İcra İflas Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İcra İflas Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevleri arasında yer almaz?

A
Takip talebini almak
B
Satıştan elde edilen parayı alacaklıya ödemek
C
Sıra cetveli düzenlemek
D
Gerekirse alacaklıya aciz belgesi vermek
E
itirazın kaldırılması taleplerini incelemek
Soru 2

Bir icra takibinin iptali veya taliki talebinde görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel mahkemeler
B
icra mahkemesi
C
icra dairesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 3

İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren, alacaklının ihtiyati haciz kararının icrasını isteme süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 4

icra hukukunda satış bakımından esas olan açık artırmadır. Ancak bazı durumlarda pazarlık yoluyla satış da mümkündür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi pazarlık yoluyla satışın mümkün olduğu hallerden biri değildir?

A
Tüm ilgililerin istemesi
B
Artırma sırasında maden kıymetini bulamamış eşyaya bu kıymetin teklifi
C
Piyasada rayici olan kıymetli evrak için, piyasada kayıtlı fiyatın teklifi
D
Malın kıymetinin süratle düşmesi
E
Taşınmazın değerinin kanunda öngörülen parasal sınırın altında olması
Soru 5

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
icra dairesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 6

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle borçlu/ kiracı aleyhine yapılan ilamsız takipte, borçlu/kiracı kira sözleşmesini inkâr etmiştir. Alacaklı/kiraya verenin elinde yazılı ve noterde düzenleme yahut onaylama şeklinde bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır.
Buna göre, alacaklı/kiraya veren, tahliyeyi sağlamak amacıyla aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
Asliye hukuk mahkemesine
B
Asliye ticaret mahkemesine
C
Sulh hukuk mahkemesine
D
icra mahkemesine
E
Bölge adliye mahkemesine
Soru 7

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün incelemesi zorunlu olan hususlardan biridir?

A
Söz konusu borcun aynı zamanda bir rehin ile temin altına alınıp alınmadığı
B
icra dairesinin yetkili olup olmadığı
C
Alacaklının takip hakkının bulunup bulunmadığı
D
Takibe konu borcun ödenip ödenmediği
E
Alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı
Soru 8

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilâmsız tahliye yolunda itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
15
D
20
E
30
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilâm niteliğindeki belgelerden biri değildir?

A
istinaf kefaleti
B
Mahkeme huzurunda yapılan sulh
C
Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren onaylama şeklindeki noter senedi
D
icra dairesindeki kefaletname
E
Mahkeme huzurunda kabul
Soru 10

ipotekle güvence altına alınan bir borç ödenmiştir. Ne var ki, alacaklı gaip durumdadır. Böyle bir durumda başvurulacak yol çerçevesinde, söz konusu ipoteğin tapu sicilinden terkin edilmesi için tapu müdürlüğüne bir müzekkere yazılması gerekmektedir.
Bu müzekkere aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılır?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
icra dairesi
D
icra mahkemesi
E
Cumhuriyet savcılığı
Soru 11

Görülmekte olan bir dava sonucunda davacı lehine bir hüküm tesis edilmiştir. Ne var ki, davacı bu ilamı, ilam zamanaşımına uğradıktan sonra icraya koymuştur.
Bu durumda, borçlu/davalı aşağıdaki yollardan hangisine başvuracaktır?

A
Şikayet
B
icranın durdurulması
C
icranın geri bırakılması
D
Menfi tespit davası
E
icra takibinin taliki
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi için ilâmlı icra yoluna başvurmak zorunlu değildir?

A
Taşınır teslimi
B
Çocuk teslimi
C
Bir işin yapılması
D
Para alacağı
E
Çocukla kişisel ilişki kurulması
Soru 13

Bir iflâs tasfiyesinde, tasfiyenin şekline aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
iflâs dairesi
B
iflâs idaresi
C
ikinci alacaklılar toplantısı
D
Birinci alacaklılar toplantısı
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 14

İflas davalarında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemesi
C
icra mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 15

Bir iflas tasfiyesinde ve adi tasfiye prosedüründe, iflas masasına dahil olan malların ne şekilde satılacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Birinci alacaklılar toplantısı
B
iflas dairesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
iflas idaresi
E
ikinci alacaklılar toplantısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının talebiyle doğrudan iflas sebeplerinden biri değildir?

A
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak için kaçması
B
Mevcut bir para alacağının varlığı
C
Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması
D
Haciz yoluyla takipte malların saklanması
E
Ödemelerin tatil edilmiş olması
Soru 17

Adi (iflas dışı) konkordato tekliflerinde görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra mahkemesi
B
iflas dairesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
iflas idaresi
E
icra dairesi
Soru 18

Konkordatoya özgü bir organ olan konkordato komiseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cezai sorumluluk bağlamında eylemleri bakımından Türk Ceza Kanunu anlamında memur sayılır.
B
Alacaklar hakkında borçlunun da görüşünü aldıktan sonra ret yetkisine sahiptir.
C
Borçlunun defter ve belgeleri üzerinde inceleme yaparak alacaklılar toplantısına rapor verir.
D
Konkordatonun müzakere edileceği alacaklılar toplantısına başkanlık eder.
E
Komiser, kusurundan doğan zararlardan sorumludur.
Soru 19

Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi konkordato
B
Vade konkordatosu
C
iflas içi konkordato
D
Tenzilat konkordatosu
E
Karma konkordato
Soru 20

İcra ve İflas Kanunu’ndaki suç sayılan fiillerden dolayı görülecek davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesi
B
Şikayetçinin yerleşim yeri asliye ceza mahkemesi
C
icra takibinin yapıldığı yerdeki asliye ceza mahkemesi
D
Şikayetçinin yerleşim yeri icra mahkemesi
E
icra takibinin yapıldığı yerdeki sulh ceza mahkemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x