İdare Hukukuna Giriş 2015-2016 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu görevlisi kavramın ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir kişinin kamu görevlisi olabilmesi için kamu kesimindeki bir örgüte bağlı olarak çalışması şart değildir.
B
Geniş anlamda kamu görevlisi kavramı kamu sektöründe kamu hukuku veya özel hukuka tabi olarak çalışan bütün personeli kapsar.
C
Kamu hizmeti gördükleri için tüm avukatlar kamu görevlisi sayılırlar.
D
Vatan hizmeti yapan erler dar anlamda kamu görevlisidir.
E
Dar anlamda kamu görevlisi kavramının içine sadece idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personel girer.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlar arasında sayılamaz?

A
Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
B
Büyükelçi
C
Başbakan baş müşaviri
D
Vali
E
Vali yardımcısı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, görüş bildirmek üzere kurulan, başkentte yer alan yardımcı kuruluşlar arasında yer alır?

A
Bucak idaresi
B
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
E
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Soru 4

Cumhurbaşkanına ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görevi ile ilgili işlem ve eylemlerinden dolayı hukuksal sorumluluğu vardır.
B
Devletin yürütme organının sorumsuz kanadını oluşturur.
C
Görevi ile ilgili olmayan kişisel suçlarından sorumludur.
D
Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir.
E
Halk tarafından seçilir.
4 numaralı soru için açıklama 
2017 REFERANDUMU İLE GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİ.
Soru 5

Memurluğa giriş için aranan genel şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Kural olarak 18 yaşını doldurmuş olmak
B
Taksirle işlenen bir suçtan mahkum olmamak
C
Vatandaşlık
D
En az ilköğretim mezunu olmak
E
Akıl sağlığı yerinde olmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkilerinden biri değildir?

A
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
B
Genelkurmay başkanını seçmek
C
Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek
D
Tüzük çıkarmak
E
Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilân etmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi memurluk mesleği ile ilgili ilkelerden biri değildir?

A
Sınıflandırma
B
Saydamlık
C
Kariyer
D
Liyakat
E
Eşitlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları arasında sayılmamıştır?

A
Uyarma
B
Kademe ilerlemesini durdurma
C
Aylıktan kesme
D
Derece yükselmesini durdurma
E
Kınama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararları arasında sayılamaz?

A
Kamu görevlilerinin yerel etkilerden uzaklaşması
B
Devlet yönetiminde birliğin sağlanması
C
Kamu hizmetlerinin maliyetinin azalması
D
Kamu hizmetleri ülkeye eşit bir biçimde yayılması
E
Bürokrasi azalması
Soru 10

Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
il özel idaresinin üç organı vardır. Bunlar, il genel meclisi, il encümeni ve validir.
B
Ayrı bir tüzel kişilikleri vardır.
C
Karar organları seçimle iş başına gelir.
D
Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkisi vardır.
E
Yerel yönetimler Anayasa’da sayılmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemi yapan idarenin iradesine bağlı olarak gerçekleşen bir sona erdirici neden değildir?

A
Düzeltme
B
İptal
C
Kaldırma
D
Değiştirme
E
Geri alma
Soru 12

Kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu alacakları belli süre içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
B
Kamu alacakları takas edilemez.
C
Kamu alacakları haczedilemez.
D
Para cezaları kişisel olduklarından yükümlüsü öldüğünde ortadan kalkarlar.
E
Yargılama harçları kamu alacakları arasında bulunmaz.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2 . maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında bulunmaz?

A
İrade
B
Yetki
C
Şekil
D
Sebep
E
Amaç
Soru 14

İdarenin memur ataması ne tür bir idari işlemdir?

A
Genel karar
B
Otomatik işlem
C
Birel-öznel işlem
D
Birel-şart işlem
E
Düzenleyici işlem
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar arasında yer almaz?

A
Konsolosluk harcı
B
Belediyenin kira geliri
C
Sürücü ruhsatından alınan bedel
D
Tapu harcı
E
Gelir vergisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu oluşturmayan bir sakatlıktır?

A
Fonksiyon gaspı
B
Ağır ve açık yetki aşılması
C
Yetki gaspı
D
Yetki saptırması
E
Fiili memurluk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran hukuki yöntemler arasında sayılmaz?

A
Kamulaştırmasız el atma
B
Kamulaştırma
C
Devletleştirme
D
istimval
E
Müsadere
Soru 18

İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?

A
İptal
B
Yokluk
C
Kaldırma
D
Zaman yönünden yetkisizlik
E
Geri alma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?

A
Kamuoyu denetimi ilkesi
B
Eşik değer ilkesi
C
Uygun bedel ilkesi
D
Eşit muamele ilkesi
E
Gizlilik ilkesi
Soru 20

Kamu malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kamu malları kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına tahsis edilmiş olan mallardır.
B
Taşınır mal niteliğindeki kamunun kamusal malları özel hukuk rejimine tabi olup, bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar dava edilemez.
C
Kamunun özel malları, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına tahsis edilmiş olan mallardır. Bunlar kamu hukuku rejimine tabidir.
D
Bir malın kamu malı olabilmesi için mutlaka bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde bulunması şart değildir.
E
Kamu mallarının özel kullanılması için izin alınması, izin sahibi lehine kazanılmış hak yaratır. Bu nedenle idare, verdiği izni süresi dolmadan asla geri alamaz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x