştırılması
D
Alacaklının ölmesi
E
İhalenin ilan edilmemesi
Soru 5

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün incelemesi zorunlu olan hususlardan biridir?

A
icra dairesinin yetkili olup olmadığı
B
Alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı
C
Söz konusu borcun aynı zamanda bir rehin ile temin altına alınıp alınmadığı
D
Takibe konu borcun ödenip ödenmediği
E
Alacaklının takip hakkının bulunup bulunmadığı
Soru 6

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
İcra dairesi
C
İcra mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 7

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle yapılan bir ilâmsız tahliye takibinde borçlu, kira akdinin varlığını inkar etmişse ve alacaklının da elinde yazılı bir kira sözleşmesi yok ise, bu durumda alacaklı, tahliye ve kira bedelinin tahsili için aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurmalıdır?

A
icra mahkemesine
B
Sulh hukuk mahkemesine
C
Asliye hukuk mahkemesine
D
Tüketici mahkemesine
E
Bölge adliye mahkemesine
Soru 8

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir?

A
Taşınmazın aynına ilişkin kararlar
B
Kira alacağı kararları
C
Aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar
D
Ceza mahkemesi ilamlarının yargılama giderlerine ilişkin hükümleri
E
Sayıştay kararları
Soru 10

Kesinleşmeden icra edilebilecek bir ilam, icraya konulmuş fakat bu ilam hakkında icranın durdurulması kararı da alınmamıştır. Kanun yolu denetimi sırasında, Yargıtay, mahkeme hükmünün bozulmasına karar vermiştir.
Bu durumun, mevcut icra takibine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İstirdat davası açılır.
B
Alacaklının borçluya tazminat ödemesi gerekir.
C
İcra işlemleri olduğu yerde durur.
D
Mallar üzerindeki haciz kalkar.
E
İcranın eski hale iadesine gidilir.
Soru 11

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte yer almayan asama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takip talebi
B
Haciz
C
Satış
D
Ödeme emri
E
Paraların paylaştırılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi için ilâmlı icra yoluna başvurmak zorunlu değildir?

A
Para alacağı
B
Bir işin yapılması
C
Taşınır teslimi
D
Çocukla kişisel ilişki kurulması
E
Çocuk teslimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

A
Esnaflar
B
Kooperatifler
C
Tacirler
D
Kolektif şirket ortakları
E
Donatma iştiraki
Soru 14

Borçlu hakkında iflas kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
iflas dairesi
B
icra dairesi
C
iflas idaresi
D
icra mahkemesi
E
Ticaret mahkemesi
Soru 15

Görevi, birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmayacağına ilişkin ihtilafları halletmek olan iflas organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflas bürosu
B
ikinci alacaklılar toplantısı
C
icra mahkemesi
D
iflas idaresi
E
iflas dairesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının talebiyle doğrudan iflas sebeplerinden biri değildir?

A
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak için kaçması
B
Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması
C
Ödemelerin tatil edilmiş olması
D
Mevcut bir para alacağının varlığı
E
Haciz yoluyla takipte malların saklanması
Soru 17

İflas dışı (adi) konkordato başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Asliye ticaret mahkemesine
B
icra dairesine
C
Asliye hukuk mahkemesine
D
iflas dairesine
E
icra mahkemesine
Soru 18

İcra ve İflas Kanunu’ndaki suç sayılan fiillerden dolayı görülecek davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şikayetçinin yerleşim yeri icra mahkemesi
B
Şikayetçinin yerleşim yeri asliye ceza mahkemesi
C
icra takibinin yapıldığı yerdeki asliye ceza mahkemesi
D
icra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesi
E
icra takibinin yapıldığı yerdeki sulh ceza mahkemesi
Soru 19

İcra ve İflas Kanunu'na göre uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedüründe görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra dairesi
B
iflas dairesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
icra mahkemesi
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 20

Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi konkordato
B
Vade konkordatosu
C
iflas içi konkordato
D
Karma konkordato
E
Tenzilat konkordatosu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x