İdare Hukukuna Giriş 2012-2013 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerinden yönetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Yerinden yönetim, yerinden yönetim ilkesinin belli bir yöre itibariyle uygulanmasıdır. Yerinden yönetim kuruluşlarının devlet tüzel kişiliğinden farklı kamu tüzel kişilikleri vardır.
B
Yerinden yönetimlerin, devletten ayrı malvarlıklan ve bütçeleri mevcuttur. Bu kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri merkezi idarenin hiyerarşisine dahil değildirler.
C
Hizmet yerinden yönetim, yerinden yönetim ilkesinin hizmet yönünden uygulanmasıdır. Bu kuruluşların devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişilikleri yoktur.
D
Yerel yönetim kuruluşlarının organları hizmet yaptıkları yerlerdeki seçmenlerin iradeleri ile belirlenir.
E
Yerel yönetim kuruluşları birer kişi topluluğudur, oysa hizmet yerinden yönetim kuruluşları kural olarak birer mal topluluğudur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoriteler olarak adlandırılan kurumlardan biri değildir?

A
Sermaye Piyasası Kurulu
B
Şeker Kurumu
C
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu
D
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
E
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bakanın idari yetki ve görevlerinden biri değildir?

A
Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek
B
Yönetmelik çıkarmak
C
Hiyerarşi yetkilerini kullanmak
D
Tüzel kişiliği olan bakanlık bağlı kuruluşlarının işlemleri üzerinde vesayet yetkisi kullanmak
E
Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun tabi üyesi değildir?

A
Dışişleri Bakanı
B
Başbakan Yardımcısı
C
Jandarma Genel Komutanı
D
Adalet bakanı
E
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Soru 5

İdari vesayet ile hiyerarşik denetimin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdari vesayet kanunla düzenlenmek zorunda iken hiyerarşide böyle bir zorunluluk yoktur.
B
Vesayet istisnai bir yetki iken hiyerarşi genel bir yetkidir.
C
İdari vesayet iki ayrı tüzel kişi arasında söz konusu olabilirken hiyerarşi, ancak aynı tüzel kişilik içinde olabilir.
D
Vesayet denetiminde emir ve talimat yetkisi nadir de olsa görülür. Hiyerarşik denetimin doğasında emir ve talimat vardır.
E
Hiyerarşik düzende üst, astın işlemini geri alabilir, düzeltebilir ve kaldırabilir oysa idari vesayet de sınırlı bir denetim söz konusudur.
Soru 6

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi işlemi hangi disiplin cezası kapsamına girer?

A
Kınama cezası
B
Aylıktan kesme cezası
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
D
Devlet memurluğundan çıkarma cezası
E
Uyarma cezası
Soru 7

Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren, geçici işlerde ve zorunlu durumlara özgü olmak üzere kullanılan kamu personel türü aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

A
Geçici görevliler
B
Sözleşmeliler
C
İşçiler
D
Memurlar
E
Amirler
Soru 8

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulüne göre, bir ilçe belediye başkanı hakkında verilen soruşturma iznine karşı kaç gün içerisinde itiraz edebilir?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 9

Aşağıda belirtilenlerden hangisi memurlara sağlanan haklardan biri değildir?

A
Hediye ve çıkar sağlama hakkı
B
Dava ve şikayet hakkı
C
Sendika hakkı
D
Yolluk hakkı
E
Hizmet hakkı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nun benimsediği ücret rejiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Tüm hizmet sınıflarına aynı ücretin ödenmesi
B
Ücretlerin açıklık kazanması
C
Tüm hizmet sınıflarına aynı gösterge tablosunun uygulanması
D
Memurlara tek ücret ödenmesi
E
Ücretlerin değişen katsayıya göre saptanması
Soru 11

Bir belediye idaresi imar planında yeşil alan olarak gösterilen bir taşınmaz malı bu amaçla kamulaştırmak istediğinde aşağıdaki işlemlerden hangisini ilk önce yapmak zorundadır?

A
Kamu yararı kararı almak
B
Taşınmaz malın bedelini tespit etmek
C
Taşınmaz malın maliklerini tespit etmek
D
Kamulaştırma için yeterli ödeneği temin etmek
E
Satın alma usulünün uygulanmasını denetlemek
Soru 12

Özel mülkiyet kapsamındaki bir taşınmaz üzerinde hangi yöntemle irtifak kurulursa, irtifakın karşılığı, mal sahibine peşin olarak ödenir?

A
Kamulaştırma yöntemi ile
B
Uygun bedel yöntemi ile
C
Yararlanmanın geçiciliği yöntemi ile
D
Olağanüstü hâl yöntemi ile
E
Müsadere yöntemi ile
Soru 13

İstimvâlin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
istimvâl kararı, bir idarî-icraî işlemdir.
B
İstimvâl vergi ve benzeri bir yükümlülük değildir.
C
İstimvâl yöntemine ancak olağanüstü durumlarda başvurulur.
D
İstimvâl yöntemi yalnızca taşınmazlarda uygulanır.
E
İstimvâlde mal veya kullanım bedellerine ilişkin davalar adli yargıda görülür.
Soru 14

Devlete ait özel mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlete ait özel malları idare, dilediği gibi satabilir
B
Devlete ait özel mallara bazı durumlarda kamu hukuku kuralları uygulanır
C
Devlete ait özel mallar kural olarak özel hukuk hükümlerine tabidir
D
Devlete ait özel mallar, kamu hizmetine tahsis edilebilir
E
Devlete ait özel mallara ilişkin çıkan uyuşmazlıklar kural olarak adli yargıda çözülür
Soru 15

Kamu alacağı, ödeme zamanının rast geldiği takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak kaç yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar?

A
I yıl
B
2 yıl
C
3yıl
D
5 yıl
E
10 yıl
Soru 16

Belediye meclisi kararları nasıl bir idari işlemdir?

A
Basit işlem
B
Kolektif işlem
C
Karma işlem
D
Birleşme işlem
E
Ayrılabilir işlem
Soru 17

Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale edici bir işlem yapmaları durumunda, bu kolluk işlemi hangi yönden hukuka aykırı olur?

A
Yetki
B
Sebep
C
Şekil
D
Konu
E
Maksat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yok hükmündeki hukuka aykırılıklardan biri değildir?

A
Ağır yetki tecavüzü
B
İşlev gaspı
C
özel yarar amacıyla yapılan idari işlem
D
İşlemin konusunun imkansız olması
E
Yetki gaspı
Soru 19

Devlet Memurları Kanuna göre, görev yerinde alkol almak fiilinden dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereken bir memura aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda, idari işlem hangi unsuru yönünden hukuka aykırı olur?

A
Sebep unsuru
B
Konu unsuru
C
Şekil unsuru
D
Maksat unsuru
E
Yetki unsuru
Soru 20

İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdari işlemler, kural olarak, yazılı şekilde yapılır.
B
İdare, bir başvuru karşısında sessiz kalmak suretiyle de işlem tesis edebilir.
C
Bir idari işlemin yapılmasında uyulması gereken şekil kurallarına, kanunda aksi öngörülse dahi o idari işlemin geri alınması, kaldırılması ya da değiştirilmesinde de uyulmalıdır.
D
İstisnai hallerde idari işlemlerin gerekçesinin ilgilisine gösterilmesi zorunludur.
E
İstisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da yapılabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x