İdare Hukukuna Giriş 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?

A
Zaman yönünden yetkisizlik
B
iptal
C
Yokluk
D
Geri alma
E
Kaldırma
Soru 2

Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrı bir tüzel kişilikleri vardır.
B
Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkisi vardır.
C
Yerel yönetimler Anayasa’da sayılmıştır.
D
il özel idaresinin üç organı vardır. Bunlar, il genel meclisi, il encümeni ve validir.
E
Karar organları seçimle iş başına gelir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?

A
Gizlilik ilkesi
B
Eşik değer ilkesi
C
Uygun bedel ilkesi
D
Eşit muamele ilkesi
E
Kamuoyu denetimi ilkesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları arasında sayılmamıştır?

A
Derece yükselmesini durdurma
B
Kınama
C
Kademe ilerlemesini durdurma
D
Aylıktan kesme
E
Uyarma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçları arasında yer alır?

A
Parasal yaptırım uygulama
B
Denetleme ve yönlendirme
C
Hizmet yararına fesih
D
Alt yüklenici kullanma yasağı
E
Tek taraflı değişiklik yapma
Soru 6

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?

A
idari hizmet
B
iltizam
C
istikraz
D
Müşterek emanet
E
imtiyaz
Soru 7

İdari sözleşmenin koşullarının, idarenin sözleşme yapma yetkisi dışındaki başka bir yetkisine dayanarak aldığı karar veya yaptığı işlemleriyle ağırlaşması sonucu özel hukuk kişisinin zararının karşılanması hangi ilkenin gereğidir?

A
Ahde vefa
B
Öngörülemezlik
C
Mücbir sebep
D
Rachat
E
Fait du prince
Soru 8

Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan şartnamenin hukuki niteliği nedir?

A
Birel-koşul işlem
B
Özel hukuk sözleşmesi
C
istikraz sözleşmesi
D
Genel düzenleyici işlem
E
Birel-öznel işlem
Soru 9

Menafii Umumiye Ait İmtiyazat
Hakkında Kanun uyarınca Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Başbakanlık
B
içişleri Bakanlığı
C
Bakanlar Kurulu
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E
Ekonomi Bakanlığı
Soru 10

Kamu hizmetinin kurulması ve kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu hizmetinin kaldırılıp özel teşebbüs haline getirilmesi idari işlem ile olur.
B
Kamu hizmetlerini kanun ile kurmak zorunludur.
C
Kamu hizmetinin özel kişiler tarafından sunulması söz konusu olduğunda özel kişilere kamu gücü ayrıcalıkları tanınır.
D
idare tarafından kamu hizmeti olarak yürütülen bir etkinlik, özelleştirme yöntemiyle özel girişim etkinliğine dönüştürülebilir.
E
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hâllerde, gerçek karşılığı üzerinden devletleştirilebilir.
Soru 11

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri ne olarak adlandırılır?

A
idari kamu hizmeti
B
Devletleştirme
C
Evrensel kamu hizmeti
D
Özelleştirme
E
Tekelli kamu hizmeti
Soru 12

Emeklilik, iş ve işçi bulma gibi faaliyetler ne tür bir kamu hizmetidir?

A
iktisadi kamu hizmeti
B
Sosyal kamu hizmeti
C
Virtüel kamu hizmeti
D
Evrensel kamu hizmeti
E
Bilimsel kamu hizmeti
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi adli kolluk ile idari kolluk arasındaki farklardan biridir?

A
idari ve adli kolluk faaliyetleri idare hukukuna tabidir.
B
idari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girer. Oysa adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.
C
Bir kolluk faaliyeti, belirli bir suç ile ilgiliyse ortada idari kolluk, eğer ilgili değilse ortada adli kolluk vardır.
D
Adli kolluk önleyici, idari kolluk ise bastırıcı niteliktedir.
E
idari ve adli kolluk, birel idari işlemler yapabileceği gibi düzenleyici işlemler de yapabilir.
Soru 14

Kolluk makamlarının kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilmesi kamu düzeninin hangi öğesi ile ifade edilir?

A
Dirlik ve esenlik
B
Kamusal estetik
C
Bireylerin kendilerine karşı korunması
D
insan onuru
E
Hastalıklarla mücadele
Soru 15

Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden bir işlem yapmaları hangi yönden hukuka aykırı olur?

A
Şekil
B
Sebep
C
Yetki
D
Amaç
E
Konu
Soru 16

Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?

A
Zaman
B
Konu
C
Yer
D
Amaç
E
Sebep
Soru 17

Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu kurum ve kuruluşları açısından Devlet Denetleme Kurulu raporları ihbar niteliği taşır.
B
Denetim sonucu hazırladığı rapor bağlayıcı değildir.
C
Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
D
Kendiliğinden denetim yapamaz.
E
Hiyerarşik denetim yapar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?

A
Devlet Denetleme Kurulu
B
insan Hakları Kurulu
C
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
D
Sayıştay
E
Başbakanlık Teftiş Kurulu
Soru 19

Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
idare tarafından, idare hukuku esaslarına dayanılmaksızın, idarenin hizmet ve faaliyet alanına yabancı bir konuda eylem yapılır.
B
idare tarafından gerçekleştirilen haksız fiillere fiili yol denir.
C
Fiili yoldan kaynaklanan davalar idari yargıda görülür.
D
Taşınır mülkiyetine tecavüz, kamulaştırmasız el atma, konut dokunulmazlığının ihlali fiili yola örnektir.
E
Adli yargı yeri, idarenin yasal olmayan saldırısını durdurma yetkisine sahiptir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi idarenin iç denetimine ilişkindir?

A
Hiyerarşik denetim
B
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetim
C
Sayıştay denetimi
D
Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim
E
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan denetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x