İcra İflas Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. istihkak davası II. itirazın kaldırılması III. Menfi tespit davası Yukarıdakilerden hangilerinde icra mahkemesi görevlidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2

Aşağıdaki harç ve giderlerden hangisi icra takibinin sonunda borçludan değil, alacaklıdan alınır?

A
Bilirkişi ücret ve giderleri
B
Başvurma harcı
C
Tahsil harcı
D
Peşin harç
E
Cezaevi harcı
Soru 3

İcra hukukunda şikayet müessesesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A
Şikayet yolunda icra mahkemesi görevlidir.
B
Şikayet, cebri icra organının icra ve iflas hukukuna aykırı bir işlemi aleyhine açılan bir davadır.
C
Şikayet yoluna sadece takibin tarafları değil, yararı bulunan her ilgili başvurabilir.
D
Şikayet yoluna başvurmakla icra takibi kendiliğinden durmaz.
E
icra ve iflas dairesi kendi işlemi aleyhine şikayet yoluna başvuramaz.
Soru 4

I. Haciz talebi II. icra emri tebliği III. Satış işlemi İcra ve iflas hukuku bakımından yukarıdakilerden hangileri icra takip işlemidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir ilamsız icra takibinin konusunu oluşturabilir?

A
Taşınır teslimi
B
Çocuk teslimi
C
Teminat alacağı
D
Çocukla kişisel ilişki kurulması
E
Taşınmaz tescili
Soru 6

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emri tebliğ edilen borçlunun aşağıdaki itirazlarından hangisi borca itiraz olarak değerlendirilemez?

A
“Takibin başlatıldığı icra dairesi yetkisizdir.”
B
“Borcumu ödedim.”
C
“Takip halihazırda derdesttir.”
D
“Senet altındaki imza bana ait değildir.”
E
“Söz konusu alacak zamanaşımına uğramıştır.”
Soru 7

İcra ve iflas hukukunda istirdat davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davayı alacaklı kaybetse dahi, alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmez.
B
Dava bir yıl içinde açılmalıdır.
C
istirdat davasında genel ispat kuralları geçerlidir.
D
Söz konusu borç, icra takibinden önce alacaklıya ödenmiş olmalıdır.
E
Davacı borçlu, borçlu olmadığı bir parayı icra takibi sırasında ödediğini ispat etmelidir.
Soru 8

Genel haciz yoluyla takipte borçluya gönderilen ödeme emrinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi bulunmaz?

A
Alacaklının banka hesap numarası
B
Borcun yedi gün içinde ödenmesi ihtarı
C
Borçlunun itiraz etmeyecekse, borcu da ödemeyecekse yedi gün içinde mal beyanında bulunması gereği
D
Borçlunun varsa itirazını yedi gün içinde icra dairesine bildirmesi gereği
E
Süresinde mal beyanında bulunulmadığı takdirde hapisle tazyik olunacağı
Soru 9

Haciz yoluyla takipte mal beyanında bulunulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genel haciz yoluyla takipte, mal beyanında bulunma süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gündür.
B
Borçlunun hiç malı bulunmasa dahi, bu durumu mal beyanında göstermesi gerekir.
C
Takip kesinleştikten sonra haciz istenebilmesi için borçlunun mal beyanında bulmasını beklemeye gerek yoktur.
D
Mal beyanında bulunmayan borçlunun hapisle tazyik olunması mümkündür.
E
Borçlu, mal beyanında tüm malvarlığını göstermek zorundadır.
Soru 10

İtirazın kesin kaldırılması yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
itirazın kesin kaldırılması yolunda görevli mahkeme icra mahkemesidir.
B
itirazın kesin kaldırılması yolunda basit yargılama usulü uygulanmaktadır.
C
Senedin hata veya hile ile doldurulduğuna yönelik iddia icra mahkemesi tarafından incelenemez.
D
Bu yolda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu sebeple aleyhine karar verilen tarafın genel mahkemede dava açma hakkı bulunmaz.
E
Alacaklının bu yoldaki talebinin kabulü için elinde kanunda sayılan belgelerden birinin bulunması gerekir.
Soru 11

Haksız ihtiyati hacizden dolayı açılacak tazminat davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bu davada görevli mahkeme icra mahkemesidir.
B
Davanın kabulü halinde zarar, öncelikle alacaklının gösterdiği teminattan karşılanır.
C
Söz konusu dava bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir.
D
Bu dava, sadece borçlu tarafından açılabilir.
E
Haksız ihtiyati haciz bakımından alacaklının kural olarak bir sorumluluğu yoktur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirak prosedüründe öncelik koşulunu sağlayacak belgeler arasında yer almaz?

