İdare Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı

İdare Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vesayet makamları kural olarak aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamazlar?

A
iptal yetkisi
B
Erteleme yetkisi
C
Emir ve talimat verme yetkisi
D
Geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi
E
Onama yetkisi
Soru 2

Devlet Denetleme Kurulu başkanını aşağıdakilerden hangisi atar?

A
Başbakan
B
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri
C
Bakanlar Kurulu
D
Cumhurbaşkanı
E
TBMM
Soru 3

Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaç dışında başka bir amaçla kullanmasına ne ad verilir?

A
Amacın imkânsız olması
B
Yetki gaspı
C
Yetki saptırması
D
Negatif kanuna aykırılık
E
Pozitif kanuna aykırılık
Soru 4

Bakanlar Kurulunun yasama organından veya anayasadan doğrudan doğruya aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama organının denetimine tabi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan düzenleyici işleme ne ad verilir?

A
Tüzük
B
Yönetmelik
C
Kanun Hükmünde Kararname
D
Yönerge
E
Yasa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?

A
Bakanlar Kurulu
B
Emniyet müdürü
C
Vali
D
Kaymakam
E
içişleri Bakanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özel hukuk kişisi tarafından işletilmesini sağlayan tek taraflı görevlendirme usullerinden biridir?

A
Vekâlet
B
imtiyaz
C
iltizam
D
Ruhsat
E
Müşterek emanet
Soru 7

İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?

A
Danıştay
B
Hizmetin tabi olduğu ilgili bakanlık
C
Başbakanlık
D
Maliye Bakanlığı
E
Hizmetin bağlı olduğu yerel yönetim
Soru 8

Bir kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun tarafından veya onun görevlendirmesi ve denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

A
Kolluk
B
Kamu hizmeti
C
Kamulaştırma
D
Kamu düzeni
E
Kamu gücü
Soru 9

İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polis
B
Özel güvenlik personeli
C
Muhtarlar
D
Mahalle ve çarşı bekçileri
E
Jandarma
Soru 10

Kalkınma planlarında yer alan ve özel meslek bilgisine ihtiyaç duyulan geçici işlerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Bakanlar Kurulu
B
Maliye Bakanlığı
C
Devlet Personel Başkanlığı
D
Başbakanlık
E
ilgili bakanlık
Soru 11

Aylıktan kesme cezası vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Yüksek disiplin kurulu
B
Atamaya yetkili amir
C
Disiplin kurulu
D
Disiplin amiri
E
ita amiri
Soru 12

Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu yararına tahsis edilmiş olan mallara ne ad verilir?

A
Özel mallar
B
Kamu hizmeti
C
Kamulaştırma
D
Kamu mülkiyeti
E
Kamu malları
Soru 13

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamulaştırmasız el atma
B
istimval
C
Devletleştirme
D
istimlak
E
Kamulaştırma
Soru 14

Memurluktan çekilmiş sayılanların tekrar devlet memuru olabilmeleri için ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
3 yıl
E
5 yıl
Soru 15

Cephaneliğin bilinmeyen nedenle infilak etmesi nedeniyle yaralanan cephanelik görevlisinin zararı aşağıdaki sorumluluk esaslarından hangisine göre tazmin edilir?

A
Sosyal risk ilkesi
B
Risk sorumluluğu
C
Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk
D
Kusurlu sorumluluk
E
Hizmet kusuru
Soru 16

İdarenin kamu görevlisinin kusuru nedeniyle ödediği tazminatı karşılaması için başvuracağı yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adli yargıda rücu davası
B
Kamu görevlisinin maaşından kesinti
C
Hesap mahkemesi sıfatıyla Sayıştay’a başvuru
D
Danıştay’da rücu davası
E
Genel görevli yargı yeri olan idare mahkemesinde tam yargı davası
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından doğan sorumluluk için aranmaz?

A
idari işlem ya da eylem ile zarar arasında nedensellik bağı
B
idari bir işlem ya da eylem
C
Özel ve anormal nitelikte bir zarar
D
Nedensellik bağını kesen hallerin olmaması
E
Kusur
Soru 18

İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdahalenin önlenmesi davası
B
iptal davası
C
Edim davası
D
Tam yargı davası
E
Tespit davası
Soru 19

Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir?

A
Beklenmeyen hâl
B
Mücbir sebep
C
Zorlayıcı neden
D
Fiili yol
E
Öngörülemezlik teorisi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerden biri değildir?

A
Üçüncü kişinin davranışı
B
Mücbir sebep
C
Beklenmeyen hâl
D
Zarar görenin davranışı
E
Meşru müdafaa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...