İcra İflas Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İcra İflas Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemlerinden biridir?

A
Paraların paylaştırılması
B
icra emri tebliği
C
Satış talebinde bulunulması
D
Haciz yapılması
E
Ödeme emri tebliği
Soru 2

Genel haciz yoluyla takiplerde gecikmiş itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gecikmiş itirazda bulunulmasıyla icra takibi kendiliğinden durur.
B
Tebligat usulsüzse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulması gerekmektedir.
C
En geç borçlunun malları haczedilene kadar yapılabilir.
D
Engelin ortadan kalkmasından itibaren yedi gün içinde başvurulması gerekir.
E
icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılır.
Soru 3

Haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Borçlu, haczin uygulanmasına engel olamaz.
B
Haczin borçlunun huzurunda yapılması gerekir.
C
Haciz sırasında haczi kabil mal bulunmazsa, tutulan haciz tutanağı, aciz vesikası hükmündedir.
D
Haciz isteme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıldır.
E
icra müdürü, haczedilecek malların kıymetini takdir eder.
Soru 4

Bir icra takibinde hacizli mallar satılmış ve satış bedeli icra dairesinin banka hesabına ulaşmıştır.Hacze iştirak sebebiyle birden fazla alacaklı bulunmakta olup; icra dairesinin elde edilen parayı alacaklılar arasında paylaştırması gerekmektedir.
Paraların alacaklılar arasında paylaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hacizli malların bir kısmı satıldığı takdirde, icra müdürü elde edilen parayı alacaklılara avans olarak dağıtabilir.
B
Satış tutarı, alacaklıların tümünün alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde icra dairesi bir sıra cetveli düzenlemelidir.
C
icra dairesi ödemede yanlışlık yapar ve fazla para öderse, ayrıca hükme gerek kalmaksızın fazla ödediği parayı alacaklıdan zorla geri alabilir.
D
Paraların paylaştınlabilmesi için alacaklılardan birinin talepte bulunması gerekir.
E
Satış tutarı, alacaklıların alacaklarını tümüyle karşılamadığı takdirde, icra müdürü öncelikle tamamlama haczi yapmalıdır.
Soru 5

Borçlu, aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, takibe konu kambiyo senedinin vadesinin henüz gelmediği düşüncesindedir.
Borçlunun söz konusu iddiasını ileri sürebileceği merci, bunun yolu ve süresi, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
icra mahkemesi - şikayet - yedi gün
B
icra mahkemesi - şikayet - beş gün
C
icra mahkemesi - itiraz - beş gün
D
icra dairesi - şikayet - yedi gün
E
icra dairesi - itiraz - beş gün
Soru 6

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle borçlu/ kiracı aleyhine yapılan ilamsız takipte, borçlu/kiracı kira sözleşmesini inkâr etmiştir. Alacaklı/kiraya verenin elinde yazılı ve noterde düzenleme yahut onaylama şeklinde bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır.
Buna göre, alacaklı/kiraya veren, tahliyeyi sağlamak amacıyla aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?

A
icra mahkemesine
B
Asliye hukuk mahkemesine
C
Sulh hukuk mahkemesine
D
Asliye ticaret mahkemesine
E
Bölge adliye mahkemesine
Soru 7

I. Hisse senedi
II. Çek
III. Devlet tahvili
Yukarıdakilerden hangileri kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yoluna başvuru imkânı verir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilâmsız tahliye yolunda kiralayan, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren ne kadar süre içinde tahliye için icra dairesine başvurup takip talebinde bulunmalıdır?

A
3 ay
B
1 ay
C
15 gün
D
7 gün
E
5 gün
Soru 9

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu takip yolunda ödeme emri üzerine borcu ödeme süresi otuz gündür.
B
Bu takip yolunda ödeme emrine itiraz süresi yedi gündür.
C
Ödeme emri, borçlu ile birlikte varsa ipotekli taşınmazın sahibi üçüncü kişiye gönderilir.
D
Takip, sadece kesin yetkili olan ipotekli taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde başlatılabilir.
E
Bu takip yolunda borca itiraz edilebilir ancak alacaklının ipotek hakkına itiraz edilemez.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğunun istisnalarından biri değildir?

