İdari Yargı 2014-2015 Vize Sınavı

İdari Yargı 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.
B
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı izin almaksızın kullanılabilir.
C
Düzenleme kurulunca kırk sekiz saat öncesinden mülki amire bildirimde bulunulması gerekir.
D
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı sadece kanunda açık düzenleme olan hallerde kullanılabilir.
E
Mülki amir bazı hallerde toplantı veya gösteri yürüyüşünü erteleyebilir veya yasaklayabilir.
Soru 2

Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
C
İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
D
İdarenin yargısal denetimini sağlar.
E
Kamu tüzel kişiliğine haizdir.
Soru 3

Mahkemeler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ne ad verilir?

A
Mali denetim
B
Performans denetimi
C
Yargı dışı denetim
D
Yasal denetim
E
Hukuka uygunluk denetimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?

A
Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri incelemek
B
TBMM komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek
C
Türkiye’nin insan hakları uygulamalarının taraf olduğu uluslararası andlaşmalara, anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek
D
Hak ihlali gerçekleştiği takdirde, resen veya talep üzerine harekete geçerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmak
E
İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır?

A
İdarenin eylem ve işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler
B
Devlet sırrı derecesinde gizli bilgi ve belgeler
C
Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler
D
Ticari sırlara ilişkin bilgi ve belgeler
E
Açıklanması halinde suç işlenmesine yol açacak bilgi ve belgeler
Soru 6

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?

A
24 asil, 12 yedek
B
22 asil, 12 yedek
C
20 asil, 10 yedek
D
12 asil, 10 yedek
E
10 asil, 5 yedek
Soru 7

I. Başbakan II. İktidar partisi meclis grubu III. Ana muhalefet partisi meclis grubu IV. Muhalefet partisi meclis grubu Yukarıdakilerden hangilerinin Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı vardır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 8

I. Anayasa II. Kanun III. Kanun Hükmünde Kararname IV. Tüzük Yukarıdakilerden hangilerinin şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluk denetimi Anayasa Mahkemesi’nce yapılır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 9

I. TBMM Başkanı II. Milletvekilleri III. Danıştay hâkimi IV. Büyüşehir belediye başkanları Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 10

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde yapılmalıdır?

A
10
B
15
C
30
D
45
E
60
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu’nda yer almaz?

A
Danıştay Başkanı
B
Danıştay Başsavcısı
C
Danıştay daire başkanları
D
Danıştay Genel Sekreteri
E
Adalet Bakanlığı temsilcisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisine itiraz, Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılır?

A
Asliye hukuk mahkemesinin tek hâkimle verilen kararlarına
B
Ağır ceza mahkemesinin tek hâkimle verilen kararlarına
C
Vergi mahkemesinin tek hâkimle verilen kararlarına
D
Danıştay dava dairesinin tek hâkimle verilen kararlarına
E
Danıştay Genel Kurulu’nun tek hâkimle verilen kararlarına
Soru 13

Danıştay 1nci Daire aşağıdaki sıfatlardan hangisi ile görev yapar?

A
Vergi dava dairesi
B
idari dava dairesi
C
itiraz dairesi
D
idari daire
E
Temyiz dairesi
Soru 14

Bölge idare mahkemeleri toplam kaç hâkimden oluşur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
7
Soru 15

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalarda dava açma süresi, özel kanunlarda başkaca bir süre öngörülmeyen hallerde kararın tebliğini izleyen günden itibaren ne kadardır?

A
60 gün
B
90 gün
C
6 ay
D
1 yıl
E
2 yıl
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı işlevine ilişkin işlem veya kararlardan biridir?

A
ÜnI versite rektörlüğünün, disiplin yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapması
B
Kamu görevlilerine karşı disiplin soruşturması açılması
C
Amirin, emri altında çalışan kamu görevlilerini denetlemesi
D
Kamu görevlilerine disiplin cezası verilmesi
E
Kamu görevlilerinin yargılanmalarına izin verme ya da vermeme
Soru 17

İdarenin kişi hak ve hürriyetlerine yönelik idari olma niteliğini yitirmiş açık ve haksız eylem ve işlemlerine ne ad verilir?

A
Rücû
B
İdari başvuru
C
Fiili yol
D
idarenin kusursuz sorumluluğu
E
idarenin kusur sorumluluğu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

A
Milletvekilliğinin düşmesine, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek
B
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermek
C
Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
D
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
E
Milletvekillerini yüce divan sıfatıyla yargılamak
Soru 19

I. Hâkim ve savcıların meslekten çıkarma cezaları
II. Hâkim ve savcılara verilen kınama cezaları
III. Hâkim ve savcıların atama ve nakil işlemleri
IV. Hâkim ve savcılara ilişkin aylıktan kesme cezaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca verilen yukarıdaki kararlardan hangileri aleyhine dava açılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 20

İdari yargının görev alanını belirlerken hem idarenin kamu hizmeti görmek için hem de kamu gücü kullanarak yaptığı işlem ve eylemleri esas alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma ölçüt
B
Kamu gücü ölçütü
C
Kamu hizmeti ölçütü
D
Kamu yararı ölçütü
E
Modern ölçüt
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x