İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Deneme Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu ya da Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında denetime ilişkin kurulan hukuki bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdari vesayet
B
Hiyerarşi
C
Yetki genişliği
D
Özel yönetim
E
Merkez-taşra teşkilat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

A
Danıştay
B
Sayıştay
C
Yargıtay
D
Milli Güvenlik Kurulu
E
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru 3

Komiser (K), memur (M )'ye konusu suç olan bir emir vermiş, (M)'nin emri yerine getirmeyeceğini bildirmesi üzerine emri yazılı olarak tekrarlamıştır. Olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
(M) emri yerine getirse bile (K) sorumlu olmaz.
B
Bu olayda sadece (M) sorumludur.
C
Olayda ne (K) ne de (M) sorumludur.
D
Olaydan (K) sorumludur çünkü emri yazılı olarak tekrarlamıştır.
E
(M) emri yerine getirirse sorumlu olur, getirmezse olmaz.
Soru 4

Valilerin kendi illerindeki yerel yönetim birimleriyle arasındaki ilişki nasıl tanımlanabilir?

A
Kamu denetçiliği
B
Danışmanlık
C
Hiyerarşi
D
İdari vesayet
E
Özerklik
Soru 5

Hakkında cezaî soruşturma kapsamında inceleme yapılan memur veya kamu görevlisi soruşturma izni verilmesine ilişkin karara, aşağıda belirtilen, en fazla karşı kaç gün içinde itiraz edebilir?

A
7 gün
B
10 gün
C
15 gün
D
30 gün
E
45 gün
Soru 6

Devlet Memurları Kanunu’na göre, hakkında disiplin soruşturması açılan memura kendini savunabilmesi için en az kaç gün verilmelidir?

A
5
B
7
C
15
D
30
E
45
Soru 7

Doğrudan doğruya herkesin ortak yararlanmasına doğal nitelikleri gereği açık olan mallara sahipsiz mallar denir.
Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz mal niteliğinde değildir?

A
Denizler
B
Tepeler
C
Meralar
D
Kıyılar
E
Göller
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kamu ihâlelerine hâkim olan ilkelerden biri değildir?

A
Rekabet ilkesi
B
Gizlilik ilkesi
C
Sınıflandırma ilkesi
D
Eşit muamele ilkesi
E
Saydamlık ilkesi
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi istimvâlin özelliklerinden biri değildir?

A
İstimvâlde idâre, kamu gücüne dayanarak, idârî işlem ve eylem yapar.
B
İstimvâl vergi ve benzeri bir mâlî yükümlülüktür.
C
İstimvâl yöntemi, ancak olağanüstü durumlarda uygulanabilir.
D
İdâre istimvâle, ancak maliklerin taşınır mallarını kendi rızaları ile devretmemeleri durumunda başvurabilir.
E
Kural olarak taşınır malın değeri veya taşınır ve taşınmazların kullanma bedelleri idâre tarafından ödenir
Soru 10

İdarî işlemin öngörülen maksada aykırı olarak tesis edilmesi hâlinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Usül saptırması
B
Yetki devri
C
Yetki saptırması
D
Yetki gaspı
E
Usülde paralellik
Soru 11

Belirleyici idârî işlemler mevcut bir hukuksal statüyü açıklayan veya tespit eden idârî işlemlerdir.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi belirleyici idârî işlemdir?

A
Trafik polisinin trafiği düzenlemesine yönelik uyarıları ve işaretleri
B
Bir ruhsatın verilmesi
C
Öğrencinin kaydının yenilenmesi
D
Mezun olmuş öğrenci için diploma düzenlenmesi
E
Öğrenciye disiplin cezası verilmesi
Soru 12

Bir idârî işlem yapılırken izlenen usul veya yöntemlerin, aksine bir düzenleme olmadıkça, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanunilik ilkesi
B
İdârenin bütünlüğü ilkesi
C
Kanuni idâre ilkesi
D
Yetkide paralellik ilkesi
E
Usulde paralellik ilkesi
Soru 13

İdareye ve idare hukukuna ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisi 1982 Anayasası’nda düzenlenmemiştir?

A
Yetki genişliği ilkesi
B
Yetkide paralellik ilkesi
C
İdarenin bütünlüğü ilkesi
D
Kanuni idare ilkesi
E
Savunma alınmadan kamu görevlilerine disiplin cezası verilemeyeceği ilkesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen memur sınıflarından biri değildir?

A
Yardımcı hizmetler sınıfı
B
Din hizmetleri sınıfı
C
Avukatlık hizmetleri sınıfı
D
Milli istihbarat hizmetleri sınıfı
E
Mahali idare hizmetleri sınıfı
Soru 15

İdari açıdan özellik taşıyan bazı hizmetlere, yine idari sebeplerle ana personel rejimine bağlı kalınmaksızın memur atanabilme imkanı sağlayan kadrolara ne ad verilir?

A
Genel memurluk
B
İstisnai memurluk
C
Yardımcı hizmetler
D
Asli ve sürekli hizmetler
E
İşçiler tarafından görülen hizmetler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda 'kamu görevlisi' kavramı kapsamına dahil değildir?

A
Muhtarlar
B
Hakimler
C
Subaylar
D
Doktorlar
E
Öğretmenler
Soru 17

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı değildir?

A
Ceza tahkik ve takibine ilişkin mahkeme masrafları
B
Para cezaları
C
Vergi, resim ve harçlara ilişkin gecikme zamları ve faizleri
D
İdarenin özel mallarına verilen ve haksız fiillerden doğan alacaklar
E
Kamu hizmeti uygulamasından doğan alacaklar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idarenin kamusal mallarının özelliklerinden birisi değildir?

A
Kamu malları üzerinde sınırlı aynı haklar tesis edilemez.
B
Kamu malları haczedilemez.
C
Kamu malları üzerinde devir ve ipotek işlemleri yapılamaz.
D
Kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu istisnai olarak yoktur.
E
Kamu malları kamulaştırılamaz.
Soru 19

Aşağıdaki hukuka aykırılık hâllerinden hangisinin yaptırımı yokluk değildir?

A
İşlev gasbı
B
Ağır ve açık yetki aşılması
C
İdarİ işlemin öngörülen maksada aykırı olarak tesis edilmesi
D
Yetki gasbı
E
Hukukun açıkça öngördüğü şekil-usül kurallarına aykırı davranış
Soru 20

Bir fakülte öğrencisinin fakülte yönetim kurulu tarafından kaydının silinmesi ne tür bir idârî işlemdir?

A
Basit işlem
B
Karma işlem
C
Kolektif işlem
D
Denetleyici işlem
E
Düzenleyici işlem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x