İdare Hukukuna Giriş 2015-2016 Final Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üyeleri üzerinde kamu hukukundan doğan yetkileri vardır.
B
Tüzel kişilikleri vardır.
C
Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarındandır.
D
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım zorunlu değildir.
E
Anayasa’da düzenlenmiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren sebepler arasında yer almaz?

A
Çekilmiş sayılma
B
Bağdaşmazlık
C
Çekilme
D
Emeklilik
E
Görevden uzaklaştırma
Soru 3

İhale işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet ihale Kanunu’nda öngörülen ihale yöntemleri, kapalı teklif yöntemi, belli istekliler arasında kapalı teklif yöntemi, açık teklif yöntemi ve pazarlık yöntemidir.
B
Açıklık ilkesi, bir ihalenin resmi gazete veya diğer gazetelerde ilan edilerek mümkün olduğu kadar çok kişinin ihaleye başvurusunun sağlanmasıdır.
C
4734 sayılı Kamu ihale Kanunu uyarınca uyuşmazlık halinde itirazen şikâyet yoluna başvurulabileceği gibi doğrudan dava da açılabilir.
D
Pazarlık yöntemi, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale yöntemi ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması; savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin acil olarak yapılmasının zorunlu olması gibi durumlarda uygulanan yöntemdir.
E
Kamu ihale Kanunu’nda öngörülen ihale yöntemleri, açık ihale yöntemi, belli istekliler arasında ihale yöntemi, pazarlık yöntemi, doğrudan temin yöntemi ve tasarım yarışmaları yöntemidir.
Soru 4

İdari işlemin öğeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğer mevzuat, idari işlemin yapılması için herhangi bir sebep göstermemişse ve sebebin belirlenmesi konusunda idareye de herhangi bir ödev vermemişse, idarenin işlem yaparken herhangi bir sebep göstermesi gerekmez.
B
Bir idari işlem yapılırken izlenen usul veya yöntemler, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanır. Buna usulde paralellik ilkesi denir.
C
Yetkide paralellik ilkesi kesindir, aksine bir hüküm getirilemez.
D
idarenin kanuniliği ilkesi gereğince, idareye tanınmayan bir yetki kullanılamayacağı gibi, idareye tanınan yetki de mutlaka kullanılmalıdır.
E
idari işlemin konusu, o işlemin hukuk düzeninde yapacağı değişikliktir.
Soru 5

İdari sözleşmenin koşullarının, idarenin sözleşme yapma yetkisi dışındaki başka bir yetkisine dayanarak aldığı karar veya yaptığı işlemleriyle ağırlaşması sonucu özel hukuk kişisinin zararının karşılanması hangi ilkenin gereğidir?

A
Rachat
B
Öngörülemezlik
C
Mücbir sebep
D
Ahde Vefa
E
Fait du prince
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçları arasında yer alır?

A
Alt yüklenici kullanma yasağı
B
Parasal yaptırım uygulama
C
Denetleme ve yönlendirme
D
Tek taraflı değişiklik yapma
E
Hizmet yararına fesih
Soru 7

Sözleşmenin feshi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
idarenin sözleşmeleri, tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması ile sona erebilir.
B
idare hizmet yararına fesih yetkisini, özel hukuk sözleşmelerinde kullanamaz.
C
idare, sözleşmecinin ağır kusurundan doğan fesih yetkisini, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri dışında, hem özel hukuk sözleşmelerinde hem de idari sözleşmelerinde kullanabilir.
D
Sözleşmecinin ağır kusuru nedeniyle fesih sadece mahkeme kararıyla olabilir.
E
idare, imzaladığı idari sözleşmeleri, sözleşmecinin kusuru olmasa bile kamu yararının gerektirdiği durumlarda, tek yanlı olarak her zaman feshedebilir.
Soru 8

Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan şartnamenin hukuki niteliği nedir?

