İdari Yargı 2013-2014 Vize Sınavı

İdari Yargı 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan TBMM denetim aracıdır?

A
Soru
B
Genel görüşme
C
Meclis araştırması
D
Meclis soruşturması
E
Gensoru
Soru 2

Valiler bir toplantının yapılmasını en çok ne kadar süreyle erteleyebilir?

A
10 gün
B
20 gün
C
1 ay
D
2 ay
E
3 ay
Soru 3

Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerinde gerçekleştirdiği denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Idari vesayet denetimi
B
Hiyerarşik denetim
C
Siyasi denetim
D
Dolaylı denetim
E
Kamu denetimi
Soru 4

Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Başbakanlık
B
Cumhurbaşkanı
C
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
D
TBMM Başkanlığı
E
Adalet Bakanlığı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin Sayıştay üyelerini seçme yetkisi bulunur?

A
Sayistay Baskani
B
TBMM
C
Danıştay
D
Cumhurbaşkanı
E
Başbakan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye seçme yetkisi bulunmaz?

A
Cumhurbaşkanı
B
Yargıtay
C
Başbakan
D
Danıştay
E
Türkiye Adalet Akademisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir?

A
Kanunlarin anayasaya sekil ve esas bakimindan uygunlugunu denetlemek
B
Bireysel başvuruları incelemek
C
Kanun hükmünde kararnameler hakkında itiraz yoluyla yapılan anayasaya aykırılık iddialarını incelemek
D
Parti kapatma davalarını karara bağlamak
E
Anayasa değişikliklerinin şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aslında bir yargı mercii olmamakla birlikte Anayasa’da yargı bölümünde düzenlenmiştir?

A
Danıştay
B
Sayıştay
C
Yargıtay
D
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 9

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hakim sinifindan olmayan uyeleri Genelkurmay Baskaninca aday gosterilir.
B
Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkları çözümler.
C
Askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin mutlaka asker kişi olması gerekir.
D
Askeri hâkim sınıfından üyeler ile hâkim sınıfından olmayan üyelerden oluşur.
E
Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile Askeri Yüksek İdare Mahkemesince çözümlenir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mali denetimini yapmaya yetkilidir?

A
Sayıştay
B
Danıştay
C
Anayasa mahkemesi
D
Yargıtay
E
TBMM
Soru 11

Aynı yargı çevresi içindeki idare mahkemeleri arasındaki işbölümü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A
Bolge Idare Mahkemesi Baskanligi
B
Danıştay
C
Adalet Bakanlığı
D
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E
İdare Mahkemesi Başkanları
Soru 12

İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir?

A
idari rejim
B
Rejim birliği
C
Hukuk birliği
D
Adli İdare
E
Kamu kudreti
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda içtihatların birleştirilmesini talep etme yetkisine sahip değildir?

A
Danıştay Başkanı
B
Danıştay Başsavcısı
C
Konu ile ilgili Danıştay daireleri
D
idari Dava Daireleri Kurulu
E
Adalet bakanı
Soru 14

İçtihadı birleştirme kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ictihadi birlestirme kararlari idari yargi yerleri icin baglayicidir; idare bu kararlara uymak zorunda degildir
B
İçtihatların birleştirilmesine ya da birleştirilmiş içtihadın değiştirilmesine karar verme yetkisi İçtihadı Birleştirme Kurulu’na aittir.
C
İçtihadı birleştirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.
D
Aykırı kararlarla ilgili kişiler içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.
E
İçtihadı birleştirme kararı verilmeden önce Danıştay Başsavcısı’nın görüşü alınır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da çözümlenecek davalardan biri değildir?

A
Bakanlar Kurulu kararlarina karsi acilan davalar
B
Bakanlıkların müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılan davalar
C
Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlere karşı açılan davalar
D
Belediyelerin düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar
E
Bakanlıkların ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar
Soru 16

Mülkiyet hakkına hukuki gerekçe olmaksızın el konması halinde uğranılan zararın tazmini için aşağıdakilerden hangisinde dava açılır?

A
Adlî yargı
B
İdarî Yargı
C
Tazminat yargısı
D
Tüketici hakem heyetleri
E
Askeri yargı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerden biri değildir?

A
Hâkimler ve Savcilar Yuksek Kurulunca verilen nakil kararlari
B
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezaları
C
Yüksek Askeri Şura tarafından yapılan terfi işlemleri
D
Yüksek Askeri Şura tarafından verilen kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararları
E
Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler
Soru 18

TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır?

A
Yasama dokunulmazliginin kaldirilmasi kararlarina
B
Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma kararlarına
C
Milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına
D
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermeye ilişkin kararlarına
E
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçimine
Soru 19

Yargı organlarının aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır?

A
Yargitay in verdigi uyelerinin dairelerini degistirme kararlarina
B
Cumhuriyet savcılarının hazırladıkları iddianamelere
C
Cumhuriyet savcılarının verdikleri takipsizlik kararlarına
D
Ceza yargılaması sonucunda verilen beraat kararlarına ilişkin işlemlere
E
Danıştay tarafından verilen iptal kararlarına
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yürütme fonksiyonu kapsamında yapılan işlemlerden biri değildir?

A
Bakanlar Kurulunun hazirladigi kanun tasarilari
B
Cumhurbaşkanınca yapılan rektör atama işlemleri
C
Bakanlar Kurulunca hazırlanan hükümet programları
D
Cumhurbaşkanınca Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması
E
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı işlemleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x