İdari Yargı 2014-2015 Üç Ders Sınavı

İdari Yargı 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan TBMM denetim aracıdır?

A
Soru
B
Genel görüşme
C
Meclis araştırması
D
Gensoru
E
Meclis soruşturması
Soru 2

Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerinde gerçekleştirdiği denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşik denetim
B
İdari vesayet denetimi
C
Siyasi denetim
D
Dolaylı denetim
E
Kamu denetimi
Soru 3

Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
C
İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
D
Kamu tüzel kişiliğine haizdir.
E
İdarenin yargısal denetimini sağlar.
Soru 4

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargı yoluna başvurulur?

A
Atama
B
Meslekten çıkarma
C
Görevden uzaklaştırma
D
Kadro dağıtma
E
Uyarma cezası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi aslında bir yargı mercii olmamakla birlikte Anayasa’da yargı bölümünde düzenlenmiştir?

A
Danıştay
B
Yargıtay
C
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Sayıştay
Soru 6

Danıştay 1. Daire aşağıdaki sıfatlardan hangisi ile görev yapar?

A
Vergi dava dairesi
B
İdari dava dairesi
C
İtiraz dairesi
D
İdari daire
E
Temyiz dairesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda içtihatların birleştirilmesini talep etme yetkisine sahip değildir?

A
Adalet Bakanı
B
Danıştay Başkanı
C
Danıştay Başsavcısı
D
Konu ile ilgili Danıştay daireleri
E
İdari Dava Daireleri Kurulu
Soru 8

İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir?

A
Yetki tecavüzü
B
Fiili yol
C
Fonksiyon gaspı
D
Yetki saptırması
E
Usul saptırması
Soru 9

TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır?

A
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçimine
B
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına
C
Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma kararlarına
D
Milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına
E
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermeye ilişkin kararlarına
Soru 10

Vergi davasına konu olacak bir işlemin geri alınması için ilgililerin kural olarak kaç gün içinde idareye başvurmaları gerekir?

A
60
B
30
C
15
D
10
E
7
Soru 11

Kamu hukuku kurallarına göre idarenin sorumluluğunu gündeme getirerek, doğan zararın tazmini veya hakkın geri verilmesi isteklerini konu edinen idari davalara ne ad verilir?

A
Tespit davası
B
Bağlantılı dava
C
Tam yargı davası
D
İptal davası
E
Eda davası
Soru 12

Eksik harç veya posta ücreti ile dava açılması halinde eksik kalan kısmın kaç gün içinde tamamlanması gerekir?

A
30
B
15
C
10
D
7
E
5
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davalarında miktar gösterme zorunluluğunun istisnasıdır?

A
Yanlış tedaviye ilişkin açılan tam yargı davaları
B
Sosyal risk ilkesine dayanarak açılan tam yargı davaları
C
Tehlike ilkesine dayanarak açılan tam yargı davaları
D
Kamu görevlilerinin açtıkları tam yargı davaları
E
Öğrencilerin açtıkları tam yargı davaları
Soru 14

Dava açılmadan önce idareye başvuru zorunluluğu olan hallerde, bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Yetkisizlik
B
Görevsizlik
C
Husumet
D
Fonksiyon gaspı
E
Merci tecavüzü
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna başvurulabilecek kararlardan biri değildir?

A
İdare mahkemelerinin kamu görevlilerine uyarma cezası verilmesi işlemine ilişkin kararları
B
Vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlar
C
İdare mahkemelerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının üyelerine kınama cezası verilmesi işlemine ilişkin kararları
D
Tüzüklere ilişkin verilen iptal kararları
E
İdare mahkemelerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin kararları
Soru 16

İdare mahkemesinin tek hâkimle vermiş olduğu kararlara karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edilir?

A
60
B
45
C
30
D
15
E
7
Soru 17

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gerekçe gösterilerek yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren hangi süre içinde yapılır?

A
10 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
E
6 0 gün
Soru 18

Yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yıkım kararının iptaline yönelik verilen mahkeme kararının uygulanamaması haline ne ad verilir?

A
Maddi imkânsızlık
B
Yokluk
C
Hukuki imkânsızlık
D
Fiili yol
E
Haksız fiil
Soru 19

Tam yargı davasında verilen tazminat kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tam yargı davalarında verilen tazminat kararları genel hükümlere göre infaz ve icra olunur.
B
Tam yargı davalarında hükmedilen tazminatlar, icra ve iflas hukuku kurallarına göre icra daireleri aracılığıyla tahsil edilir.
C
Tazminat kararlarının uygulanması amacıyla kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan özel mallar haczedilemezler.
D
Tazminat kararları çerçevesinde İcra ve İflas Kanunu’nun iflasa ilişkin kuralları devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine uygulanmaz.
E
Tazminat kararlarının uygulanması için devlet malları haczedilemez.
Soru 20

Mahkeme kararının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde, aşağıdakilerden hangisine karşı tazminat davası açılabilir?

A
Mahkeme başkanına
B
TBMM’ye
C
Danıştay Genel Kurulu’na
D
Temyiz merciinde onanmamış ilk dereceli mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu yoktur.
E
İdareye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x