İcra İflas Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İcra İflas Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevlerinden biridir?

A
istihkak davalarını incelemek
B
Borçlunun mallarını haczedip satmak
C
icra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetleri incelemek
D
itirazın kaldırılması taleplerini karara bağlamak
E
icra iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
Soru 2

İtirazın iptali davası, itirazın alacaklıya tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre içinde açılabilir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
5 yıl
Soru 3

Kanunda öngörülen süre içinde haczi talep etmemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra takibi düşer.
B
Takip ertelenir.
C
Takip dosyası işlemden kaldırılır.
D
Hacizli mallar üzerindeki haciz kalkar.
E
icra takibi iptal edilir.
Soru 4

Bir cebri icra takibi sonucunda alacağını tamamen alamayan alacaklıya, alamadığı alacak kısmı için bir borç ödemeden aciz belgesi (vesikası) verilmektedir.
Söz konusu belge, aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Asliye ceza mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
icra mahkemesi
E
icra dairesi
Soru 5

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle yapılan bir ilamsız tahliyede aşağıdaki takip aşamalarından hangisi yer almaz?

A
Haciz
B
Tahliye
C
Takip talebi
D
Tahliye emri
E
Takibin kesinleşmesi
Soru 6

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilâmsız tahliye yolunda itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
15
D
20
E
30
Soru 7

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün incelemesi zorunlu olan hususlardan biridir?

A
Söz konusu borcun aynı zamanda bir rehin ile temin altına alınıp alınmadığı
B
Alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı
C
Takibe konu borcun ödenip ödenmediği
D
Alacaklının takip hakkının bulunup bulunmadığı
E
icra dairesinin yetkili olup olmadığı
Soru 8

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
icra dairesi
D
icra mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 9

Kesinleşmeden icra edilebilecek olan bir ilâm aleyhine kanun yoluna başvurulması, ilâmın icrasına kendiliğinden engel olmaz.
Böyle bir durumda borçlunun, en azından kanun yolu incelemesinde bu icranın devamına engel olmak maksadıyla başvurabileceği ve İİK m.36 hükmünde düzenlenmiş olan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

A
icranın iadesi
B
icra takibinin iptali
C
icra takibinin taliki
D
Şikâyet
E
icranın durdurulması
Soru 10

Aşağıdaki ilâmlarından hangisi kesinleşmeden icra edilebilir?

A
TTK'nın 33 ve 34 maddelerinde düzenlenen tescil ve tescile itiraza ilişkin karar
B
Sayıştay ilâmı
C
Nafaka ilâmı
D
Taşınmazın aynına ilişkin ilâm
E
Ceza mahkemesi ilâmının yargılama giderine ilişkin hüküm fıkrası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi için ilâmlı icra yoluna başvurmak zorunlu değildir?

A
Bir işin yapılması
B
Çocukla kişisel ilişki kurulması
C
Para alacağı
D
Taşınır teslimi
E
Çocuk teslimi
Soru 12

İcra ve İflâs Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ilâm niteliğindeki belgeler arasında yer almaz?

A
istinaf kefaleti
B
Mahkeme huzurunda sulh
C
icra dairesi huzurunda verilen kefalet
D
Onaylama biçiminde noter senedi
E
Mahkeme huzurunda kabul
Soru 13

İflâsta basit tasfiye kararı alınması halinde, basit tasfiyeyi yürütecek iflâs organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflâs dairesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
icra mahkemesi
D
iflâs idaresi
E
ikinci alacaklılar toplantısı
Soru 14

Müflisin malvarlığının iflâs dairesi tarafından incelenmesi sonucunda masa mevcudunun, adi tasfiye giderlerini karşılamadığı tespit edildiği takdirde aşağıdakilerden hangisine karar verilmelidir?

A
Basit tasfiye
B
Tasfiyenin tatili
C
iflâsın ertelenmesi
D
iflâsın kaldırılması
E
iflâsın kapanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının talebiyle doğrudan iflas sebeplerinden biri değildir?

A
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak için kaçması
B
Mevcut bir para alacağının varlığı
C
Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması
D
Ödemelerin tatil edilmiş olması
E
Haciz yoluyla takipte malların saklanması
Soru 16

I. Vakıf
II. Donatma iştiraki
III. Limited şirket
Yukarıdakilerden hangileri iflâsa tâbidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

İcra ve iflâs hukukunda tasarrufun iptali davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görevli mahkeme icra mahkemesidir.
B
Dava hakkı, tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmekle düşer.
C
Davadan önce veya dava sırasında ihtiyati haciz talep edilebilir.
D
Bir eda davası niteliğindedir.
E
Basit yargılama usulüne göre incelenir.
Soru 18

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedüründen yararlanmak isteyen bir sermaye şirketi veya kooperatif, aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
iflas idaresine
B
icra dairesine
C
Sulh hukuk mahkemesine
D
icra mahkemesine
E
Asliye ticaret mahkemesine
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi konkordato komiserinin görevlerinden biri değildir?

A
ilân ile alacakları davet etmek
B
Kendisine bildirilen alacakları incelemek
C
Alacakları gerektiğinde reddetmek
D
Borçlunun faaliyetlerini denetlemek
E
Borçlunun malvarlığının defterini tutmak
Soru 20

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre verilen tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı itiraz süresi kaç gündür?

A
3
B
7
C
10
D
15
E
30
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x