A
imzası borçlu tarafından itiraza uğramamış ve kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeren adi senet
B
Resmi bir daire tarafından usulüne uygun şekilde verilmiş bir resmi makbuz
C
Onaylama (imzası tasdik) biçiminde yapılmış bir resmi senet
D
Bir icra takibi sonucunda alınmış aciz belgesi
E
Bir mahkeme ilamı
Soru 13

Haciz talebi ve haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Resmi sicile kayıtlı mal, takibin yapıldığı icra dairesinden başka yerde ise haczin istinabe yoluyla yapılması gerekir.
B
Borçlu haciz sırasında borcunu ödese dahi, haczin yapılarak tamamlanması gerekir.
C
Hacizli malların kıymeti öncelikle icra memuru tarafından takdir edilir.
D
Haciz için tüm icra daireleri yetkilidir.
E
Haczin, haciz talebinden itibaren yedi gün içinde yapılması gerekir.
Soru 14

İhtiyati haczin icrası üzerine tamamlayıcı işlem (merasim) olarak dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
7 gün
B
10 gün
C
2 hafta
D
20 gün
E
6 ay
Soru 15

I. ilave (ek) haciz II. Geçici haciz III. ihtiyati haciz Yukarıdakilerden hangileri hacze iştirak halinde alacaklılardan birinin talebi üzerine uygulanır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 16

İcra dairesinin bir sıra cetveli düzenlemesi üzerine alacaklılardan biri, bir diğer alacaklının sırasına karşı koymak istiyorsa, başvuracağı yol ve mercii, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sıra cetveline itiraz davası, icra mahkemesi
B
Sıra cetveline karşı şikayet, icra mahkemesi
C
Menfi tespit davası, genel mahkeme
D
Sıra cetveline karşı şikayet, genel mahkeme
E
Sıra cetveline itiraz davası, genel mahkeme
Soru 17

Hacizli bir taşınmaz malın satışını talep süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Takibin kesinleşmesinden itibaren altı aydır.
B
Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren altı aydır.
C
itirazın hükümden düşürülmesinden itibaren bir yıldır.
D
Kesin haczin uygulanmasından itibaren bir yıldır.
E
Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıldır.
Soru 18

Bir icra takibinde paraların ödenmesi (paylaştırılması) aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icra müdürü kıymet takdirinde yanılgıya düşmüşse tamamlayıcı hacizler yapabilir.
B
Paraların ödenmesi (paylaştırılması) için, alacaklıların talepte bulunması gerekir.
C
Satış tutarı tüm alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse sıra cetvelinin yapılması gerekir.
D
Fazla ödemede bulunulduğu takdirde bu miktar ayrıca hükme gerek olmaksızın alacaklıdan geri alınır.
E
Hacizli malların bir kısmının satılmasından sonra geçici bir dağıtımın yapılması mümkün olabilir.
Soru 19

Bir cebri icra takibi sonucunda alacağını tamamen alamayan alacaklıya, alamadığı alacak kısmı için bir borç ödemeden aciz belgesi (vesikası) verilmektedir. Söz konusu belge, aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
İcra dairesi
C
İcra mahkemesi
D
Asliye ceza mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 20

I. Satış ilanının tebliği gereken ilgiliye tebliğ edilmemiş olması II. ihaleye fesat karıştırıldığının sonradan öğrenilmiş olması III. Artırma sırasında rüçhanlı alacaklının dikkate alınmamış olması Yukarıdaki hallerden hangilerinde ihalenin feshi davası, sebebin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde açılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x