İdari Yargı 2015-2016 Final Sınavı

İdari Yargı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belli bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen önemli sayıdaki insanın birleşmiş kanaatlerinin siyasi iktidarı belli oranda etkilemesi şeklinde gerçekleşen denetime ne ad verilir?

A
Kamuoyu denetimi
B
idari denetim
C
Çoğunluk denetimi
D
Performans denetimi
E
Çoğulcu denetim
Soru 2

Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini yüce divan sıfatıyla yargılar?

A
Bakanlık müsteşarlarını
B
Milletvekillerini
C
Hâkimleri
D
Cumhuriyet savcılarını
E
Sayıştay Başkanını
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da görülmez?

A
Tüzüklere
B
Bakanlar Kurulu kararlarına
C
Birden çok vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere
D
Genelgelere
E
Bakanlıkların ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerine
Soru 4

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda idari nitelikte bir uyuşmazlığın adli yargıda denetlenebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyuşmazlıkta idarenin takdir yetkisinin olmaması
B
Hizmet gerekleri
C
Adli yargıda görevli hâkimlerin daha nitelikli olması
D
Uyuşmazlığın mali taleplere ilişkin olması
E
Kamu yararı ve haklı bir neden
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ivedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklardan biri değildir?

A
Memurların görevlerine son verilmesi kararlarına ilişkin uyuşmazlıklar
B
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarından doğan uyuşmazlıklar
C
Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satışlardan doğan uyuşmazlıklar
D
ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar
E
Acele kamulaştırma işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar
Soru 6

Vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri yürütmeyi durdurma kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
B
Danıştay vergi dava dairesi
C
En yakın vergi mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
En yakın idare mahkemesi
Soru 7

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen ve ivedi yargılama usulüne tabi olmayan uyuşmazlıklarda Danıştay’da dava açma süresi kaç gündür?

A
60
B
45
C
30
D
15
E
10
Soru 8

Adana İdare Mahkemesi ile Ankara İdare Mahkemesi arasında çıkan yetki uyuşmazlığını çözümlemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Bölge idare Mahkemesi
B
Danıştay
C
Uyuşmazlık mahkemesi
D
Adana Bölge idare Mahkemesi
E
Kayseri Bölge idare Mahkemesi
Soru 9

Dava dilekçelerinin ilk incelemesinde en basta incelenecek konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreaşımı
B
idari merci tecavüzü
C
Ehliyet
D
Husumet
E
Görev ve yetki
Soru 10

İdari yargılamada davanın, tarafların sunmasına veya talebine bağlı olmaksızın her çeşit incelemenin mahkeme tarafından yapılmasına ne ad verilir?

A
Çelişme ilkesi
B
Davanın taraflarca hazırlanması ilkesi
C
Tarafların eşitliği ilkesi
D
Resen araştırma ilkesi
E
Dilekçelerin ilk incelemeye tabi tutulması ilkesi
Soru 11

Dava açılmadan önce idareye başvurmak zorunluluğu olan hallerde bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumuna ne ad verilir?

A
Ağır yetki tecavüzü
B
idari merci tecavüzü
C
Yetki gaspı
D
Yetki tecavüzü
E
Fonksiyon gaspı
Soru 12

Harç ve posta ücreti süresi içinde verilmeyen veya tamamlanmayan dava dilekçeleri hakkında aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Dosyanın işlemden kaldırılması
B
Dilekçenin eksiklikler tamamlanmak üzere kabulü
C
Dosyanın bekletilmesi
D
Davanın açılmamış sayılması
E
Davanın reddi
Soru 13

Yargılamanın yenilenmesi talebi aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Kararı veren mahkemeye
B
Anayasa Mahkemesi'ne
C
Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne
D
Adalet Bakanlığı'na
E
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
Soru 14

Danıştay İdari Dava Dairesince verilen nihai kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularını incelemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Danıştay Genel Kurulu
B
Danıştay İdari İşler Kurulu
C
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu
D
Danıştay Başkanlık Kurulu
E
Kararı veren daire
Soru 15

Tek hâkimle verilen vergi mahkemesi kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanlışlıkların düzeltilmesi
B
Temyiz
C
Kararın düzeltilmesi
D
İtiraz
E
Açıklama
Soru 16

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde idari yargıda temyiz süresi nihai kararın tebliğini izleyen günden itibaren kaç gündür?

A
60
B
30
C
15
D
10
E
7
Soru 17

İdari yargıda açılan davada, mahkemece dava konusu işlemin iptali yolunda verilen karara karşı kanun yoluna başvurulması halinde idarece yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Danıştay’dan görüş istemelidir.
B
Karar kesinleşmediği için işlem yapmamalı, beklemelidir.
C
Kanun yolu çerçevesinde başvurulan merci altı ay içinde kararını vermediği takdirde kararı uygulamalıdır.
D
iptal kararı doğrultusunda gecikmeksizin işlem yapmalı ya da eylemde bulunmalıdır.
E
Kararı uygulamaksızın kanun yolu çerçevesinde başvurulan merciye yürütmenin durdurulması talebinde bulunmalıdır.
Soru 18

İdare mahkemesince idare aleyhine hükmedilen tazminatın, davacı tarafından banka hesap numarasının idareye bildirilmesinden itibaren en geç kaç gün içinde yatırılması gerekir?

A
90
B
60
C
30
D
15
E
10
Soru 19

İdari yargı mercilerince idare aleyhine verilen tazminat kararının idarece yerine getirilmemesi halinde tazminatın tahsiline aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Sulh hukuk mahkemeleri
B
Vergi daireleri
C
icra daireleri
D
Asliye Hukuk Mahkemeleri
E
Adalet Bakanlığı
Soru 20

Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi mümkündür?

A
Bakanlığa ait kamu malları
B
Belediyeye ait özel mallar
C
il özel idaresine ait kamu malları
D
Belediyeye ait kamu malları
E
Köye ait kamu malları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x