İcra İflas Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İcra ve iflâs hukuku bakımından şikâyet yolunda görevli merci kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
İcra mahkemesi
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
Sulh ceza hakimliği
D
İcra dairesi
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 2

İcra ve iflâs hukuku sistemi içerisinde aşağıdakilerden hangisi yardımcı icra organlarından biridir?

A
İcra mahkemesi
B
İcra dairesi
C
Cumhuriyet savcısı
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevlerinden biri değildir?

A
icra iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
B
Borçlunun mallarını haczedip satmak
C
Satıştan elde edilen parayı alacaklılar arasında paylaştırmak
D
Aciz belgesi düzenlemek
E
Sıra cetveli düzenlemek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi icra takip işlemlerinden biri değildir?

A
Tahliye emri
B
İcra emri
C
Ödeme emri
D
Satış talebi
E
Haciz yapılması
Soru 5

İcra ve İflas Kanunu'nun icra müdürüne takdir yetkisi tanıdığı hallerde, bu yetkisi yanlış kullanılırsa aşağıdaki şikâyet sebeplerinden hangisi özel olarak gerçekleşmiş olur?

A
Kanuna aykırılık
B
Hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması
C
Hakkın yerine getirilmemesi
D
Kamu düzenine aykırılık
E
işlemin olaya uygun olmaması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde yer almaz?

A
Borcun dayanağı senet, yoksa sebebi borcun
B
Alacaklı ve borçlunun kimlik ve bilgileri adres
C
icra müdürünün veya yardımcısının imzası
D
Seçilen takip yolu
E
Alacağın Türk lirası olarak tutarı
Soru 7

I. Teminat alacağı II.Taşınır teslimi III.Para alacağı
Yukarıdakilerden hangileri genel haciz yoluyla takibin konusunu oluşturabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8

Bir icra takibinin iptali veya taliki talebinde görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
İcra dairesi
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
İcra mahkemesi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Genel mahkemeler
Soru 9

Menfi tespit davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Menfi tespit davası takip alacaklısı tarafından açılır.
B
Takipten önce açılan menfi tespit davası ile alacaklının bir takip başlatmasına engel olunabilir.
C
Takip sırasında açılan menfi tespit davasında %15 teminat karşılığı takibin tedbiren durdurulması sağlanabilir.
D
Menfi tespit davasında borçlu aleyhine tazminata karar verilebilmesi için alacaklının talebi şarttır.
E
Menfi tespit davası sırasında borç ödenirse, davaya istirdat davası olarak devam edilir.
Soru 10

Bir icra takibinde aşağıdakilerden hangisi borca itiraz kapsamında değerlendirilmez?

A
icra takibinin derdest olduğu
B
Adi senet altındaki imzanın inkârı
C
Borcun ödendiği
D
Alacağın zamanaşımına uğradığı
E
icra dairesinin yetkisiz olduğu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir hacze imtiyazlı iştirak yoluyla katılamaz?

A
Borçlunun eşi
B
Borçlunun kardeşi
C
ilama dayanan nafaka alacaklısı
D
Borçlunun çocukları
E
Ölünceye kadar bakım alacaklısı
Soru 12

“103 Davetiyesi” aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A
Haciz sırasında bulunmayan alacaklı veya borçluya, haciz tutanağını incelemeleri için gönderilen belge
B
Alacaklı ve borçluyu haciz mahalline davet belgesi
C
Kıymet takdirine şikâyet edilmesi halinde tarafların icra mahkemesindeki duruşmaya davet belgesi
D
Paraların paylaştırılmasından sonra ödemeye davet belgesi
E
Borçlu hacze engel olduğu takdirde durumu tutanak altına alan belge
Soru 13

I. ilave haciz II.Geçici haciz III.ihtiyati haciz
Yukarıdakilerden hangileri kesin hacze dönüşmedikçe satış imkânı vermez?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14

Kanunda öngörülen süre içinde haczi talep etmemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra takibi düşer.
B
Takip ertelenir.
C
icra takibi iptal edilir.
D
Takip dosyası işlemden kaldırılır.
E
Hacizli mallar üzerindeki haciz kalkar.
Soru 15

Haciz talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Haciz takip kesinleştikten sonra bir yıl içinde talep edilmelidir.
B
Haciz talebi için borçlunun mal beyanında bulunmasını beklemeye gerek yoktur.
C
Takip kesinleşmişse icra dairesi haczi kendiliğinden uygulayabilir.
D
Haciz talebi mutlaka yazılı olmalıdır.
E
Haciz icra mahkemesinden talep edilir.
Soru 16

Bir icra takibinde hacizli mallar satılmış ve satış bedeli icra dairesinin banka hesabına ulaşmıştır.Hacze iştirak sebebiyle birden fazla alacaklı bulunmakta olup; icra dairesinin elde edilen parayı alacaklılar arasında paylaştırması gerekmektedir. Paraların alacaklılar arasında paylaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icra dairesi ödemede yanlışlık yapar ve fazla para öderse, ayrıca hükme gerek kalmaksızın fazla ödediği parayı alacaklıdan zorla geri alabilir.
B
Satış tutarı, alacaklıların tümünün alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde icra dairesi bir sıra cetveli düzenlemelidir.
C
Hacizli malların bir kısmı satıldığı takdirde, icra müdürü elde edilen parayı alacaklılara avans olarak dağıtabilir.
D
Satış tutarı, alacaklıların alacaklarını tümüyle karşılamadığı takdirde, icra müdürü öncelikle tamamlama haczi yapmalıdır.
E
Paraların paylaştırılabilmesi için alacaklılardan birinin talepte bulunması gerekir.
Soru 17

Bir taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın tahmin edilen değeri 500.000 TL’dir. Satış ve paylaştırma giderleri ise 20.000 TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre taşınmaz, birinci artırmada en düşük kaç TL'ye ihale edilebilir?

A
250.000
B
270.000
C
300.000
D
320.000
E
500.000
Soru 18

Bir alacaklı, sıra cetvelinde yer alan bir diğer alacaklının alacağına karşı koymak istediği takdirde aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Sıra cetveline itiraz davası
B
istihkak davası
C
Sıra cetveline şikayet
D
İstirdat davası
E
Menfi tespit davası
Soru 19

I. Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malının bulunmaması II.icra takibinin sonunda alacağının tam olarak karşılanamaması III.Haczedilen malların takdir edilen değerinin alacağı karşılamayacağının anlaşılması
Yukarıdakilerden hangileri borç ödemeden kesin aciz belgesi verilmesini gerektirir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

Haciz yoluyla yapılan bir takipte süresi içinde satışı talep etmemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra takibi düşer.
B
ihale kararı kaldırılır.
C
Mallar yediemine teslim edilir.
D
Mallar üzerindeki haciz kalkar.
E
icra takibi iptal edilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x