İdare Hukukuna Giriş 2014-2015 Final Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (bağımsız idari otoriteler) arasında yer almaz?

A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Kamu ihale Kurumu
D
Rekabet Kurulu
E
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir istisnai memur değildir?

A
Vali
B
Belediye Başkanı
C
Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
D
Büyükelçi
E
Başbakan baş müşaviri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir kamusal alacak değildir?

A
Gelir vergisi
B
Tapu harcı
C
Para cezası
D
Gemi sağlık resmi
E
Belediyenin kira geliri
Soru 4

Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetki saptırması
B
Usulde paralellik
C
Yetki devri
D
Fiili memurluk
E
Yetkide paralellik
Soru 5

Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilkeye ne ad verilir?

A
Mücbir sebep
B
Fait du prince
C
Hizmet yararına fesih
D
Ahde Vefa
E
Öngörülemezlik
Soru 6

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?

A
İltizam
B
imtiyaz
C
İstikraz
D
Müşterek emanet
E
idari hizmet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinin sona erme nedenlerinden biri değildir?

A
Edimin ifa edilmesi
B
Parasal yaptırım uygulanması
C
Sürenin dolması
D
Hizmet yararına fesih
E
Mahkeme kararıyla fesih
Soru 8

İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ile idare arasında, Devlet Memurları Kanunu veya özel bir yasaya dayanılarak ve belli bir kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda, idare ile sözleşmenin karşı tarafı olan kamu görevlisi adayı arasında yapılan sözleşmelere ne ad verilir?

A
Kamu ihale sözleşmeleri
B
Müşterek emanet sözleşmesi
C
idari hizmet sözleşmeleri
D
Kamu istikraz sözleşmeleri
E
Kamu istihdam sözleşmeleri
Soru 9

İş ve işçi bulma faaliyeti ne tür bir kamu hizmetidir?

A
İktisadi kamu hizmeti
B
Virtüel kamu hizmeti
C
Evrensel kamu hizmeti
D
Kültürel kamu hizmeti
E
Sosyal kamu hizmeti
Soru 10

Menafii Umumiye Ait İmtiyazat
Hakkında Kanun uyarınca Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
İçişleri Bakanlığı
B
Başbakanlık
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D
Bakanlar Kurulu
E
Ekonomi Bakanlığı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi idari kamu hizmetlerinden biri değildir?

A
Yolcu taşıma hizmeti
B
Tapu-kadastro hizmetleri
C
Nüfus işleri
D
Bayındırlık işleri
E
Eğitim-öğretim hizmetleri
Soru 12

Kamu hizmetinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu tüzel kişilerinin faaliyetleri kamu yararına olmasa bile kamu hizmeti niteliği taşır.
B
Özel kişiler tarafından yürütülen bir faali yet, ancak kamu yararına yönelik ise, kamu hizmeti niteliği kazanabilir.
C
Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin bir kamu tüzel kişisi veya onun gözetim ve denetimi altında özel hukuk kişileri tarafından yerine getirilmesi gerekir.
D
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kendi personeli eliyle ve kendi malvarlığını kullanarak yürüttüğü faaliyetlerin kamu hizmeti sayılabilmesi için, özel hukuk hükümlerini aşan bir hukuki rejime tabi olması gerekir. ^ -'r*N
E
İdari kamu hizmetleri karşısında bireyler, genel olarak kamusal objektif bir hukuki duruma sahiptirler.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz?

A
Ruhsat verme
B
Faaliyetten men
C
Bildirim alma
D
Genel emir
E
Faaliyetin ertelenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?

A
Gümrük muhafaza memuru
B
Belediye zabıtası
C
Geçici köy korucusu
D
Jandarma
E
Orman muhafaza memuru
Soru 15

Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?

A
Amaç
B
Sebep
C
Konu
D
Yer
E
Zaman
Soru 16

Adli kolluk-idari kolluk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli kolluk bastırıcı, idari kolluk ise önleyici niteliktedir.
B
Adli kolluk adli, idari kolluk ise idari makamların emri altındadır.
C
Adli kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütlenmişken, idari kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı içinde örgütlenmiştir.
D
Adli kolluk görevleri yürütülürken ortaya çıkan uyuşmazlıklar adli yargı yerlerinde, idari kolluk görevlerinin yürütülmesi esnasında çıkacak uyuşmazlıklar ise idari yargıda çözümlenir.
E
Adli ve idari kolluk görevlerinin aynı personelde birleşmesi mümkündür.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?

A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Başbakanlık Teftiş Kurulu
C
Kamu Denetçiliği Kurumu
D
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
E
Insan Haklari Kurulu
Soru 18

İdare tarafından bir taşınmaza kamulaştırmasız el atılması durumunda doğacak sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdarenin kusura dayanmayan özel hukuk sorumluluğu
B
İdarenin kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu
C
İdarenin sebepsiz zenginleşmeden doğan sorumluluğu
D
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
E
Sosyal risk ilkesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi idarenin kendi iç denetimine ilişkindir?

A
Vesayet denetimi
B
Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim
C
Hiyerarşik denetim
D
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan denetim
E
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan denetim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan siyasi denetim araçlarından biri değildir?

A
Sorgu
B
Soru
C
Meclis araştırması
D
Meclis soruşturması
E
Gensoru
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x