İdare Hukukuna Giriş 2012-2013 Final Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1982 Anayasası, yetki genişliği ilkesini aşağıdaki idarelerden hangisine tanımıştır?

A
İllere
B
Belediyelere
C
Büyükşehir Belediyelerine
D
ÜnI versitelere
E
Kamu İktisadi Teşebbüslerine
Soru 2

Kariyer sisteminin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kariyer sisteminde personelin hukuksal yapısı tek taraflı işlemle belirlenir.
B
Kariyer sistemi, memurların görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmasıdır.
C
Uzmanlaşma, kariyer sisteminin temel öğelerinden birisidir.
D
Kariyer sisteminde kıdeme, liyâkate ve ehliyete önem verilir.
E
Kariyer sistemi, devamlı ilerlemeye ve yükselmeye paralel bir ücret sisteminin uygulanmasını zorunlu kılar.
Soru 3

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı değildir?

A
Ceza tahkik ve takibine ilişkin mahkeme masrafları
B
Para cezaları
C
Vergi, resim ve harçlara ilişkin gecikme zamları ve faizleri
D
İdarenin özel mallarına verilen ve haksız fiillerden doğan alacaklar
E
Kamu hizmeti uygulamasından doğan alacaklar
Soru 4

Kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun ilk kez tüzükle düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A
Yetki gaspı
B
Yetki tecavüzü
C
İşlev gaspı
D
Yetki saptırması
E
Usül saptırması
Soru 5

İktisadi, sınai ve ticari kamu hizmetlerini veren kamu kumrularıyla bu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin yaptığı sözleşmelere ne ad verilir?

A
Kamu ihale sözleşmeleri
B
Orman işletme sözleşmeleri
C
Kamu imtiyaz sözleşmeleri
D
iltizam sözleşmeleri
E
Abonman sözleşmeleri
Soru 6

İdarenin özel hukuk sözleşmelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel hukuk hükümlerine tabidir.
B
Sözleşme yapımı aşamasında çıkan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.
C
İdareye üstün ve ayrıcalıklı yetkiler tanınır.
D
Sözleşme yapıldıktan sonra çıkan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür.
E
Sözleşme yapılmadan önce idarenin hazırlık yapması gerekir.
Soru 7

İmtiyaz sözleşmesi ile müşterek emanet sözleşmesi arasındaki fark aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Müşterek emanet sözleşmesi idari sözleşmedir.
B
Müşterek emanet sözleşmelerinde uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.
C
Müşterek emanet sözleşmelerinde idarenin üstün ve ayrıcalıklı yetkileri vardır.
D
Müşterek emanet sözleşmelerinde bir taraf idaredir.
E
Müşterek emanet sözleşmelerinde kâr ve zarar idareye aittir.
Soru 8

Bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi niteliği taşıyabilmesi için, düşüncesini bildirme ve karar alma yetkileri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bakanlar Kurulu- Danıştay
B
Danıştay- İhale komisyonu
C
Danıştay- Bakanlar Kurulu
D
İhale komisyonu- Bakanlar Kurulu
E
Sayıştay- Bakanlar Kurulu
Soru 9

Kamu personeli için konulan grev yasağı, kamu hizmetlerinin hangi özelliğinin sonucudur?

A
Değişkenlik
B
Nesnellik
C
Bedelsizlik
D
Süreklilik ve düzenlilik
E
Eşitlik
Soru 10

Büyükşehir Belediyesinin, belediye sınırları içindeki sokaklarda kendi araçları ve personeliyle çevre temizleme faaliyeti yürütmesi aşağıda ifade edilen usullerden hangisine örnek teşkil eder?

A
İltizam usulüne
B
Ruhsat usulüne
C
Yap- işlet usulüne
D
Emanet usulüne
E
Müşterek emanet usulüne
Soru 11

Kamu hizmetleri ile bu hizmetlerle yönelik verilen örnekler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?

