İdare Hukukuna Giriş 2014-2015 Üç Ders Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerine ne ad verilir?

A
Bakanlar Kurulu
B
TBMM
C
İl Özel İdaresi
D
Bakanlık
E
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi memurların tarafsızlık ödevinin bir gereği değildir?

A
Memurların siyasi partilere üye olma yasağı
B
Memurların mal bildiriminde bulunması
C
Memurların herhangi bir siyasal partinin yararını ve zararını hedef tutan bir davranış ta bulunamaması
D
Memurların görevlerini eşitlik ilkesine uygun olarak yerine getirmesi
E
Memurların her türlü siyasal ve ideolojik beyan verm esi ile eylemde bulunmasının yasaklanması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz kamu malları arasında sayılamaz?

A
Limanlar
B
Kıyılar
C
Göller
D
Akarsular
E
Denizler
Soru 4

X ÜnI versitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine girer?

A
Şart işlem
B
Tespit işlem
C
Kolektif işlem
D
Nihai işlem
E
Düzenleyici işlem
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biri değildir?

A
İdari hizmet sözleşmesi
B
İmtiyaz sözleşmesi
C
Abonman sözleşmesi
D
Görevlendirme sözleşmesi
E
Mali iltizam sözleşmesi
Soru 6

İdari sözleşmelerin biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlaşma iki yanlı bir iş lemdir.
B
Şartnameler idari şartnameler ve teknik ş artnameler olarak iki çeş ittir.
C
İdari şartnameler isteklilere talimatları içerir.
D
İstekliler şartnameler üzerinde idareyle müzakere yapabilir.
E
İdari sözleşmeler, anlaşma ve şartname olarak iki kısımdan oluş ur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir idari sözleşmede idarenin borçlarından biri değildir?

A
Şahsen ifa
B
Sözleşmeciyi koruma
C
Ücret ödeme
D
Sözleşme taahhütleri
E
Sözleşmecinin mali dengesini bozmama
Soru 8

İmtiyaz sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözleşme süresi dolunca imtiyazcı tesis, taş ınır ve taş ınmaz malları bedelsiz olarak devreder.
B
İmtiyaz sözleşmesindeki karşı taraf şartları toptan bir biçimde kabul etmek ya da reddetmek zorundadır.
C
Devlet adına imtiyaz verme yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir.
D
İmtiyaz işleminden önce alınan Danıştay görüş ü bağlayıcı niteliktedir.
E
İmtiyazcı hizmeti kendi kar ve zararına yürütür.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi idarenin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan yetkilerinden biri değildir?

A
Denetim ve yönlendirme yetkisi
B
Yaptırım uygulama yetkisi
C
Hizmet yararına fesih yetkisi
D
Sözleşmede tek yanlı değişiklik yapma yetkisi
E
Lehine kamulaştırma yapılmasını isteme yetkisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar verme yetkisine sahip olan organdır?

A
İl Encümeni
B
Vali
C
İçişleri Bakanı
D
Bakanlar Kurulu
E
İl Genel Meclisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulünün ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

A
İmtiyazın konusu, bir kamu hizmetinin kurulması ve iş letilmesidir.
B
İmtiyaz usulünde, kamu hizmeti imtiyaz sahibi özel hukuk kiş isi tarafından imtiyaz veren idarenin kar ve zararına iş letilir.
C
İmtiyaz usulünde, özel hukuk kişisi, kamu hizmetini hizmetten yararlanan kullanıcılardan aldığı ücret karş ılığında yürütür.
D
İmtiyaz, iki taraflı bir işlem, yani bir sözleşmedir.
E
İmtiyaz süresinin bitiminde kamu hizmeti tesisve iş letmeleri sözleşme hükümlerine göre ve genellikle bedelsiz olarak imtiyazı veren kamu tüzel kiş isine geçer.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin sunulmasında hiçbir kişiye, aileye ve sınıfa imtiyaz tanınamamasını ifade eden kamu hizmetine hakim olan ilkedir?

A
Eş itlik ilkesi
B
Değişkenlik ilkesi
C
Kalite ilkesi
D
Süreklilik ilkesi
E
Bedelsizlik ilkesi
Soru 13

Adli kolluk-idari kolluk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli kolluk bastırıcı, idari kolluk ise önleyici niteliktedir.
B
Adli kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütlenmişken, idari kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı içinde örgütlenmiştir.
C
Adli kolluk adli, idari kolluk ise idari makamların emri altındadır.
D
Adli kolluk görevleri yürütülürken ortaya çıkan uyuşmazlıklar adli yargı yerlerinde, idari kolluk görevlerinin yürütülmesi esnasında çıkacak uyuşmazlıklar ise idari yargıda çözümlenir.
E
Adli ve idari kolluk görevlerinin aynı personelde birleşmesi mümkündür.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?

A
Gümrük muhafaza memuru
B
Belediye zabıtası
C
Jandarma
D
Geçici köy korucusu
E
Orman muhafaza memuru
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz?

A
Ruhsat verme
B
Faaliyetten men
C
Bildirim alma
D
Faaliyetin ertelenmesi
E
Genel emir
Soru 16

Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?

A
Sebep
B
Konu
C
Yer
D
Amaç
E
Zaman
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, kamu düzenini bozmaya ve hatta Anayasal düzeni yıkmaya yönelik terör olayları sırasında zarar görenlerin bu zararlarının idarece tazmin edilmesini sağlamak amacıyla Danıştay içtihatlarıyla oluşturulmuş bir kusursuz sorumluluk ilkesidir?

A
Fedakarlığın denkleş tirilmesi ilkesi
B
Tehlike ilkesi
C
Sosyal risk ilkesi
D
Kusurlu sorumluluk ilkesi
E
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
Soru 18

Teknik risk sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Teknik risk sorumluluğuna yol açan olay, mahiyeti gereği istisnai bir olaydır.
B
Teknik risk sorumluluğuna konu olan zarar olağanüstü ağırlıkta bir zarardır.
C
Teknik risk sorumluluğuna hükmedilebilmesi için idarenin kusurunun ispatlanması gerekir.
D
İdarenin kullandığı tehlikeli şeyler risk sorumluluğuna yol açabilir.
E
İdarenin kullandığı tehlikeli yöntemler risk sorumluluğuna yol açabilir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel denetim yapan uzman kuruluşlar arasında sayılamaz?

A
Sayış tay
B
Türkiye Barolar Birliği
C
Kamu Denetçiliği Kurumu
D
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 20

İdarenin aşağıda verilen hangi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararlar özel hukuku tabi değildir?

A
İdarenin özel mallarının iş letilmesinden kaynaklanan zararlar
B
Fiili yol veya usulsüz el koymadan doğan zararlar
C
Kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynaklanan zararlar
D
Sınai ve ticari kamu hizmetlerinden kaynaklanan zararlar
E
Hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x