İdari Yargı 2013-2014 Final Sınavı

İdari Yargı 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
TBMM
B
Danıştay
C
Hazine Müsteşarlığı
D
Sayıştay
E
Maliye Bakanlığı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından gerçekleştirilen kamu yönetimi denetimi kapsamında yer almaz?

A
Devlet Denetleme Kurulunca yapılan denetim
B
Kamu Denetçiliği Kurumunca yapılan denetim
C
Sayıştayca yapılan denetim
D
Meclis araştırması
E
Meclis soruşturması
Soru 3

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargı yoluna başvurulur?

A
Atama
B
Meslekten çıkarma
C
Görevden uzaklaştırma
D
Kadro dağıtma
E
Uyarma cezası
Soru 4

Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge idare mahkemesi
B
Yargıtay
C
Uyuşmazlık mahkemesi
D
Danıştay
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 5

Danıştay dava dairelerinin görevlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
TBMM
B
Danıştay Genel Kurulu
C
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D
Adalet Bakanlığı
E
Danıştay Başkanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin taşıması gereken şartlardan biri değildir?

A
Yükseköğrenim yapmış olmak
B
Yükseköğrenimin tamamlanmasından sonra devlet hizmetlerinde on beş yıl çalışmış olmak
C
Danıştay üyeliğine seçilebilecek idari görevlerde toplam üç yıl çalışmış olmak
D
Birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almış olmak
E
Hâkimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip olmak
Soru 7

İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir?

A
Fiili yol
B
Yetki tecavüzü
C
Fonksiyon gaspı
D
Yetki saptırması
E
Usül saptırması
Soru 8

İdari eylemlerden doğan zararın tazminiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için askeri yargı mercilerine açılan davanın görev yönünden reddi üzerine idari yargıda tam yargı davası açılması halinde idari başvuru şartı aranmaz.
B
İdareye yapılan başvurunun kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren istek hakkında atmış gün içinde cevap verilmediği takdirde; bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılır.
C
İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için eylemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde idareye başvurmak gerekir.
D
İdari eylemlerden hakları ihlal edilenlerin dava açmadan önce idareye başvurmaları zorunludur.
E
İdari eylemlere karşı iptal ve tam yargı davaları birlikte açılabilir.
Soru 9

Kanun koyucu tarafından ayrı bir süre öngörülmemişse idari işlemlere karşı tam yargı davası hangi süre içinde açılır?

A
10 gün
B
30 gün
C
60 gün
D
1 yıl
E
5 yıl
Soru 10

Vergi davasına konu olacak bir işlemin geri alınması için ilgililerin kural olarak kaç gün içinde idareye başvurmaları gerekir?

A
60
B
30
C
15
D
10
E
7
Soru 11

İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçeleri aşağıdaki mercilerden hangisine verilir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Danıştay
C
En yakın idare veya vergi mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde duruşma yapılması mahkemenin takdirindedir?

A
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı iptal davalarında
B
İdare mahkemesinde açılan iptal davalarında
C
Vergi mahkemesinde açılan iptal davalarında
D
idare mahkemesinde açılan bir milyar lirayı aşan tam yargı davalarında
E
Bölge idare mahkemesine yapılan itiraz aşamasında
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davalarında miktar gösterme zorunluluğunun istisnasıdır?

A
Yanlış tedaviye ilişkin açılan tam yargı davaları
B
Kamu görevlilerinin açtıkları tam yargı davaları
C
Sosyal risk ilkesine dayanarak açılan tam yargı davaları
D
Tehlike ilkesine dayanarak açılan tam yargı davaları
E
Öğrencilerin açtıkları tam yargı davaları
Soru 14

Eksik harç veya posta ücreti ile dava açılması halinde eksik kalan kısmın kaç gün içinde tamamlanması gerekir?

A
30
B
15
C
10
D
7
E
5
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna başvurulabilecek kararlardan biri değildir?

A
İdare mahkemelerinin kamu görevlilerine uyarma cezası verilmesi işlemine ilişkin kararları
B
Vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlar
C
İdare mahkemelerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının üyelerine kınama cezası verilmesi işlemine ilişkin kararları
D
İdare mahkemelerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin kararları
E
Tüzüklere ilişkin verilen iptal kararları
Soru 16

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gerekçe gösterilerek yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren hangi süre içinde yapılır?

A
10 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
E
60 gün
Soru 17

Danıştay idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlara karşı temyiz başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Danıştay Genel Kurulu
B
Danıştay İdari Dairesi
C
Danıştay İdari İşler Kurulu
D
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu
E
Danıştay Başkanlar Kurulu
Soru 18

Yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yıkım kararının iptaline yönelik verilen mahkeme kararının uygulanamaması haline ne ad verilir?

A
Maddi imkânsızlık
B
Yokluk
C
Hukuki imkânsızlık
D
Fiili yol
E
Haksız fiil
Soru 19

İptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İptal kararları geçmişe etkilidir.
B
İptal kararlarının uygulanmasını sağlama görevi idareye aittir.
C
İptal kararları gereğince idarenin, iptal edilen işlemi tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırması gerekir.
D
İdare mahkemelerince verilen iptal kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmuşsa, kanun yolu başvurusunun sonuna kadar mahkeme kararı uygulanmaz.
E
Düzenleyici işlemlerin iptali halinde uygulama işlemleri, iptal kararına dayanılarak geçmişe yönelik olarak kaldırılamazlar.
Soru 20

Tam yargı davasında verilen tazminat kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tam yargı davalarında verilen tazminat kararları genel hükümlere göre infaz ve icra olunur.
B
Tam yargı davalarında hükmedilen tazminatlar, icra ve iflas hukuku kurallarına göre icra daireleri aracılığıyla tahsil edilir.
C
Tazminat kararları çerçevesinde İcra ve İflas Kanunu’nun iflasa ilişkin kuralları devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine uygulanmaz.
D
Tazminat kararlarının uygulanması amacıyla kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan özel mallar haczedilemezler.
E
Tazminat kararlarının uygulanması için devlet malları haczedilemez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x