İdare Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

İdare Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının görev ve yetkilerinden biri değildir?

A
Milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermek
B
Kamu Başdenetçisini seçmek
C
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmek
D
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek
E
Olağanüstü hâl ilan etmek
Soru 2

I. Danıştay
II. Sayıştay
III. Yüksek Askeri Şura
Yukarıdaki merkezi idarenin yardımcı kuruluşlarından hangileri aynı zamanda 1982 Anayasası’nda yüksek mahkeme olarak düzenlenmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Yapılan başvurunun idare tarafından kaç gün içinde cevaplanmaması halinde istemin zımnen reddedildiği kabul edilir?

A
7
B
15
C
30
D
60
E
90
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerine sözleşme ile gördürülmesi usullerinden biri değildir?

A
Müşterek emanet
B
iltizam
C
Yap-işlet-devret
D
Ruhsat
E
imtiyaz
Soru 5

Kolluk yetkilerinin kamu düzeni amacı dışında kişisel amaç için kullanılması hâlinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetki gaspı
B
Yetki tecavüzü
C
Yetki saptırması
D
Fonksiyon gaspı
E
Fiili yol
Soru 6

Kanunların suç olarak nitelediği eylemlerin işlenmesinden sonra, suç faillerini ve delilleri araştırıp bulmak ve adli makamlara teslim etmek şeklinde yürütülen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari kolluk
B
Siyasi kolluk
C
Özel idari kolluk
D
Hizmet kolluğu
E
Adli kolluk
Soru 7

Hayatın olağan akışını bozacak her türlü düzensizlik ve kamu huzurunu bozucu karışıklıkların olmaması, toplumsal huzur, sükûnet ve barışın hüküm sürmesini kapsayan kamu düzeni unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel ahlak
B
Kamu güvenliği
C
Estetik
D
Kamu sağlığı
E
Dirlik ve esenlik
Soru 8

Siyasi kolluk faaliyetini yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Milli Savunma Bakanlığı
B
TBMM
C
Cumhurbaşkanlığı
D
Genelkurmay Başkanlığı
E
içişleri Bakanlığı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olma şartlarından biri değildir?

A
Türk vatandaşı olmak
B
18 yaşını tamamlamak
C
Kamu haklarından mahrum olmamak
D
Fiziksel engeli bulunmamak
E
En az ortaokul mezunu olmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir?

A
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri
B
Emniyet personeli
C
Yükseköğretim kurumlan öğretim elemanları
D
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
E
Hâkimler ve savcılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı kararı ile atanan kamu görevlilerinden biridir?

A
Dekanlar
B
Kaymakamlar
C
Valiler
D
Rektör yardımcıları
E
Defterdarlar
Soru 12

Disiplin cezası verme yetkisi, disiplin suçunun işlendiği tarihten itibaren en cok kaç yıl içinde kullanılmazsa zamanaşımına uğrar?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 13

Kamulaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel hukuk kişileri, yetkilendirilmişlerse kamulaştırma yapabilirler.
B
Kamu yararı amacıyla yapılır.
C
Konusunu özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar oluşturur.
D
Devlet ve kamu tüzel kişileri yapabilir.
E
Kural olarak taşınmaz değerinin peşin ve nakden ödenmesi gerekir.
Soru 14

İdarenin sahip olduğu mallar, tahsis işlemi ile hangi statüye kavuşurlar?

A
Özel mal
B
Kamusal mal
C
Tahsisli mallar
D
Anonim mal
E
idari mal
Soru 15

Devletin olağanüstü hallerde taşınır mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletleştirme
B
Haciz
C
Kamulaştırma
D
istimlak
E
istimval
Soru 16

Bir kamu hizmetine tahsis edilmiş ve o hizmet için biçimlendirilmiş, o hizmetin parçası olacak şekilde düzenlenmiş mallar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta malları
B
Hizmet malları
C
Anonim mallar
D
Sahipsiz mallar
E
Doğal mallar
Soru 17

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi kapsamında idarenin sorumluluğuna gidilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A
Zarar
B
idari davranış
C
Kusur
D
Zarar ile idari davranış arasında illiyet bağı
E
illiyet bağını ortadan kaldıran hallerin yokluğu
Soru 18

6 aydan beri devam eden yol çalışması için yolun trafiğe kapatılması sebebiyle müşterisi azalan lokanta sahibi, uğradığı zararın tazminini aşağıdaki sorumluluk hâllerinden hangisine göre talep edebilir?

A
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
B
Tehlike ilkesi
C
Hizmet kusuru
D
Mesleki risk
E
Sosyal risk
Soru 19

Acil ameliyat edilmesi gerektiği hâlde ameliyata alınmayan hastanın yaşamını yitirmesi nedeni ile zarara uğrayan yakınları, idarenin sorumluluğunu hangi hukuki esasa dayandırabilir?

A
Hizmetin kusuru hiç işlememesi şeklinde hizmet
B
Hizmetin kusuru kötü işlemesi şeklinde hizmet
C
Hizmetin kusuru geç işlemesi şeklinde hizmet
D
Risk ilkesi
E
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin hem kusura dayanan hem de kusursuz sorumluluğunu ortadan kaldırır?

A
Beklenmeyen hâl
B
3.kişinin kusuru
C
Kamu görevlisinin kusuru
D
Mücbir sebep
E
Zarar görenin kusuru
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...