İdare Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

İdare Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir idari işlemin yapılabilmesi için muhatabının rızasına ihtiyaç duyulmaması idari işlemlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?

A
Re’sen icra edilebilirlik
B
Statüsel nitelikte olma
C
icrailik
D
Kuralsallık
E
Objektiflik
Soru 2

Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamaya yönelik hukuki araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşi
B
Yetki genişliği
C
idari vesayet
D
idarenin bütünlüğü
E
Merkezden yönetim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?

A
idari yargı düzeninin mevcut olması
B
idari faaliyetlerin önceden bilinebilir olması
C
Hâkimlerin bağımsız ve teminatlı olması
D
Yasama organının hukuka bağlı olması
E
idarenin mali sorumluluğunun mevcut olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özelliklerinden biri değildir?

A
Konusunun kamu hizmeti olması
B
Amacının kamu yararını gerçekleştirmek olması
C
Yargısal eylem ve işlemlerle yürütülmesi
D
Bireylerle doğrudan doğruya ilgili olması
E
Sürekli olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda yargı fonksiyonuna benzeyen idari işlemlerden biridir?

A
Tüzükler
B
Kamulaştırma işlemleri
C
Atama işlemleri
D
Yönetmelikler
E
Disiplin cezaları
Soru 6

İl genel meclisinin başkanını belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
içişleri Bakanına
B
Valiye
C
il encümenine
D
il genel meclisi üyelerine
E
Belediye meclisi üyelerine
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkent teşkilatı içinde yer almaz?

A
Başbakan
B
Cumhurbaşkanı
C
iller
D
Bakanlıklar
E
Bakanlar Kurulu
Soru 8

Görev süreleri hükümetin görev süresiyle sınırlı olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri
B
Sayıştay üyeleri
C
Müsteşarlar
D
Genel müdürler
E
Bakan yardımcıları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin kanunla kurulma zorunluluğu yoktur?

A
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
B
il özel idaresi
C
Barolar
D
ilçeler
E
iller
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer almaz?

A
Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilân etmek
B
Genelkurmay başkanını seçmek
C
Tüzük çıkarmak
D
KHK çıkarmak
E
Kanunları yayımlamak
Soru 11

İdari işlemin idarenin yapacağı işlemle geçmişe etkili olarak kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Geri alma
B
iptal
C
Kaldırma
D
infisahı şartın gerçekleşmesi
E
ilga
Soru 12

İdarenin yargı organının yetkili olduğu bir konuda işlem yapması halinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetkisizlik
B
Yetki gaspı
C
Yetki tecavüzü
D
Ağır ve bariz yetki tecavüzü
E
Fonksiyon gaspı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk işlemlerinden biridir?

A
Kamulaştırma işlemleri
B
Memur atama işlemleri
C
Disiplin cezası verme işlemleri
D
idarenin özel mallarının işletimine ilişkin yaptığı işlemler
E
Tüzükler
Soru 14

Ortak kararnameler, açıklanan iradenin sayısı ve iradenin açıklanmasında izlenen usûl esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre ne tür İdarî işlemlerdir?

A
Üçlü işlemler
B
Karma işlemler
C
Basit işlemler
D
Çok taraflı idari işlemler
E
Kolektif idari işlemler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin idarenin iradesi dışında sona erme sebeplerinden biri değildir?

A
idari işlemin süresinin dolması
B
ilga
C
Memur olarak atanan kişinin ölmesi
D
infisahi şartın gerçekleşmesi
E
iptal
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın incelemesine tabi tutulmuş düzenleyici idari işlemlerden biridir?

A
Tüzük
B
Kanun hükmünde kararname
C
Yönetmelik
D
Genelge
E
Yönerge
Soru 17

Devlet veya bir kamu tüzel kişisinin özel hukuk kişilerinden borç para alması konusunda yaptığı sözleşmelere ne ad verilir?

A
idari hizmet sözleşmeleri
B
Kamu istikraz sözleşmeleri
C
iltizam sözleşmeleri
D
Görevlendirme sözleşmesi
E
imtiyaz sözleşmeleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi işlerden biri değildir?

A
Mal alımları
B
Hizmet alımları
C
Yapım işleri
D
Trampa
E
idarenin kiracı olduğu kiralama işlemleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi kurumlardan biri değildir?

A
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
B
Barolar
C
il özel idareleri
D
Kamu iktisadi teşebbüsleri
E
Sosyal güvenlik kuruluşları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin adsız düzenleyici işlemlerinden biri değildir?

A
Genelge
B
Talimat
C
ilke kararı
D
Yönetmelik
E
Yönerge
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...