İdare Hukukuna Giriş 2014-2015 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu Denetçiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
B
Başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biridir.
C
Anayasal güvenceye sahiptir.
D
İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
E
Kamu baş denetçisi TBMM tarafından seçilir.
Soru 2

ÜnI versiteler faaliyet konularına göre ne tür bir kamu kurumudur?

A
İdari
B
iktisadi
C
Sosyal
D
Bilimsel, teknik ve kültürel
E
Düzenleyici ve denetleyici
Soru 3

Merkezden yönetim ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bakanlıkların devletten ayrı tüzel kişilikleri yoktur. Bakanlıklar, üstlendikleri hizmetleri yürütürken devlet kamu tüzel kişiliğini temsil ederler.
B
Merkezden yönetim ilkesine göre kurulan idari teşkilat, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak iki ana bölümden oluşur.
C
Merkezi idarenin başında içişleri bakanı yer alır.
D
Devlet yönetiminde birliği sağlar.
E
Yetki genişliği, merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek için getirilmiş bir önlemdir.
Soru 4

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anayasa’da düzenlenmiştir.
B
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım zorunlu değildir.
C
Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarındandır.
D
Tüzel kişilikleri vardır.
E
Üyeleri üzerinde kamu hukukundan doğan yetkileri vardır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Danıştay
C
Sayıştay
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Başbakanlık
Soru 6

Bir kuruluşun belirlenen amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının nitelikleri itibariyle belirlenmesi, personelin temin edilmesi, muhafazası ve geliştirilmesini içeren sürece ne ad verilir?

A
Staj
B
Hazırlayıcı eğitim
C
Norm kadro
D
Liyakat ilkesi
E
Genel idare esasları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kadrosu kaldırılan fakat memurluk statüsünden henüz çıkarılmamış bulunan memurların durumunu ifade eder?

A
Görevden uzaklaştırma
B
Kadro açığı
C
Hizmet kusuru
D
Norm kadro
E
Geçici personel
Soru 8

Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kariyer ilkesi
B
Liyakat ilkesi
C
Sınıflandırma ilkesi
D
Eşitlik ilkesi
E
Kadro ilkesi
Soru 9

Belediye başkanları açısından kamu görevlilerinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Seçimle göreve geldikleri için yükümlüler sınıfındadırlar.
B
Devlet Memurları Kanunu’nda geçici görevliler sınıfında yer alırlar.
C
Anayasa uyarınca diğer kamu görevlileri arasında yer alırlar.
D
Süre yönünden geçici kamu görevlisidir.
E
Kendisine özel hukuk kuralları uygulanmaktadır.
Soru 10

Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uyarma ve kınama cezaları disiplin amirleri tarafından tek başlarına verilebilir.
B
Soruşturma geçiren memura 7 günden az olmayacak bir savunma süresi tanınmalıdır.
C
Aylıktan kesme cezası disiplin kurulu tarafından verilir.
D
Devlet memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarmadır.
E
Yargı denetimine tabi olmayan disiplin cezası yoktur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhâle Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhâle Kanunu?na ilişkin temel ilkelerden biri değildir?

A
Saydamlık ilkesi
B
Uygun bedel ilkesi
C
Eşit muamele ilkesi
D
Kamuoyu denetimi ilkesi
E
Gizlilik ilkesi
Soru 12

İdarenin özel malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdarenin özel malları için her zaman kamu hukuku kuralları uygulanır.
B
İdarenin mülkiyetinde bulunurlar.
C
İdare özel mallarını özel hukuk hükümlerine göre elde eder.
D
Özel mallar dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklar kural olarak adli yargının görev alanına girer.
E
Kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde doğrudan etkili olmayan mallardır.
Soru 13

ÜnI versiteler kullanma açısından ne tür bir kamu malıdır?

A
Orta malı
B
Sahipsiz mal
C
Taşınır mal
D
Hizmet malı
E
idari irtifak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi virtüel kamu malı olarak adlandırılır?

A
Belediye otobüsü
B
Askeri araç
C
Hükümet konağı
D
Özel halk otobüsü
E
Makam aracı
Soru 15

İdareye mal veya hak kazandıran yöntemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamulaştırma işlemi idari ve yargısal süreci olan bir işlemdir.
B
İdarenin olağanüstü dönemlerde kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını, karşılığını ödemek kaydıyla elde etme yetkisine kamulaştırmasız el atma denir.
C
Kamu hizmeti niteliği taşıyan bir özel işletmenin, kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda, bütün malvarlığı ile idareye geçmesine devletleştirme denir.
D
İstimvâl vergi ve benzeri bir mali yükümlülük değildir.
E
Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında ihtiyaç duyulan taş, kum ve benzeri maddeleri çıkarabilmek ve hazırlayabilmek ya da bazı eşyaları depolayabilmek için özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza idare tarafından geçici olarak el konulmasına geçici işgal denir.
Soru 16

Valinin bir kimseyi tutuklatması aşağıdaki idari işlemlerdeki sakatlıklardan hangisine bir örnektir?

A
Yetki gaspı
B
Yetki tecavüzü
C
İşlev (fonksiyon) gaspı
D
Yetki saptırması
E
Yetki devri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu?nun 2. Maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?

A
Yetki
B
İrade
C
Şekil
D
Sebep
E
Amaç
Soru 18

Düzenleyici işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuk düzenine yeni kurallar getiren, var olan kuralları değiştiren veya kaldıran işlemlerdir.
B
Bir kez uygulanmakla tükenmezler.
C
Kişisel değildir.
D
Kapsamına giren her kişi, nesne ve olaya sürekli biçimde uygulanır.
E
Tüzük ve yönetmelikler adsız düzenleyici işlemler olarak adlandırılırlar.
Soru 19

Hukuka aykırı bir idari işlemin, idarenin yapacağı yeni bir idari işlemle geçmişe etkili olacak biçimde ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Geri alma
B
Kaldırma
C
Değiştirme
D
Düzeltme
E
İdari işlemin kendiliğinden sona ermesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu meydana getiren sakatlıklardan biri değildir?

A
İşlev gaspı
B
Yetki gaspı
C
Fiili memurluk
D
Ağır ve bariz yetki aşılması
E
Konu yönünden yetkisizlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x