A
Tekelli kamu hizmetleri - Demiryolları hizmetleri
B
İdari kamu hizmetleri - Bayındırlık hizmetleri
C
Tekelsiz kamu hizmetleri - Posta ve Telgraf hizmetleri
D
Bilimsel, teknik, kültürel kamu hizmetleri -TÜBİTAK faaliyetleri
E
Sosyal kamu hizmetleri - Bağ-Kur faaliyetleri
Soru 12

Kamu hizmetlerinin nitelikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu hizmetlerinin doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yürütülmesi zorunlu değildir.
B
Kamu hizmetlerinden yararlanma belli bir bedel karşılığı da olabilir.
C
Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için tekel konusu olması gerekmez.
D
Bir hizmetin kamu hizmeti sayılmasına başta yasama organı olmak üzere siyasal organlar karar verirler.
E
Kamu hizmetinin mutlaka kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi zorunludur.
Soru 13

Genel idari kolluk faaliyetleri aşağıdakilerden hangisiyle yerine getirilemez?

A
Polis
B
Köy koruyucusu
C
Jandarma
D
Mahalle bekçisi
E
Çarşı bekçisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Kamunun düzen içinde yaşamasını sağlamak için önleyici tedbirler almak
B
Cumhuriyet Savcılarının adli görevlere ilişkin verdikleri emirleri geciktirmeden yerine getirmek
C
Adli kolluğa yapılan suç ihbar ve şikayetlerini, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan önlemleri derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirmek
D
Maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için şüphelinin lehine ve aleyhine deliller toplamak
E
Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir olay olursa durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hukukilik ilkesine aykırılık teşkil etmez?

A
Kasten adam öldüren kişinin müebbet hapisle cezalandırılması
B
Cezasını çeken bir kişiye, ülke aleyhine propaganda yapacağı varsayımı ile pasaport verilmemesi
C
Yasada öngörülmeyen biçimde seyahat özgürlüğünün kısıtlanması
D
İfade vermeyen sanığın işkence ile konuşturulması
E
Savcılık izni olmadan kolluk kuvvetlerinin konut araması
Soru 16

Jandarma, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifâsı bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Genel Kurmay Başkanlığı
B
Başbakanlık
C
Millî Savunma Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

A
Mücbir sebep
B
Hizmetin geç işlemesi
C
Beklenmeyen durumlar
D
Zarar görenin kusuru
E
Üçüncü kişinin kusuru
Soru 18

İdarenin kusur sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdarenin kusur sorumluluğuna hizmet kusuru da denir.
B
Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi, hizmetin hiç işlememesi durumunda hizmet kusuru söz konusudur.
C
Kamu görevlilerinin hizmetle ilgili olmayan kusurlu tutum ve davranışları kişisel kusur olarak kabul edilir.
D
Kamu personelinin suç niteliğindeki davranışları, kamu görevlisinin kötü niyetli olması ve ağır kusurlu olması halleri kişisel kusurdur.
E
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, kamu görevlisi aleyhine açılabilir.
Soru 19

Fiili yolun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdarenin maddi olarak yerine getirilen bir etkinliği olmalıdır.
B
Fiili yola ilişkin davalar, idari yargının görevindedir.
C
İdare tarafından yapılan hukuka aykırılık, açık ve ağır olmalıdır.
D
İdarenin etkinliği, ya mülkiyet hakkına ya da kamu özgürlüklerine bir saldırı biçiminde olmalıdır.
E
Fiili yol ile uğratılan zarar, idarece tazmin edilir.
Soru 20

İdari sözleşme nedeniyle idarenin sorumluluğu aşağıdaki hangi halde doğmaz?

A
İdarenin, sözleşme konusu kamu hizmetinin zarar görmesine engel olamaması
B
Sözleşmenin karşı tarafının, sözleşmede öngörülmeyen bazı edimleri kendiliğinden sunmuş olması
C
İdarenin eylem ve işlemleri ile karşı tarafın yükümlülüğünün artması
D
Sözleşmeyle kurulan mali dengenin bozulması
E
İdarenin, sözleşmenin diğer tarafına zarar vermesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x