İdare Hukukuna Giriş 2013-2014 Final Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin özelliklerinden biri değildir?

A
Devlet, yani merkezi idare, kamu hizmetlerini konularına göre bölerek bakanlıklar şeklinde örgütlemiştir.
B
Merkezi idare içindeki bütün görevliler idari vesayet denetimine tabidirler. Böylece idarenin bütünlüğü sağlanır.
C
Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan gelir ve giderler merkezi bütçede toplanır.
D
Merkezi idarenin bir taşra teşkilatı vardır. Ancak taşra teşkilatı merkezin bir uzantısı konumundadır.
E
Merkezden yönetimde tek bir tüzel kişilik vardır. O da devlet tüzel kişiliğidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesi’nin ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere verilen genel addır?

A
Sözleşmeli personel
B
Memur
C
İşçi
D
Özel personel
E
Geçici personel
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden olan kamulaştırma için söylenemez?

A
İdare mahkemesi, kamulaştırma işlemini iptal etmiş ise, asliye hukuk mahkemesi idarenin bedel tespiti ve idare adına tescil istemini kabul eder.
B
Kamulaştırma kararının alınmasından sonra idarenin öncelikle satın alma usulünü denemesi gerekmektedir.
C
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder.
D
Taşınmazın maliki, kendisine yapılan tebligat gününden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilir.
E
İdare, önce kamulaştırma bedeli için yeterli ödenek temin etmelidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir belediyenin bir başka belediyenin sınırları içinde bulunan bir taşınmazı kamulaştırması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder?

A
Konu bakımından yetkisizlik
B
Kişi bakımından yetkisizlik
C
Zaman bakımından yetkisizlik
D
Yer bakımından yetkisizlik
E
Usûl bakımından yetkisizlik
Soru 5

İmtiyaz sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözleşme süresi dolunca imtiyazcı tesis, taşınır ve taşınmaz malları bedelsiz olarak devreder.
B
İmtiyaz işleminden önce alınan Danıştay görüşü bağlayıcı niteliktedir.
C
İmtiyaz sözleşmesindeki karşı taraf şartları toptan bir biçimde kabul etmek ya da reddetmek zorundadır.
D
Devlet adına imtiyaz verme yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir.
E
İmtiyazcı hizmeti kendi kar ve zararına yürütür.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biri değildir?

A
Abonman sözleşmesi
B
idari hizmet sözleşmesi
C
İmtiyaz sözleşmesi
D
Görevlendirme sözleşmesi
E
Mali iltizam sözleşmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir idari sözleşmede idarenin borçlarından biri değildir?

A
Sözleşmeciyi koruma
B
Ücret ödeme
C
Sözleşme taahhütleri
D
Sözleşmecinin mali dengesini bozmama
E
Şahsen ifa
Soru 8

İdari sözleşmelerin biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlaşma iki yanlı bir işlemdir.
B
Şartnameler idari şartnameler ve teknik şartnameler olarak iki çeşittir.
C
İstekliler şartnameler üzerinde idareyle müzakere yapabilir.
D
İdari şartnameler isteklilere talimatları içerir.
E
İdari sözleşmeler, anlaşma ve şartname olarak iki kısımdan oluşur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi idarenin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan yetkilerinden biri değildir?

A
Denetim ve yönlendirme yetkisi
B
Yaptırım uygulama yetkisi
C
Lehine kamulaştırma yapılmasını isteme yetkisi
D
Hizmet yararına fesih yetkisi
E
Sözleşmede tek yanlı değişiklik yapma yetkisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar verme yetkisine sahip olan organdır?

A
İl Encümeni
B
Vali
C
İçişleri Bakanı
D
İl Genel Meclisi
E
Bakanlar Kurulu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin sunulmasında hiçbir kişiye, aileye ve sınıfa imtiyaz tanınamamasını ifade eden kamu hizmetine hakim olan ilkedir?

A
Değişkenlik ilkesi
B
Kalite ilkesi
C
Eşitlik ilkesi
D
Süreklilik ilkesi
E
Bedelsizlik ilkesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulünün ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

A
İmtiyazın konusu, bir kamu hizmetinin kurulması ve işletilmesidir.
B
İmtiyaz usulünde, özel hukuk kişisi, kamu hizmetini hizmetten yararlanan kullanıcılardan aldığı ücret karşılığında yürütür.
C
İmtiyaz usulünde, kamu hizmeti imtiyaz sahibi özel hukuk kişisi tarafından imtiyaz veren idarenin kar ve zararına işletilir.
D
İmtiyaz, iki taraflı bir işlem, yani bir sözleşmedir.
E
İmtiyaz süresinin bitiminde kamu hizmeti tesis ve işletmeleri sözleşme hükümlerine göre ve genellikle bedelsiz olarak imtiyazı veren kamu tüzel kişisine geçer.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemlerden biri değildir?

A
Ruhsat verme
B
İşyerinin kapatılması
C
Faaliyetin ertelenmesi
D
Önleme araması
E
Adli para cezası
Soru 14

Aşağıdaki Kanunlardan hangisi kolluk tedbirlerinin idari müeyyideleri konusunda en kapsamlı düzenlemeler içermektedir?

A
İdari Yargılama Usulü Kanunu
B
Danıştay Kanunu
C
Türk Ceza Kanunu
D
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E
Kabahatler Kanunu
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari kolluk için söylenemez?

A
İdari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girer.
B
İdari kolluk, sadece devlet adına değil, mahalli idareler adına da icra edilir.
C
İdari kolluk, bireysel idari işlemler yapabileceği gibi düzenleyici işlemler de yapabilir.
D
Cumhuriyet savcıları idari kolluk amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya kovuşturma yapabilir.
E
İdari kolluk faaliyetleri idare hukukuna tabidir.
Soru 16

Jandarma Genel Komutanlığı emniyet ve asayiş işlerinin ifası yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışmaktadır?

A
İçişleri Bakanlığı
B
Millî Savunma Bakanlığı
C
Milli Güvenlik Kurulu
D
Genel Kurmay Başkanlığı
E
Başbakanlık
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, kamu düzenini bozmaya ve hatta Anayasal düzeni yıkmaya yönelik terör olayları sırasında zarar görenlerin bu zararlarının idarece tazmin edilmesini sağlamak amacıyla Danıştay içtihatlarıyla oluşturulmuş bir kusursuz sorumluluk ilkesidir?

A
Fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi
B
Tehlike ilkesi
C
Kusurlu sorumluluk ilkesi
D
Sosyal risk ilkesi
E
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel denetim yapan uzman kuruluşlar arasında sayılamaz?

A
Türkiye Barolar Birliği
B
Sayıştay
C
Kamu Denetçiliği Kurumu
D
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 19

Teknik risk sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Teknik risk sorumluluğuna yol açan olay, mahiyeti gereği istisnai bir olaydır.
B
Teknik risk sorumluluğuna hükmedilebilmesi için idarenin kusurunun ispatlanması gerekir.
C
Teknik risk sorumluluğuna konu olan zarar olağanüstü ağırlıkta bir zarardır.
D
İdarenin kullandığı tehlikeli şeyler risk sorumluluğuna yol açabilir.
E
İdarenin kullandığı tehlikeli yöntemler risk sorumluluğuna yol açabilir.
Soru 20

İdarenin aşağıda verilen hangi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararlar özel hukuku tabi değildir?

A
İdarenin özel mallarının işletilmesinden kaynaklanan zararlar
B
Hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar
C
Fiilî yol veya usulsüz el koymadan doğan zararlar
D
Kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynaklanan zararlar
E
Sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinden kaynaklanan zararlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x