İcra İflas Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İcra mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icra dairesinin yapmayı geciktirdiği bir işlemi onun yerine geçerek gerçekleştirebilir.
B
icra ve iflas suçlarını inceleyip, ceza vermek konusunda yetkilidir.
C
Ayrı bir icra mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde bu görev, asliye hukuk mahkemesince yerine getirilir.
D
Verdiği kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz.
E
Hacizde ve iflasta açılacak istihkak davalarına bakar.
Soru 2

Borçlu, genel haciz yoluyla yapılan icra takibi kesinleştikten sonra borcunu icra dairesinin dışında ödemesine rağmen alacaklı, icra takibine devam etmektedir.
Buna göre, borçlunun icra mahkemesine başvurmasını gerektiren yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gecikmiş itiraz
B
Menfi tespit davası
C
istihkak davası
D
istirdat davası
E
Takibin iptali
Soru 3

Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genel hükümlere göre görülür.
B
Görevli mahkeme, icra mahkemesidir.
C
Zarar gören borçlu veya üçüncü kişi bu davayı açabilir.
D
Genel olarak bir tazminat davasına ilişkin yargılama özelliklerini gösterir.
E
Davanın kazanılması halinde tazminat, öncelikle alacaklının yatırdığı teminattan alınır.
Soru 4

İhalenin feshini isteme süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 5

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerde ödeme emrinin borçluya tebliği üzerine, itiraz edilmediği ve borç da ödenmediği takdirde, mal beyanında bulunma süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 6

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilâmsız tahliye yolunda kiracı, kira sözleşmesinin veya tahliye taahhüdünün altındaki imzayı inkâr ederse, kiraya verenin tahliye davası açmak üzere aşağıdakilerden hangisine başvurması gerekir?

A
icra dairesi
B
icra mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Tüketici mahkemesi
Soru 7

I. Hisse senedi
II. Çek
III. Devlet tahvili
Yukarıdakilerden hangileri kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yoluna başvuru imkânı verir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan bir takipte, alacaklı takip talebinde bulunurken senet aslı ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğini takip talebine eklenmesi gerekir.
Bu kuralın gereği yerine getirilmediği takdirde borçlu, aşağıdaki yollardan hangisine, kaç gün içinde başvurmalıdır?

A
Şikâyet - 5
B
Şikâyet - 7
C
Şikâyet - 10
D
itiraz - 5
E
itiraz - 7
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi için ilâmlı icra takibi yapmak zorunlu (mecburi) değildir?

A
Çocukla kişisel ilişki kurulması
B
Taşınır teslimi
C
Teminat alacağı
D
Çocuk teslimi
E
Bir işin yapılması
Soru 10

Kesinleşmeden icra edilebilecek olan bir ilâm aleyhine kanun yoluna başvurulması, ilâmın icrasına kendiliğinden engel olmaz.
Böyle bir durumda borçlunun, en azından kanun yolu incelemesinde bu icranın devamına engel olmak maksadıyla başvurabileceği ve İİK m.36 hükmünde düzenlenmiş olan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

A
icranın iadesi
B
icra takibinin taliki
C
Şikâyet
D
icra takibinin iptali
E
icranın durdurulması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğunun istisnalarından biri değildir?

A
Alacağın ipotekle temin edilen bir faiz alacağı olması
B
Alacağın onaylama şeklindeki bir noter senedine bağlanması
C
Alacağın bir bonoya bağlanması
D
Alacağın Toplu Konut idaresi’ne ait rehinle temin edilmiş bir alacak olması
E
Alacağın bir poliçeye bağlanması
Soru 12

Aşağıdaki mahkeme ilâmlarından hangisi kesinleşmeden icra edilebilir?

A
Taşınmazın aynına ilişkin ilâm
B
Ceza mahkemesi ilâmının yargılama giderine ilişkin hüküm fıkrası
C
Nafaka ilâmı
D
Yabancı mahkeme kararının tenfizine ilişkin Türk mahkemesi ilâmı
E
Sayıştay ilâmı
Soru 13

Bir iflâs tasfiyesi sırasında üçüncü kişi iflâs idaresine başvurmuş ve masada mevcut bir mal üzerinde istihkak iddiasında bulunmuştur.
İddiası reddedildiği takdirde üçüncü kişi, istihkak davasını aşağıdakilerden hangisinde, kaç gün içinde açmalıdır?

A
icra mahkemesi - 7
B
icra mahkemesi - 10
C
icra mahkemesi - 15
D
Asliye ticaret mahkemesi - 7
E
Asliye ticaret mahkemesi - 15
Soru 14

İflâs tasfiyesinde defteri tutulan masa mallarının bedeli adi tasfiye giderlerini karşılamadığı takdirde aşağıdakilerden hangisine karar verilir?

A
Tasfiyenin tatili
B
iflâsın kaldırılması
C
itibarın iadesi
D
Basit tasfiye
E
iflâsın ertelenmesi
Soru 15

I. Vakıf
II. Donatma iştiraki
III. Limited şirket
Yukarıdakilerden hangileri iflâsa tâbidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 16

İflâsta basit tasfiye kararı alınması halinde, basit tasfiyeyi yürütecek iflâs organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflâs dairesi
B
iflâs idaresi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
icra mahkemesi
E
ikinci alacaklılar toplantısı
Soru 17

Adi tasfiyede birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafları çözmekle görevli iflâs organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
icra mahkemesi
C
iflâs dairesi
D
iflâs bürosu
E
iflâs idaresi
Soru 18

Tasarrufun iptali davasının tâbi olduğu hak düşürücü süre kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedüründen yararlanmak isteyen bir sermaye şirketi veya kooperatif, aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
icra dairesine
B
Asliye ticaret mahkemesine
C
iflas idaresine
D
Sulh hukuk mahkemesine
E
icra mahkemesine
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi konkordato komiserinin görevlerinden biri değildir?

A
Kendisine bildirilen alacakları incelemek
B
Borçlunun faaliyetlerini denetlemek
C
Alacakları gerektiğinde reddetmek
D
ilân ile alacakları davet etmek
E
Borçlunun malvarlığının defterini tutmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x