A
Özel hukuk sözleşmesi
B
istikraz sözleşmesi
C
Birel-koşul işlem
D
Genel düzenleyici işlem
E
Birel-öznel işlem
Soru 9

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri ne olarak adlandırılır?

A
Evrensel kamu hizmeti
B
idari kamu hizmeti
C
Tekelli kamu hizmeti
D
Özelleştirme
E
Devletleştirme
Soru 10

Kamu hizmetinin kurulması ve kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu hizmetlerini kanun ile kurmak zorunludur.
B
Kamu hizmetinin kaldırılıp özel teşebbüs haline getirilmesi idari işlem ile olur.
C
Kamu hizmetinin özel kişiler tarafından sunulması söz konusu olduğunda özel kişilere kamu gücü ayrıcalıkları tanınır.
D
idare tarafından kamu hizmeti olarak yürütülen bir etkinlik, özelleştirme yöntemiyle özel girişim etkinliğine dönüştürülebilir.
E
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hâllerde, gerçek karşılığı üzerinden devletleştirilebilir.
Soru 11

Emeklilik, iş ve işçi bulma gibi faaliyetler ne tür bir kamu hizmetidir?

A
Virtüel kamu hizmeti
B
Evrensel kamu hizmeti
C
Bilimsel kamu hizmeti
D
İktisadi kamu hizmeti
E
Sosyal kamu hizmeti
Soru 12

Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklere ne ad verilir?

A
Kolluk faaliyeti
B
Kamu hizmeti
C
Fiili memur
D
imtiyaz
E
Devletleştirme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi adli kolluk ile idari kolluk arasındaki farklardan biridir?

A
idari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girer. Oysa adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.
B
idari ve adli kolluk faaliyetleri idare hukukuna tabidir.
C
idari ve adli kolluk, birel idari işlemler yapabileceği gibi düzenleyici işlemler de yapabilir.
D
Bir kolluk faaliyeti, belirli bir suç ile ilgiliyse ortada idari kolluk, eğer ilgili değilse ortada adli kolluk vardır.
E
Adli kolluk önleyici, idari kolluk ise bastırıcı niteliktedir.
Soru 14

Kolluk makamlarının kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilmesi kamu düzeninin hangi öğesi ile ifade edilir?

A
insan onuru
B
Kamusal estetik
C
Bireylerin kendilerine karşı korunması
D
Hastalıklarla mücadele
E
Dirlik ve esenlik
Soru 15

Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden bir işlem yapmaları hangi yönden hukuka aykırı olur?

A
Şekil
B
Konu
C
Amaç
D
Yetki
E
Sebep
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi siyasi polis faaliyetlerini yerine getirmektedir?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Millî İstihbarat Teşkilatı
C
Jandarma Genel Müdürlüğü
D
İçişleri Bakanlığı
E
Genel Kurmay Başkanlığı
Soru 17

Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
idare tarafından gerçekleştirilen haksız fiillere fiili yol denir.
B
Fiili yoldan kaynaklanan davalar idari yargıda görülür.
C
Taşınır mülkiyetine tecavüz, kamulaştırmasız el atma, konut dokunulmazlığının ihlali fiili yola örnektir.
D
idare tarafından, idare hukuku esaslarına dayanılmaksızın, idarenin hizmet ve faaliyet alanına yabancı bir konuda eylem yapılır.
E
Adli yargı yeri, idarenin yasal olmayan saldırısını durdurma yetkisine sahiptir.
Soru 18

Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendiliğinden denetim yapamaz.
B
Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
C
Hiyerarşik denetim yapar.
D
Denetim sonucu hazırladığı rapor bağlayıcı değildir.
E
Kamu kurum ve kuruluşları açısından Devlet Denetleme Kurulu raporları ihbar niteliği taşır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?

A
Insan Haklari Kurulu
B
Devlet Denetleme Kurulu
C
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
D
Sayıştay
E
Başbakanlık Teftiş Kurulu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin iç denetimine ilişkindir?

A
Sayıştay denetimi
B
Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim
C
Hiyerarşik denetim
D
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetim
E
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan denetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x