İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Final Deneme Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdârenin örgütlenmesinde ve faaliyetlerinde yasaların egemen olması, idârenin yasalara saygılı davranması, böylece yönetilenlerin, idârenin keyfî eylem ve işlemlerine karşı korunması anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerinden yönetim ilkesi
B
Merkezden yönetim ilkesi
C
İdârenin kanuniliği ilkesi
D
İdârenin kamu tüzel kişilerinden oluşması ilkesi
E
Yetki genişliği ilkesi
Soru 2

Memur üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine aykırı görürse aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Emri yerine getirmeli; fakat durumu hemen bir üst amire bildirmelidir
B
Emri yerine getirmemeli ve hukuka aykırılığı emri verene bildirmelidir
C
Emri hemen yerine getirmelidir
D
Bu konuda tamamen serbesttir, nasıl hareket edeceğini kendisi takdir eder
E
Emri yerine getirmenin bir yolunu bulmak için süre istemelidir
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın özelliklerinden biri değildir?

A
Kamulaştırma, bireylerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde olan taşınmazların, kaynakların veya irtifakların üzerinde yapılabilir.
B
Kamulaştırma işlemini yapmaya, devlet veya Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan kamu tüzel kişilerinin yetkili organları ya da mercileri yetkilidir.
C
Kamulaştırma karşılığı olarak taşınmazın gerçek değeri ödenir.
D
Kamulaştırma bedeli ile artırım bedeli kural olarak taksitle ödenir.
E
Kamulaştırma, hem idârî yönü, hem de adlî yönü olan bir işlemdir.
Soru 4

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi idarenin idarî sözleşmelerden biri değildir?

A
Mali iltizam sözleşmeleri
B
Kamu istikraz sözleşmeleri
C
İdarenin kiralama sözleşmeleri
D
İmtiyaz sözleşmeleri
E
İdari hizmet sözleşmeleri
Soru 5

Belirleyici idârî işlemler mevcut bir hukuksal statüyü açıklayan veya tespit eden idârî işlemlerdir.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi belirleyici idârî işlemdir?

A
Trafik polisinin trafiği düzenlemesine yönelik uyarıları ve işaretleri
B
Bir ruhsatın verilmesi
C
Öğrencinin kaydının yenilenmesi
D
Mezun olmuş öğrenci için diploma düzenlenmesi
E
Öğrenciye disiplin cezası verilmesi
Soru 6

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, belediye sınırları içindeki sokaklarda kendi araçları ve personeliyle çevre temizleme faaliyeti yürütmesi aşağıdaki kamu hizmetlerinin görülüş usûllerinden hangisine örnek teşkil eder?

A
İltizam usülüne
B
Ruhsat usulüne
C
Yap - işlet usulüne
D
Müşterek emanet usulüne
E
Emanet usulüne
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biri değildir?

A
İstihlak usulü
B
Müşterek emanet usulü
C
Ruhsat (izin) usulü
D
İltizam usulü
E
İmtiyaz usulü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kolluk yetkisinin kullanılışındaki ilkelerden biri değildir?

A
Hukukilik ilkesi
B
Liyakat ilkesi
C
Ölçülülük ilkesi
D
Gecikmede tehlike bulunması ilkesi
E
Müdahalede haklılık ilkesi
Soru 9

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili olarak özel usullerin söz konusu olması, memurluğun aşağıdakilerden hangisine göre tanımıyla ilgilidir?

A
Anayasa
B
İdare Hukuku
C
Ceza Hukuku
D
Devletler Memurları Kanunu
E
Medeni Hukuk
Soru 10

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı değildir?

A
Ceza tahkik ve takibine ilişkin mahkeme masrafları
B
Para cezaları
C
Vergi, resim ve harçlara ilişkin gecikme zamları ve faizleri
D
İdarenin özel mallarına verilen ve haksız fiillerden doğan alacaklar
E
Kamu hizmeti uygulamasından doğan alacaklar
Soru 11

Kamu hizmetinin konusunu oluşturan faaliyet, özel teşebbüse tümüyle yasaklanmışsa aşağıdaki kamu hizmetinin türlerinden hangisi söz konusu olur?

