İcra İflas Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

İcra İflas Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevlerinden biridir?

A
Borçluya icra emri göndermek
B
ihtiyati haciz talepleri hakkında karar vermek
C
Alacaklıya aciz belgesi vermek
D
ihalenin feshini şikâyet yolu ile incelemek
E
itirazın iptali davalarını karara bağlamak
Soru 2

Bir icra takibinin iptali veya talikinde görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
istinaf mahkemesi
B
icra dairesi
C
icra mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 3

İhtiyati haciz yargılaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ihtiyati haciz yargılamasında karşı taraf dinlenilmeden de ihtiyati hacze karar verilmesi mümkündür.
B
ihtiyati haciz, alacak davası açılmışsa sadece davaya bakan mahkemeden istenebilir.
C
ihtiyati haciz için alacaklının teminat da göstermesi aranır. Ancak, ilâma dayanan alacaklarda teminat gösterilmez.
D
ihtiyati haciz, kural olarak genel görevli ve yetkili mahkemelerden talep edilir.
E
ihtiyati haciz talep eden alacaklı, alacağını ve ihtiyati haciz sebeplerini tam olarak ispat etmelidir.
Soru 4

Haciz yoluyla takip sırasında hacizli mallar satılmış ve icra dairesi tarafından bir sıra cetveli düzenlenmiştir. Alacaklılardan biri, bir diğer alacaklının sırasına karşı koymak istemektedir.
Buna göre, alacaklının izlemesi gereken yol ve süresi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sıra cetveline itiraz davası - 7 gün
B
Sıra cetveline itiraz davası - 10 gün
C
Sıra cetveline itiraz davası -15 gün
D
Şikâyet - 7 gün
E
Şikâyet - 10 gün
Soru 5

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, borca itiraz ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
itiraz, satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz.
B
Borçlu, borcu olmadığını yahut itfa ettiğini resmi veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilen bir belge ile ispat edebilir.
C
Borca itiraz yazılı veya sözlü şekilde yapılabilir.
D
Alacaklı duruşmaya gelmezse, bu husus davetiyede ihtar edilmek şartıyla takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilir.
E
Borca itiraz beş gün içinde icra mahkemesine yapılmalıdır.
Soru 6

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan bir takipte, icra müdürü senedin kambiyo senedi vasfına sahip olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.
Senet bu vasfa sahip olmamakla birlikte ödeme emri tebliğ edilmişse, borçlunun başvurabileceği yol ve süresi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şikâyet-5 gün
B
Şikâyet - 7 gün
C
Şikâyet - 10 gün
D
itiraz-5 gün
E
itiraz - 7 gün
Soru 7

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle yapılan bir ilamsız tahliyede aşağıdaki takip aşamalarından hangisi yer almaz?

A
Haciz
B
Tahliye
C
Takip talebi
D
Tahliye emri
E
Takibin kesinleşmesi
Soru 8

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerde ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren kaç gündür?

A
15
B
10
C
7
D
5
E
3
Soru 9

Borçlu, mahkeme tarafından aleyhine hüküm verildikten sonra fakat alacaklı henüz icra takibine girişmeden önce borcunu ödemiştir. Alacaklı buna rağmen borçlu aleyhine bir ilamlı icra takibi başlatmıştır.
Bu durumda, borçlu aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?

A
icranın iadesi
B
icra takibinin taliki
C
icranın geri bırakılması
D
Şikâyet
E
icranın durdurulması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen ilamlardan biridir?

A
Taşınmazın aynına ilişkin ilam
B
Velayet ilamı
C
Nafaka ilamı
D
Yabancı mahkeme kararının tenfizi hakkındaki mahkeme kararı
E
Ceza mahkemesinin yargılama giderlerine ilişkin hüküm fıkrası
Soru 11

Bir taşınır rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ilamsız takipte alacaklı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde satış talep edebilir?

A
1 yıl
B
6 ay
C
3 ay
D
2 ay
E
30 gün
Soru 12

İcra ve İflâs Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ilâm niteliğindeki belgeler arasında yer almaz?

A
icra dairesi huzurunda verilen kefalet
B
Mahkeme huzurunda sulh
C
istinaf kefaleti
D
Mahkeme huzurunda kabul
E
Onaylama biçiminde noter senedi
Soru 13

İflâsın hukuki sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iflâs ilân edildikten sonra, üçüncü kişilerin iyi niyeti korunur.
B
iflâs masasına giren mallar üzerindeki tasarruf yetkisi, iflâs idaresi tarafından kullanılır.
C
Müflis tasarruf işlemleri yapamaz ancak borçlandırıcı işlemler yapabilir.
D
iflâs kararı ile müflisin tarafı olduğu hukuk davaları ikinci alacaklar toplanmasından on gün sonrasına kadar durur.
E
Borçlu, iflas etmiş olmakla medeni haklardan yararlanma veya kullanma ehliyetini kaybetmiş olmaz.
Soru 14

Müflisin malvarlığının iflâs dairesi tarafından incelenmesi sonucunda masa mevcudunun, adi tasfiye giderlerini karşılamadığı tespit edildiği takdirde aşağıdakilerden hangisine karar verilmelidir?

A
iflâsın kaldırılması
B
Tasfiyenin tatili
C
iflâsın ertelenmesi
D
Basit tasfiye
E
iflâsın kapanması
Soru 15

İflas dairesi, iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en gec ne kadar süre içinde iflâs tasfiyesinin şeklini belirlemelidir?

A
30 gün
B
2 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iflâs dairesinin görevleri arasında yer almaz?

A
Alacaklılar toplantılarına başkanlık etmek
B
Basit tasfiye usulünde tasfiyeyi yapmak
C
Müflisin mallarının defterini tutmak
D
iflâs idaresi üyelerini tayin etmek
E
iflâs kararını ilân etmek
Soru 17

İflâs içi konkordato ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iflâs içi konkordatoda konkordato komiseri tayin edilmez.
B
Konkordato teklifi ikinci alacaklılar toplantısında incelenir.
C
Konkordato hakkında verilen karar iflas idaresine bildirilir.
D
iflâs içi konkordato iflâs tasfiyesi sırasında en fazla bir defa istenebilir.
E
iflâs içi konkordatoda müflise bir yıllık konkordato mühleti verilir.
Soru 18

İcra ve iflâs suçları ve bunlara ilişkin yapılacak yargılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
icra mahkemesinde icra ve iflâs suçu ile ilgili görülen bir yargılama, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemez.
B
icra ve iflâs suçlarında şikâyetçinin dilekçeyle veya sözlü olarak icra mahkemesine başvurması gerekir.
C
icra mahkemesinin tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararları aleyhine yedi gün içinde itiraz yoluna başvurulabilir.
D
Takip suçlarına ilişkin yargılamada Cumhuriyet savcısı duruşmada yer alır.
E
Hileli iflâs suçu, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmektedir.
Soru 19

Adi (iflâs dışı) konkordato başvurusunda görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra dairesi
B
iflâs dairesi
C
iflâs idaresi
D
icra mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 20

I. ivazsız tasarruflar, alışılmış hediyeler dahil olmak üzere iptale tabidir.
II. Aciz halinde yapılan bir tasarrufun iptale tabi kılınması için, hacizden, acizden veya iflâstan geriye doğru bir yıl içinde yapılmış olması gerekir.
III. iptale tâbi tasarrufların tümünde borçlunun kötü niyeti aranır.
İptale tabi tasarruflar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (12 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,08. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x