A
Alacağın bir bonoya bağlanması
B
Alacağın ipotekle temin edilen bir faiz alacağı olması
C
Alacağın onaylama şeklindeki bir noter senedine bağlanması
D
Alacağın Toplu Konut idaresi’ne ait rehinle temin edilmiş bir alacak olması
E
Alacağın bir poliçeye bağlanması
Soru 11

ipotekle güvence altına alınan bir borç ödenmiştir. Ne var ki, alacaklı gaip durumdadır. Böyle bir durumda başvurulacak yol çerçevesinde, söz konusu ipoteğin tapu sicilinden terkin edilmesi için tapu müdürlüğüne bir müzekkere yazılması gerekmektedir.
Bu müzekkere aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılır?

A
Cumhuriyet savcılığı
B
icra dairesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
icra mahkemesi
Soru 12

Görülmekte olan bir dava sonucunda davacı lehine bir hüküm tesis edilmiştir. Ne var ki, davacı bu ilamı, ilam zamanaşımına uğradıktan sonra icraya koymuştur.
Bu durumda, borçlu/davalı aşağıdaki yollardan hangisine başvuracaktır?

A
icranın durdurulması
B
icranın geri bırakılması
C
Şikayet
D
icra takibinin taliki
E
Menfi tespit davası
Soru 13

Bir iflâs tasfiyesi sona erdiğinde, paralar da iflâs idaresi tarafından paylaştırıldıktan sonra iflâs idaresi asliye ticaret mahkemesine bir rapor sunar.
Asliye ticaret mahkemesi yapacağı inceleme neticesinde tasfiyenin bittiğini anladığı takdirde, aşağıdakilerden hangisine karar verir?

A
iflâsın ertelenmesine
B
iflâsın kaldırılmasına
C
iflâsın açılmasına
D
iflâsın kapanmasına
E
itibarın iadesine
Soru 14

Görevi, birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmayacağına ilişkin ihtilafları halletmek olan iflas organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflas idaresi
B
iflas dairesi
C
iflas bürosu
D
icra mahkemesi
E
ikinci alacaklılar toplantısı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi borçlunun kendi iflasını isteyebilmesi bakımından ihtiyari iflas sebebidir?

A
Borçlunun, kendisi aleyhine yapılan haciz yoluyla takipte mallarını saklaması
B
Borçlunun ilama dayanan bir icra emrine rağmen borcunu ödememesi
C
Borçlunun borca batık olması
D
Borçlunun aciz halinde olması
E
Borçlunun haciz yoluyla takip sonucu mevcudunun yarısının elden çıkması ve geri kalan mevcudun bir yıl içinde muaccel olacak borçları karşılayamaması
Soru 16

İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen adaylar arasından icra mahkemesince tayin edilir.
B
Alacakları inceler ve sıra cetvelini düzenler.
C
Temel görevi, iflas masasını tasfiye etmektir.
D
iflas dairesinin denetimi altındadır.
E
iflas alacaklılarının kanuni temsilcisidir.
Soru 17

Konkordatoya özgü bir organ olan konkordato komiseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alacaklar hakkında borçlunun da görüşünü aldıktan sonra ret yetkisine sahiptir.
B
Cezai sorumluluk bağlamında eylemleri bakımından Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi sayılır.
C
Borçlunun malvarlığının defterini tutar.
D
Asliye ticaret mahkemesi tarafından atanır.
E
Komiser, kusurundan doğan zararlardan sorumludur.
Soru 18

İcra ve İflas Kanunu'na göre uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedüründe görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflas dairesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
icra mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
icra dairesi
Soru 19

Tasarrufun iptali davasının tâbi olduğu hak düşürücü süre kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 20

Borçlunun borçlarını tam olarak ödemekle birlikte, borçların vadesinin yeniden düzenlenerek daha sonraki bir tarihe ertelenmesi veya taksitlere bağlanması şeklinde gerçekleşen konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vade konkordatosu
B
Karma konkordato
C
Tenzilat konkordatosu
D
iflas içi konkordato
E
Adi konkordato
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x