İcra İflas Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

İcra İflas Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İcra mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İİK m. 36 hükmü gereğince verdiği icranın geri bırakılması kararları aleyhine on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
B
icra dairesine doğrudan talimat verebilir veya icra dairesinin yerine geçip işlem tesis edebilir.
C
Verdiği karar aleyhine istinaf yoluna başvurulması, borçlunun mallarının haczine engel olur.
D
Verdiği kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.
E
Görev alanına giren iş ve davalar adli tatilde de görülebilir.
Soru 2

I. işlemin olaya uygun olmaması
II. Kamu düzenine aykırılık
III. Hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması
İcra ve iflâs hukuku bakımından yukarıdaki hallerden hangilerinde şikâyet yedi günlük süreye tâbidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin görevleri arasında yer alır?

A
itirazın kaldırılması taleplerini karara bağlamak
B
işlemleri aleyhine yapılan şikâyetleri incelemek
C
Alacaklıya, alacağının ödenmeyen kısmı için aciz belgesi vermek
D
istihkak davalarını incelemek ve karar vermek
E
Takibin iptal ve taliki istemlerini incelemek
Soru 4

İcra ve iflas hukuku bakımından, aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hapis cezası yaptırımına sebebiyet vermez?

A
Borçlunun hiç mal beyanında bulunmaması
B
Borçlunun para borcunu ödememesi
C
Borçlunun bir şeyi yapmasına ilişkin ilamlı icranın gereğini yerine getirmemesi
D
Borçlunun durumunu bilerek ağırlaştırması
E
Borçlunun gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması
Soru 5

icra hukukunda taraflarca yapılan takip işlemleri, taraf takip işlemi; cebri icra organları tarafından yapılan işlemler ise icra takip işlemi olarak adlandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemlerinden biridir?

A
Ödeme emri
B
Takip talebi
C
Satış işlemleri
D
Haciz yapılması
E
icra emri
Soru 6

Genel haciz yoluyla yapılan bir takipte borca itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Borçlu itirazda bulunurken, itiraz sebeplerini açıkça göstermelidir.
B
itiraz merci, kanunda icra mahkemesi olarak gösterilmiştir.
C
Borçlu hastalık sebebiyle ödeme emrine itiraz edememişse, haciz yapılana kadar gecikmiş itirazda bulunabilir.
D
Kısmi itirazda bulunan borçlu, itiraz ettiği kısmı açıkça göstermezse, borcunun tamamına itiraz etmiş kabul edilir.
E
Usulüne uygun şekilde yapılan bir itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur.
Soru 7

İstirdat davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
istirdat davasında alacaklı, alacağının varlığını ispat etmelidir.
B
Davanın reddi halinde borçlu aleyhine tazminata karar verilebilir.
C
Bu davada görevli mahkeme, takibin yürütüldüğü yerdeki icra mahkemesidir.
D
istirdat davası, borcun ödenmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süreye tâbidir.
E
istirdat davasının şartlarından biri, paranın henüz icra takibi yapılmadan ödenmiş olmasıdır.
Soru 8

İcra dairesinin yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
icra dairesinin yetkisine ilişkin kurallar kamu düzeninden kabul edilir.
B
Genel yetkili icra dairesi alacaklının yerleşim yeri icra dairesidir.
C
icra dairesinin yetkisi hakkında HMK’daki şartlar çerçevesinde sözleşme yapılabilir.
D
icra dairesinin yetkisine itiraz edilmemiş olması, daireyi yetkili hale getirmez.
E
icra müdürü, takip bakımından yetkiyi re’sen (görevi gereği kendiliğinden) gözetir.
Soru 9

I. Teminat alacağı
II. Altın para alacağı
III. Para alacağı
Yukarıdakilerden hangileri genel haciz yoluyla takibin konusunu oluşturabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10

İtirazın geçici kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir.
B
itirazın geçici olarak kaldırıldığının tefhim veya tebliğinden itibaren borçlu yedi gün içinde mal beyanında bulunmalıdır.
C
Bu yolda genel mahkemeler görevli kılındığından, verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.
D
Borçlunun borca veya imzaya itirazı halinde başvurulacak yollardan biridir.
E
itirazın geçici kaldırılması kararı ile alacaklı kesin değil, geçici haciz isteyebilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirak prosedüründe öncelik koşulunu sağlayacak belgelerden biri değildir?

