İdari Yargı 2014-2015 Final Sınavı

İdari Yargı 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, ilgililerin bir eylem veya işlem tesis etmesi için idareye başvurmaları halinde, idarenin en fazla kaç gün içinde cevap vermemesi durumunda başvuru reddedilmiş sayılır?

A
60
B
30
C
20
D
15
E
10
Soru 2

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Başdenetçisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile göreve getirilir?

A
Bakanlar Kurulu’nda yapılacak seçim ile
B
TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak seçim ile
C
Cumhurbaşkanının yapacağı atama ile
D
Bakanlar Kurulu’nun yapacağı atama ile
E
İçişleri bakanının yapacağı atama ile
Soru 3

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurulabilir.
B
Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılabilir.
C
Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
D
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.
E
Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar verir.
Soru 4

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

A
12
B
10
C
7
D
5
E
4
Soru 5

Danıştay dava daireleri kararları arasında oluşan farklılıkları gidermekle görevli kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Kurul
B
Dava Dairesi Kurulu
C
Başkanlık Kurulu
D
İçtihatları Birleştirme Kurulu
E
idari işler Kurulu
Soru 6

Danıştay 1. Dairesi aşağıdakilerden hangisini incelemez?

A
Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri
B
Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini
C
Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını
D
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini
E
İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davaları
Soru 7

Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdarenin açıkça hukuka aykırı bir kararının uygulanması fiili yoldur.
B
İdarenin hukuka uygun kararı, hukuk dışına çıkılarak yerine getirilirse fiili yola neden olabilir.
C
Fiili yol, zararın ancak kamu hizmetinin ifası sırasında ve kamu görevlileri nedeniyle doğması halinde söz konusu olur.
D
Fiili yolda hukuka aykırılık, yapılan eylemin idarilik niteliğini kaybettirecek boyutta olmalıdır.
E
Doğan zararların tazmini idari yargıda dava edilir.
Soru 8

I. Hukuka uygunluk denetimi II. Yerindelik denetimi III. Hiyerarşik denetim IV. Vesayet denetimi Mahkemelerin idari eylem ve işlemler üzerindeki denetleme yetkisi yukarıdakilerden hangilerini kapsar?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 9

Kamu hukuku kurallarına göre idarenin sorumluluğunu gündeme getirerek, doğan zararın tazmini veya hakkın geri verilmesi isteklerini konu edinen idari davalara ne ad verilir?

A
Tespit davası
B
Bağlantılı dava
C
İptal davası
D
Tam yargı davası
E
Eda davası
Soru 10

Özel kanunlarda ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde iptal davası açma süresi kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 11

İdari bir eylem sonucu zarara uğrayan kimse idareden zararın giderilmesini istemiş; idare, ilgilinin talebini reddetmiştir. Talebin reddinin ilgiliye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde tam yargı davası açılmalıdır?

A
60
B
45
C
30
D
15
E
7
Soru 12

Danıştay’a sunulan dava dilekçesi üzerinde ilk inceleme kim tarafından yapılır?

A
Danıştay üyesi
B
Daire başkanı
C
Genel Kurul
D
inceleme kurulu
E
Tetkik hâkimi
Soru 13

İdare mahkemesinde dava ne zaman açılmış sayılır?

A
Dilekçenin yazılıp imzalandığı tarihte
B
Davanın deftere kaydedildiği tarihte
C
Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiği tarihte
D
Cevap dilekçesinin mahkeme kalemine verildiği tarihte
E
Dava dilekçesinin tetkik hâkimince incelenip, kabul edildiği tarihte
Soru 14

Dava açılmadan önce idareye başvuru zorunluluğu olan hallerde, bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Yetkisizlik
B
Görevsizlik
C
Merci tecavüzü
D
Husumet
E
Fonksiyon gaspı
Soru 15

İdare mahkemesinin tek hâkimle vermiş olduğu kararlara karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edilir?

A
60
B
45
C
30
D
15
E
7
Soru 16

İdari yargıda temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Bölge idare mahkemesi
C
Danıştay
D
Anayasa mahkemesi
E
Yargıtay Genel kurulu
Soru 17

Temyiz dilekçesinde eksiklikler olması halinde ilgilinin, eksiklikleri en geç kaç gün içinde tamamlaması gerekir?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 18

İdarenin tazmin sorumluluğu devam etmesine rağmen idari yargı kararının uygulanamadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı kararının henüz kesinleşmemiş olması
B
Yargı kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması
C
Yargı kararına karşı itiraz yoluna başvurulmuş olması
D
Yargı kararında hukuka aykırı hükümler bulunması
E
Maddi veya hukuki imkânsızlık bulunması
Soru 19

Mahkeme kararının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde, aşağıdakilerden hangisine karşı tazminat davası açılabilir?

A
Mahkeme başkanına
B
TBMM’ye
C
İdareye
D
Danıştay Genel Kurulu’na
E
Temyiz merciinde onanmamış ilk dereceli mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu yoktur.
Soru 20

İdare, yürütmenin durdurulması kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde gereğini yerine getirmelidir?

A
45
B
30
C
15
D
10
E
7
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x