İdari Yargı 2012-2013 Final Sınavı

İdari Yargı 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Başbakan
B
TBMM
C
Cumhurbaşkanı
D
Maliye Bakanlığı
E
Bakanlar Kurulu
Soru 2

Anayasa Mahkemesi üyeliği, üyelik görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde Anayasa Mahkemesi’nin hangi çoğunlukla karar alması ile sona erer?

A
Üye tamsayısının üçte biri
B
Üye tamsayısının dörtte biri
C
Üye tamsayısının dörtte üçü
D
Üye tamsayısının salt çoğunluğu
E
Üye tamsayısının üçte ikisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu’nda yer almaz?

A
Başsavcı
B
Savcılar
C
Genel Sekreter
D
Danıştay Başkanı
E
Üyeler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanını belirlemeye yönelik ölçütlerden biridir?

A
Organik ölçüt
B
Karma ölçüt
C
Maddi ölçüt
D
Şekli ölçüt
E
Fonksiyonel ölçüt
Soru 5

İdari yargı yerleri için geçerli olan idari işlem veya eylem niteliğinde yargı kararı verilememesi şeklindeki sınırlamaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bu sınırlama doğrultusunda idari yargı yerleri davalarda davayı kabul veya ret şeklinde karar vermektedirler.
B
İdari yargı kararlarının sonuç doğurması için idare tarafından uygulanması gerektiğinden bu sınırlama idari yargının etkinliğini azaltmaktadır.
C
Bu sınırlama adli yargı yerleri için de öngörülmüştür.
D
Bu sınırlama, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nca hüküm altına alınmıştır.
E
Bu sınırlama idari yargının yetersizliği ya da etkisizliği gibi algılanmaktadır.
Soru 6

Bakanlar Kurulu işlemlerinin iptali istemiyle açılan davalarda davalı idare aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet Bakanlığı
B
Başbakanlık
C
Bakanlar Kurulu
D
Kararı uygulamakla görevli bakanlık/bakanlıklar
E
Maliye Bakanlığı
Soru 7

İptal davalarında genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi mahkemesi
B
İdare mahkemesi
C
Bölge idare mahkemesi
D
Danıştay İdari Dava Daireleri
E
Danıştay Vergi Dava Daireleri
Soru 8

Tam yargı davaları doktrinde özel hukuktaki hangi davalara benzetilmektedir?

A
Tespit davası
B
Müdahalenin men’i davası
C
Edim davası
D
Yorum davası
E
İptal davası
Soru 9

Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olduğu davalara ne ad verilir?

A
Ortak dava
B
Tam yargı davası
C
Müşterek dava
D
Dava arkadaşlığı
E
Bağlantılı dava
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerden biri değildir?

A
Kişisel hakkı ihlal edilenler tarafından açılır.
B
Davanın sonuçlarından dava konusu işlemle ilgili herkes yararlanır.
C
Kişisel hakkın tazminine yöneliktirler.
D
Maddi ve manevi zararların tazmini için açılırlar.
E
Konusunu idari işlem ve eylemler oluşturur.
Soru 11

İdari yargıda duruşma yapıldıktan sonra en geç kaç gün içinde mahkemenin kararını vermesi gerekir?

A
15
B
30
C
45
D
60
E
90
Soru 12

Davanın taraflarının sunmasına veya talebine bağlı olmaksızın her çeşit incelemenin mahkeme tarafından yapılmasına ne ad verilir?

A
Mahkemenin takdir yetkisi
B
Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi
C
Yetkinin kamu düzenine ilişkin olması
D
İnceleme yetkisi
E
Resen araştırma ilkesi
Soru 13

İdari yargıda duruşmalar hangi nedenle gizli yapılabilir?

A
Davacının istemi
B
Davacının kamuoyunda tanınır kişiler olması
C
Davalının istemi
D
Kamu güvenliğinin gerekli kılması
E
Mahkeme salonunun fiziki şartları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilk incelemede ele alınacak konulardan biri değildir?

A
Husumet
B
Ehliyet
C
Süre aşımı
D
Yetki gaspı
E
Görev ve yetki
Soru 15

Bir davada mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen tarafa kararın üst derece mahkemesinde incelenmesi imkânını sağlayan hukuki yola ne ad verilir?

A
İtiraz yolu
B
Temyiz yolu
C
Kanun yolu
D
Kararın düzeltilmesi
E
Yanlışlıkların düzeltilmesi
Soru 16

Mahkeme kararına esas alınan belgenin sahte olduğu resmi bir makam huzurunda kabul edilmişse başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargılamanın yenilenmesi
B
İtiraz
C
Kararın düzeltilmesi
D
Temyiz
E
İstinaf
Soru 17

Bölge idare mahkemesi aşağıdaki hallerden hangisinde kararı bozmakla birlikte dava dosyasını ilk derece mahkemesine geri gönderir?

A
İlk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulması
B
Maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün olması
C
İtirazın sadece hukuki noktalara ilişkin olması
D
Maddi vakıalar hakkında edinilen bilgilerin yeterli olması
E
Davanın çözümü için gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak yeniden karar vermesi
Soru 18

Uygulanan yıkım kararının iptali sonrasında idarenin geçmişe dönük işlem yapamama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazanılmış hakkın olmaması
B
Menfaat yokluğu
C
Hukuki imkânsızlık
D
İşlemin meşru olmaması
E
Maddi imkânsızlık
Soru 19

Kamu tüzelkişileri sahip oldukları özel mallarının haczedilmesini engellemek için nasıl bir karar almaktadırlar?

A
Kamu hizmetine tahsis kararı
B
Tahsisin kaldırılması kararı
C
Kamulaştırma kararı
D
Kamu yararı kararı
E
Kamu hizmeti kurma kararı
Soru 20

İdare mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları ile idari işlemler hangi andan itibaren ortadan kalkarlar?

A
Tebliğ edildikleri
B
Uygulandıkları
C
Uygulandıktan sonra
D
İptal kararından sonra
E
Yapıldıkları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x