A
ilk haciz sahibi alacaklının takibi veya davasında önce alınmış bir adi senet
B
ilk haciz sahibi alacaklının takibi veya davasından önce alınmış olan borç ödemeden aciz belgesi
C
ilk haciz sahibi alacaklının takibi veya davasında önce açılmış bir dava sonucu alınmış bir mahkeme ilamı
D
ilk haciz sahibi alacaklının takibi veya davasından önceki tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senet
E
ilk haciz sahibi alacaklının takibi veya davasından önce alınmış bir resmi daire tarafından yetkisi dahilinde ve usulüne göre verilmiş makbuz
Soru 12

Haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mal borçlunun elinde haczedildiğinde, icra müdürünün muvafakatiyle borçlunun elinde bırakılabilir.
B
Haczedilen kıymetli bir taşınıra fiilen el konulması, haczin geçerlik şartıdır.
C
Borçluya ait olan fakat üçüncü kişilere rehnedilmiş mallar muhafaza altına alınamaz.
D
ipotek akit tablosunda sayılan teferruatlar (eklentiler) asıl taşınmazdan ayrı olarak haczedilebilir.
E
işçi ücretleri hariç gelirlerin en fazla dörtte biri haczedilebilir.
Soru 13

İhtiyati haczin icrası üzerine tamamlayıcı merasim olarak dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
7 gün
B
10 gün
C
2 hafta
D
20 gün
E
6 ay
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı iştirak edebilecek kişilerden biri değildir?

A
ilama dayanan nafaka alacaklısı
B
Borçlunun işçisi
C
Borçlunun eşi
D
Borçlunun vasisi sıfatıyla hareket etmiş kişi
E
Borçlunun çocuğu
Soru 15

İcra ve İflâs Kanununa göre, haciz talep süresi ve süresinde haciz talep etmemenin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haciz talep süresi geçerse alacaklı, harçını yatırmak suretiyle takip dosyasını yenileme talebinde bulunabilir.
B
Taraflar arasında taksitle ödeme sözleşmesi varsa, sözleşmenin ihlaline kadar geçen zaman haciz talep süresinin hesabında dikkate alınmaz.
C
Haczi talep süresi ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren işler.
D
Haciz talep süresi bir yıldır.
E
Alacaklı süresinde haczi talep etmediği takdirde icra takibi düşer.
Soru 16

Haciz yoluyla yapılan takipler bakımından paraların paylaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Elde edilen para alacaklının alacağını karşılamazsa icra müdürü tamamlayıcı hacizler yapabilir.
B
Sıra cetveli hazırlanmışsa bunun bir örneği ilgililere re’sen tebliğ edilir.
C
Alacaklıya yanlışlıkla fazla para ödenmişse, bu miktar zorla geri alınır.
D
Paraların ödenmesi için alacaklının talebi gerekir.
E
Hacizli mallar satıldıktan sonra elde edilen paranın avans olarak dağıtılması mümkündür.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi cebri icrada ihalenin feshi sebeplerinden biri değildir?

A
Alacaklının ölmesi
B
ilgililere ilanın tebliğ edilmemiş olması
C
Alıcının, satılan malın niteliklerinde esaslı hataya düşürülmesi
D
ihalenin yapılmasında öngörülen usule uyulmaması
E
ihaleye katılacakların değişik yöntemlerle katılımlarının engellenmesi
Soru 18

Hacizli bir kamyon için satış isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
8 ay
E
1 yıl
Soru 19

Tahmini (muhammen) bedeli 800.000 TL olan bir hacizli taşınmaz bakımından satış ve paylaştırma giderleri 20.000 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazda satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı (önceliği) olan bir başka alacaklı yoktur.
Birinci artırmada bu taşınmaz en az kaç TL'ye satılmalıdır?

A
210.000
B
410.000
C
420.000
D
610.000
E
620.000
Soru 20

Hacizli bir malın satışının İcra ve İflâs Kanunu'nda yer alan süreler dâhilinde talep edilmemesinin veya edilip de satış masraflarının süresinde peşin vatırılmamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
icra takibi düşer.
B
Takip dosyası işlemden kaldırılır.
C
icra takibi iptal edilir.
D
Mal üzerindeki haciz kalkar.
E
icra takibi talik edilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x