A
Evrensel kamu hizmeti
B
Tekelli kamu hizmeti
C
Tekelsiz kamu hizmeti
D
Sabit kamu hizmeti
E
Bedelsiz kamu hizmeti
Soru 12

Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki çatışma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı durumlarda özel kolluk yetkisi, genel kolluk yetkisini saf dışı bırakır.
B
Bazı durumlarda, özel kolluk yetkisi yanında genel kolluk yetkisi de kullanılabilir.
C
Genel kolluk makamlarının yaptığı işlemler, özel kolluk makamlarının işlemlerine göre izin verici nitelikte olmalıdır.
D
Genel kolluk, bazı durumlarda özel kolluğun yerine geçebilir.
E
Bazen bir kolluk makamı, aynı zamanda hem genel kolluk hem de özel kolluk yetkisine sahiptir.
Soru 13

İdarenin tek yanlı, idari ve icrai bir işlemi ile zorla kamu görevlerine alınan kişilere ne ad verilir?

A
Ücretliler
B
Sürekliler
C
Süreliler
D
Sözleşmeliler
E
Yükümlüler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi memur olmanın genel koşullarından biri değildir?

A
Türk vatandaşı olmak
B
Kural olarak 18 yaşını doldurmuş olmak
C
Askerlikle ilgisinin bulunmaması
D
Taksirli bir suçtan mahkumiyeti olmamak
E
Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak
Soru 15

İdareye ait herhangi bir malın kamusal mal niteliğini kazanabilmesi için gerekli iki ölçüt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I. Kamu tüzel kişisi tarafından iktisap edilme I. Kamu tüzel kişisi tarafından iktisap edilme II. Devlet ihale usulüyle satın alınma
B
I. Kamu tüzel kişi tarafından iktisap edilme II. Kamu hizmetlerine özgüleme
C
I. Sahipsiz mal niteliğinde olma II. Herkesin kullanımına açık olma
D
I. Kamu hizmetlerine özgüleme II. Olağanüstü hal zamanında kamulaştırılma
E
I. Sahipsiz mal niteliğinde olma II. Kamu hizmetlerine özgüleme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı bir yönetmelikle vergi koyması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder?

A
Zaman yönünden yetkisizlik
B
Kişi yönünden yetkisizlik
C
Yer yönünden yetkisizlik
D
Konu yönünden yetkisizlik
E
Usül yönünden yetkisizlik
Soru 17

İdarenin özel hukuk sözleşmelerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel hukuk hükümlerine tabidir.
B
İdareye üstün ve ayrıcalıklı yetkiler tanınır.
C
Sözleşme yapımı aşamasında çıkan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.
D
Sözleşme yapıldıktan sonra çıkan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür.
E
Sözleşme yapılmadan önce idarenin hazırlık yapması gerekir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idarî kolluk için yanlış bir bilgidir?

A
Cumhuriyet savcıları idari kolluk amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya kovuşturma yapabilir.
B
İdari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girer.
C
İdari kolluk, sadece devlet adına değil, mahalli idareler adına da icra edilir.
D
İdari kolluk, bireysel idari işlemler yapabileceği gibi düzenleyici işlemler de yapabilir.
E
İdari kolluk faaliyetleri idare hukukuna tabidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nca yapılan denetime ilişkin olarak yanlış verilmiştir?

A
Devlet Denetleme Kurulu kendiliğinden denetim yapamaz.
B
Devlet Denetleme Kurulu ancak Cumhurbaşkanı’nın görevlendirmesi üzerine denetim yapabilir.
C
Kurul, görevlendirildikten sonra çalışmaya başlar ve çalışmanın sonunda bir rapor hazırlar.
D
Devlet Denetleme Kurulu’nun raporları bağlayıcıdır.
E
Kamu kurum ve kuruluşları açısından Devlet Denetleme Kurulu’nun raporları ihbar niteliğindedir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan siyasî denetim araçlarından birisi değildir?

A
Genel görüşme
B
Gensoru
C
Kamu denetçiliği
D
Meclis araştırması
E
Meclis soruşturması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x