İdare Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

İdare Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından biridir?

A
Hizmetler daha rasyonel yürütülebilir.
B
Demokratik ilkelere daha uygundur.
C
Malî denetim kolaydır.
D
Bölgeler arasında eşitliği sağlayıcı etkiye sahiptir.
E
Güçlü bir devlet yönetimi sağlar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarından biridir?

A
Üniversiteler
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Rekabet Kurumu
D
TRT
E
Esnaf odaları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bireysel İdarî işlemlerden biri değildir?

A
inşaat ruhsatı verme
B
Memur atama
C
Yönetmelik çıkarma
D
Disiplin cezası verme
E
Kamulaştırma
Soru 4

Özel hukuk kişisinin kamu idaresine ödeyeceği belirli bir ücret karşılığında, bir kamu hizmetini kendi kâr ve zararına işletmesi konusunda bir özel hukuk kişisi ile bir kamu idaresi arasında yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari hizmet sözleşmesi
B
Kamu istikraz sözleşmesi
C
Görevlendirme sözleşmesi
D
iltizam sözleşmesi
E
imtiyaz sözleşmesi
Soru 5

Kamu hizmetlerinde laiklik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin unsurudur?

A
Tarafsızlık
B
Değişebilirlik
C
Düzenlilik
D
Devamlılık
E
Pozitif ayrımcılık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?

A
Bakanlar Kurulu
B
Kaymakam
C
içişleri Bakanı
D
Vali
E
Emniyet müdürü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi klasik anlayışın kabul ettiği kamu düzeni unsurlarından biridir?

A
Kamusal estetik
B
Kamu sağlığı
C
Bireylerin kendilerine karşı korunması
D
insan onuru
E
Genel ahlâk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince işletilmesini sağlayan yeni usullerden biridir?

A
iltizam usulü
B
Müşterek emanet usulü
C
imtiyaz usulü
D
Yap-işlet-devret usulü
E
Ruhsat usulü
Soru 9

Olağanüstü hâl ilanına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
içişleri Bakanlığı
B
Cumhurbaşkanı
C
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi
E
Milli Güvenlik Kurulu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamındadır?

A
Hâkimler
B
il özel idaresi memurları
C
Üniversite öğretim üyeleri
D
Belediye konservatuvar uzman memurları
E
Subaylar
Soru 11

Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis edilmek suretiyle kamunun doğrudan kullanmasına ya da yararlanmasına açık olan mallara ne ad verilir?

A
Özel mallar
B
Sahipsiz mallar
C
Hizmet malları
D
Kamu malları
E
Orta malları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?

A
Kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezası
B
Çekilmiş sayılma
C
istifa
D
Emeklilik
E
Koşullarda eksiklik
Soru 13

Kamulaştırmalarda malikin geri alma hakkını hakkın doğmasından itibaren ne kadar süre içinde kullanması gerekir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
5 yıl
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri değildir?

A
Uyarma
B
Aylıktan kesme
C
Kademe ilerlemesini durdurma
D
Kınama
E
Adli para cezası
Soru 15

Kamulaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Satın alma usulü ile taşınmaz elde edilemezse, idare asliye hukuk mahkemesine başvurarak bedel tespiti ve taşınmazın adına tescilini talep eder.
B
Kamulaştırma ancak özel mülkiyette bulunan mallar hakkında yapılabilir.
C
Kamulaştırma bedelini tespit ve idare adına tescil kararları Yargıtay’da temyiz edilir.
D
Kamulaştırma yapmaya devlet ve diğer kamu tüzel kişileri yetkilidir.
E
Konusunu taşınmaz mallar oluşturur.
Soru 16

İdarenin iradesi dışında meydana gelen, önceden öngörülmesi mümkün olmayan ve karşı konulamayacak ağırlıktaki olaylara ne ad verilir?

A
Doğal afet
B
Kaza
C
Beklenmeyen hâl
D
Mücbir sebep
E
Öngörülemeyen olay
Soru 17

Beklenmeyen hâl idarenin hangi sorumluğunu ortadan kaldırır?

A
Risk sorumluluğu
B
Kusurlu sorumluluk
C
Kusursuz sorumluluk
D
Mesleki riskten doğan sorumluluk
E
Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk
Soru 18

Kamu görevlisinin mahkeme kararlarını uygulamaması nedeniyle uğranılan zararların tazmini için dava, hangi yargı düzeninde ve kime karşı açılır?

A
Sayıştay’da kamu görevlisi aleyhine
B
idari yargı düzeninde kamu görevlisi aleyhine
C
Adli yargı düzeninde idare aleyhine
D
Adli yargı düzeninde kamu görevlisi aleyhine
E
idari yargı düzeninde idare aleyhine
Soru 19

Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluğun doğması için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

A
Kusur
B
Fiil
C
Zarar
D
Nedensellik bağı
E
Nedensellik bağını kesen hallerin olmaması
Soru 20

İdari işlemden kaynaklanan zararların tazmini için önce iptal davası açılması yolunun seçilmesi halinde tam yargı davası hangi süre içinde açılmalıdır?

A
Dava sonucunda verilen kararın tebliğinden itibaren altmış gün
B
Dava sonucunda verilen kararın tebliğinden itibaren altı ay
C
Dava sonucunda verilen kararın tebliğinden itibaren bir yıl
D
Dava sonucunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki yıl
E
idareye yapılacak başvuru sonrasında verilecek cevaptan itibaren altmış gün
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...